becikowe 2023

Jeżeli urodziło Ci się dziecko, możesz starać się o pomoc finansową, czyli tzw. becikowe. Ile wynosi becikowe? To jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł. Wsparcie nie jest jednak przewidziane dla każdego. Sprawdź, komu przysługuje becikowe, jakie warunki należy spełnić i jak złożyć wniosek o becikowe 2023 przez internet? 

Jak wypełnić wniosek o becikowe? Spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Becikowe 2023 warunki:

Wsparcie finansowe z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe nie należy się wszystkim rodzicom. Dokładnie reguluje te kwestie Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 9:

 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 2. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
 3. Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł.
 4. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Jak wskazuje ustawa, dodatek przysługuje nie tylko rodzicom, ale także opiekunom prawnym i faktycznym. Opiekun prawny posiada uprawnienia do sprawowania opieki nad dzieckiem na mocy wyroku sądu, z kolei opiekun faktyczny zajmuje się dzieckiem w praktyce, mimo że nie jest jego rodzicem lub opiekunem prawnym. 

Becikowe – kryterium dochodowe

Becikowe przyznawane jest jedynie biedniejszym rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922,00 zł netto. Warto wiedzieć, że do 2012 roku zapomoga była przyznawana wszystkim rodzicom bez konieczności spełniania kryterium dochodowego. W tej chwili jest to jednak jeden z najważniejszych warunków.

Jak wyliczyć dochód do becikowego?

Aby wyliczyć dochód do becikowego, musisz zsumować wszystkie dochody uzyskane w danym roku przez członków Twojej rodziny, podzielić tę kwotę przez liczbę miesięcy, a następnie przez liczbę osób (uwzględniając także nowo narodzonego członka rodziny). Do dochodów należy wliczyć:

 • wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zleceń;
 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej;
 • stypendia;
 • dochody uzyskane z działalności rolniczej;
 • dochody z wynajmu.
becikowe online

Jeżeli Twoja sytuacja finansowa zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego np. przez utratę zatrudnienia, należy poinformować o tym we wniosku. W takim przypadku becikowe będzie przyznane na podstawie aktualnej sytuacji finansowej rodziny.

Becikowe – komu przysługuje?

O becikowe możesz wnioskować, jeśli:

 • w danym roku kalendarzowym zostałeś rodzicem;
 • dochód w Twojej rodzinie jest równy bądź niższy niż 1922 zł netto na osobę;
 • mama dziecka korzystała z opieki lekarskiej od 10. tygodnia ciąży do momentu rozwiązania.

O becikowe może wnioskować także cudzoziemiec mieszkający w Polsce, jeśli:

 • jest obywatelem innego państwa Unii Europejskiej;
 • jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej, ale to państwo podpisało z Polską umowę o zabezpieczeniu społecznym przewidującą prawo do becikowego w Polsce;
 • posiada zezwolenie na stały pobyt w Polsce;
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • posiada zezwolenie na czasowy pobyt;
 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • posiada status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • posiada kartę pobytu z dopiskiem, że ma dostęp do rynku pracy i jest obywatelem Unii Europejskiej.

Becikowe wniosek

Wniosek o becikowe należy zanieść do urzędu miasta, gminy lub ośrodka pomocy społecznej do działu odpowiedzialnego za wypłatę świadczeń rodzinnych. Masz na to 12 miesięcy od dnia porodu, a w przypadku adopcji od dnia przysposobienia dziecka. Jeśli nie zmieścisz się w terminie – becikowe przepadnie. 

Ważna wskazówka: okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Co to oznacza w praktyce? Jeśli wniosek o becikowe złożysz do 31 października 2023 r., to musisz dołączyć do niego zaświadczenie o dochodach za rok 2021, jeżeli po 31 października 2023 r. – należy wziąć pod uwagę dochody za rok 2022. 

becikowe 2022 wniosek

Czy można wysłać wniosek o becikowe online?

Wygodną formą jest złożenie wniosku o becikowe przez internet. Na samym początku musisz założyć profil zaufany e-PUAP. Gotowy wniosek o becikowe 2023 pobierzesz ze strony emp@tia. Jest to serwis Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po wypełnieniu formularza pobierz go w formacie PDF, wydrukuj, a następnie, gdy zgromadzisz niezbędne załączniki, złóż komplet dokumentów w odpowiedniej placówce.

Szukasz więcej informacji? Zajrzyj do pozostałych artykułów:

Kosiniakowe – co przysługuje kobiecie w ciąży bez pracy? + wzór wniosku
Urlop ojcowski 2023 – Jak napisać wniosek o urlop ojcowski?
Wniosek o urlop macierzyński – gotowy wzór
Urlop wychowawczy 2022 – Jak napisać wniosek o urlop wychowawczy?
Urlop ojcowski 2023 – ile trwa urlop ojcowski?
Urlop macierzyński 2023 – ile trwa urlop macierzyński?

Jak napisać wniosek o becikowe 2023? 

Wniosek o becikowe możesz pobrać z internetu lub poprosić o odpowiedni wydruk w urzędzie miasta. To o co musisz postarać się w pierwszej kolejności to PESEL dziecka, który będzie niezbędny we wniosku. Wyrobisz go w urzędzie stanu cywilnego w przeciągu 30 dni. Dodatkowo we wniosku o becikowe musi się znaleźć:

 • nazwa oraz adres organu, w którym składasz wniosek;
 • dane osoby wnioskującej (adres, numer telefonu, adres e-mail);
 • dane urodzonego dziecka/ urodzonych dzieci;
 • dane wszystkich członków rodziny;
 • dane dotyczące wszystkich kwestii związanych z dochodami, takich jak: alimenty, utrata źródła dochodu, pobieranie zasiłku;
 • organ, do którego trafiają składki zdrowotne wnioskującego;
 • numer konta bankowego, na który ma przyjść przelew z becikowym;
 • miasto, datę sporządzenia pisma oraz własnoręczny i czytelny podpis.

Jakie dokumenty do becikowego?

Aby ubiegać się o zapomogę, sam wniosek nie wystarczy. Poniżej znajdziesz dokumenty potrzebne do becikowego:

becikowe wniosek

 • wniosek o becikowe online lub druk pobrany w urzędzie miasta;
 • skrócony odpis urodzenia dziecka (najczęściej jest to kopia na podstawie okazanego oryginalnego dokumentu);
 • pisemne oświadczenie drugiego rodzica, że nie zostało już wcześniej pobrane becikowe;
 • ksero dokumentów tożsamości rodziców (dowód osobisty lub paszport);
 • zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną;
 • dokument z Urzędu Skarbowego  potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu.

Ile się czeka na becikowe?

Termin otrzymania becikowego zależy od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Jeśli uda Ci się to zrobić do 10. dnia miesiąca becikowe powinieneś otrzymać w przeciągu 3 tygodni. Jeśli wnioskujesz po 10. dniu miesiąca, przelew może wpłynąć nawet na koniec następnego miesiąca. W praktyce czas oczekiwania nie przekracza 30 dni, jedynie w bardzo skomplikowanych przypadkach może przedłużyć się do 60. 

Pieniądze możesz otrzymać na wskazany we wniosku rachunek bankowy, wypłacić w kasie urzędu lub też poprosić o przekaz pocztowy. Co ważne, becikowe jest zwolnione z podatku dochodowego.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Gminne becikowe

Niektóre gminy oferują dodatkową zapomogę tzw. gminne lub inaczej samorządowe becikowe, dlatego warto sprawdzić, czy w Twojej miejscowości przewidziana jest taka pomoc. Warunki jej uzyskania są różne w zależności od ustaleń danej gminy.

Podwójne becikowe

Rodziny, w których dochód nie przekracza 539 zł na osobę miesięcznie (lub 623 zł w rodzinach, gdzie jest niepełnosprawne dziecko), mogą ubiegać się o podwójne becikowe, czyli 2000 zł netto. Taka zapomoga często nazywana jest także drugim becikowym.

dokumenty potrzebne do becikowego

Odmowa becikowego – co zrobić?

Odmowa becikowego przyznawana jest jako decyzja administracyjna, co oznacza, że możesz złożyć odwołanie w tej sprawie. Odpowiedni dokument należy skierować do organu, który wydał decyzję (pismo zostanie przekazane przez niego do kolegium odwoławczego). Masz na to 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Kto nie otrzyma becikowego?

Świadczenie nie jest przyznawane w sytuacji, gdy:

 • wnioskujący nie mieszka w Polsce;
 • jeden z członków rodziny otrzymał podobne świadczenie poza granicami kraju (chyba że umowy między państwami stanowią inaczej);
 • osoba samotnie wychowująca dziecko nie ma ustalonego świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica, chyba że:
  • rodzic lub rodzice dziecka nie żyją;
  • jeden z rodziców na mocy wyroku sądu jest zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, a drugi nie jest zobowiązany do płacenia alimentów;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone;
  • dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców w podobnym czasie i zakresie.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Z Ciekawym CV poszerzysz swoją wiedzę:

Zdjęcie do CV: czy w CV musi być zdjęcie? jakie zdjęcie do CV wybrać?
Sprawdzone szablony CV
CV dla doradcy klienta
Książeczka sanepidowska – jak ją wyrobić?
Spis nazw zawodów w Polsce, czyli szukanie pracy idealnej dla nas
Jak znaleźć pracę? – Dowiedz się jak znaleźć pracę
CV do biura – Jak wygląda list motywacyjny pracownika biurowego?
Przykładowe CV
Podziękowanie za rozmowę kwalifikacyjną – jak napisać maila po rozmowie rekrutacyjnej?
Jak napisać CV i list motywacyjny mechanika samochodowego? Sprawdzone porady
Gotowe wzory CV do wypełnienia – Zobacz 24 szablony CV do pobrania