wypowiedzenie umowy zlecenia

Wielu przedsiębiorców wybiera umowę zlecenie, jako formę współpracy z daną osobą. Głównie dlatego, że jest dla nich korzystniejsza niż umowa o pracę – zapewnia elastyczność, minimalizuje koszty związane z utrzymaniem pracownika i daje większe możliwości jeśli chodzi o czas pracy. Pracujesz na zleceniu, ale znalazłeś korzystniejszą ofertę zatrudnienia? Zobacz, jak przygotować wypowiedzenie umowy zlecenie

Spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Wypowiedzenie umowy zlecenia przez pracownika

Składanie wypowiedzenia wiąże się z dużym stresem. Nawet jeśli jesteś pewien swojej decyzji, nigdy nie wiesz, jak zareaguje Twój pracodawca oraz czy na pewno dopełniłeś wszystkich formalności. Ten poradnik pomoże Ci rozwiać wszelkie wątpliwości i ograniczyć napięcie związane ze zmianą pracy. Zobacz wzór wypowiedzenia umowy zlecenie i przygotuj się do jego złożenia. Dzięki praktycznym wskazówkom nie popełnisz błędu, a cały proces przebiegnie sprawniej i bez zbędnych komplikacji.

Jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenie?

Wypowiedzenie umowy zlecenie przez pracownika musi spełniać określone wymogi formalne, dlatego w dokumencie zawrzyj koniecznie:

 • miejsce i datę złożenia wypowiedzenia;
 • imię, nazwisko i adres zamieszkania pracownika wypowiadającego umowę;
 • imię, nazwisko oraz adres zamieszkania (lub nazwę i adres siedziby firmy) pracodawcy, któremu składasz wypowiedzenie;
 • dane umowy zlecenie, którą wypowiadasz, czyli  datę i miejsce jej zawarcia, informację o stronach umowy oraz opcjonalne jej numer;
 • podpis pracownika składającego wypowiedzenie umowy o zlecenie.

Zobacz też inne wzory wniosków

Wyżej wymienione elementy są obowiązkowe, ale wzór wypowiedzenia umowy zlecenia może zawierać również dodatkowe informacje. Jeżeli w treści umowy zawarto okres wypowiedzenia – jego długość oraz kwestia tego, czy zostaje zachowany, także powinna znaleźć się w wypowiedzeniu.

wypowiedzenie umowy zlecenie

Wypowiedzenie umowy zlecenie można też złożyć z “ważnych powodów”. Jeżeli są one przyczyną rezygnacji – możesz je podać w treści dokumentu.

Umowa zlecenie a umowa o pracę – poznaj podstawowe różnice

Wypowiedzenie umowy zlecenia – wzór:

Miejscowość, data

Imię i nazwisko pracownika
Adres pracownika

Dane pracodawcy

WYPOWIEDZENIE UMOWY ZLECENIE

Wypowiadam umowę zlecenie zawartą dnia ……………………. (data zawarcia umowy) w …………………….. (miejscowość, w której podpisano umowę) pomiędzy …………………… (nazwa pracodawcy) a …………………………………. (dane pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego ………………………… (długość okresu wypowiedzenia). Przyczyny wypowiedzenia ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. .

Z poważaniem,

………………………….
(podpis pracownika)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia,

………………………………………………..
(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

Wypowiedzenie umowy zlecenia bez podania przyczyny

Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, regulowanych przez Kodeks cywilny (a nie jak w innych przypadkach – Kodeks pracy). Ustalenia dotyczące rozwiązania umowy zlecenie zostały zawarte w art. 746. § 1. Wynika z niego, że rozwiązanie umowy zlecenie może nastąpić w dowolnym momencie, w trybie natychmiastowym i bez podania przyczyny. Bez względu na to czy jest to umowa zlecenie na czas określony, czy nieokreślony. 

wypowiedzenie umowy zlecenia wzór

Czy na umowie zlecenie można zwolnić dyscyplinarnie? Skutki zwolnienia dyscyplinarnego

Zgodnie z art. 746. Kc, strony umowy powinny jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów:

§  1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.
§  2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.
§  3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Rezygnacja z umowy zlecenia – ważne powody

Jak wspomnieliśmy wcześniej istnieją “ważne powody”, które można zawrzeć w wypowiedzeniu. Niestety Kodeks cywilny ich nie precyzuje, tę kwestię rozstrzyga dopiero sąd. Można jednak wśród nich wymienić:

 • zmianę sytuacji życiowej;
 • zmiany w prawie;
 • chorobę zleceniobiorcy;
 • zmianę miejsca zamieszkania;
 • kluczową zmianę w sposobie wykonywania zlecenia;
 • popartą argumentami utratę zaufania;
 • nieotrzymanie wynagrodzenia lub zaliczki.

Rozwiązanie umowy zlecenie w trybie natychmiastowym następuje rzadko i zwykle w sytuacjach, gdy nie jest związane z konsekwencjami odszkodowawczymi. Warto też wiedzieć, że umowę zlecenie uznaje się za zakończoną w momencie wykonania jej przedmiotu – wówczas nie jest wymagane wypowiedzenie.

Co wlicza się do stażu pracy? Rozwiewamy wątpliwości!

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Wypowiedzenie umowy zlecenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia – kiedy to możliwe?

W umowie zlecenie lub aneksie do niej może widnieć zapis o ustanowieniu okresu wypowiedzenia. Istnieje tutaj duża dowolność, ponieważ można go liczyć w dniach, miesiącach lub latach. W teorii powinien być adekwatny do długości trwania umowy – najczęściej są to miesiące (1, 2 lub 3 miesiące).

Okres wypowiedzenia umowy zlecenia – jak liczyć?

Okres wypowiedzenia przy umowie zleceniu liczony jest od następnego dnia po jego złożeniu. To znaczy, jeżeli złożysz wypowiedzenie 30 czerwca, okres wypowiedzenia zacznie się naliczać od 1 lipca.

Ważne! W polskim prawie nie ma takiego pojęcia, jak “wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron”. To jednostronna forma rozwiązania umowy, która nie wymaga żadnego porozumienia.

Jednak nadal funkcjonuje wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

wypowiedzenie umowa zlecenie

Wypowiedzenie umowy zlecenia bez zachowania okresu wypowiedzenia

Ponieważ w przypadku umowy zlecenie przepisy Kodeksu pracy nie mają zastosowania – jej wypowiedzenie może się odbyć bez okresu wypowiedzenia. Należy jednak mieć na względzie zapisy umieszczone w treści samej umowy. Jeżeli  obie strony zdecydowały się, że rozwiązanie umowy może się odbyć po okresie wypowiedzenia – taki zapis należy respektować.

Zmieniasz pracę? Zobacz, jak przetrwać pierwszy dzień w nowej pracy

Jak złożyć wypowiedzenie umowy zlecenie?

Zgodnie z art. Art. 77. § 2 Kodeksu cywilnego – wypowiedzenie powinno zostać doręczone w takiej formie, w jakiej została zawarta umowa, czyli najczęściej pisemnej. Druga strona musi mieć możliwość zapoznania się z jego treścią, dlatego dokument najlepiej przekazać osobiście. Jeżeli nie jest to możliwe – możesz przesłać go pocztą lub kurierem z potwierdzeniem odbioru. 

Aby ograniczyć komplikacje i niedomówienia – zrezygnuj z mailowego lub ustnego wypowiedzenia.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Wypowiedzenie umowa zlecenie – podsumowanie

 1. Rozwiązanie umowy zlecenie następuje gdy praca, która była jej przedmiotem została zakończona. Wypowiedzenie umowy zlecenia jest inną kwestią – następuje, gdy jedna ze stron składa wniosek, w którym wyraża chęć zakończenia współpracy.
 2. W wypowiedzeniu umowy zlecenia żadna ze stron nie musi podawać powodu, dla którego chce zakończyć współpracę.
 3. W umowie zlecenie nie ma obowiązku ustalania okresu wypowiedzenia. Jeżeli jednak strony zdecydują się umieścić taki zapis w umowie lub w aneksie do umowy – należy go przestrzegać.
 4. Obie strony mogą rozwiązać umowę zlecenie w dowolnym momencie, co za tym idzie, nie funkcjonuje coś takiego, jak rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem stron.

Dowiedz się więcej z naszymi poradnikami:

Urlop na żądanie – ile urlopu przysługuje? Poznaj podstawowe zasady
Bon turystyczny – do kiedy jest ważny? Jak aktywować bon turystyczny?
Jak negocjować podwyżkę i wynagrodzenie?
Świadectwo pracy 2023 i zaświadczenie o pracy – najważniejsze informacje
Stewardessa / steward: jak zostać stewardessą? Ile zarabia stewardessa?
Dodatek za godziny nocne – ile wynosi dodatek za pracę w nocy? Jak liczyć godziny nocne?
CEO – co oznacza popularny skrót CEO oraz CTO, COO i CFO?
Jak napisać CV w 2023 roku?
Jak założyć Profil Zaufany?
Maszynista: jak zostać maszynistą? Ile zarabia maszynista?
Wniosek o wczasy pod gruszą – ile trzeba przepracować, żeby dostać wczasy pod gruszą?