prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

Bez względu na to czy pracujesz już od wielu lat, czy dopiero rozpoczynasz swoją karierę zawodową, powinieneś znać zarówno prawa i obowiązki pracownika, jak i prawa i obowiązki pracodawcy. Znajomość Kodeksu pracy pozwoli Ci walczyć o godne warunki zatrudnienia oraz bezpieczeństwo w pracy. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy – sprawdź na co zwracać uwagę.

Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Prawa i obowiązki pracodawcy oraz prawa i obowiązki pracownika – Kodeks pracy

Na wstępie warto podkreślić, że to Kodeks pracy określa prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Dotyczy on jednak tylko umowy o pracę – umowa zlecenie, umowa o dzieło i umowa B2B regulowane są przez Kodeks cywilny. 

Dlaczego warto znać przepisy prawa pracy? Może zdarzyć się tak, że Twój pracodawca nie przestrzega praw, a Ty nawet nie będziesz świadomy tego, że są one łamane. Wiedza w tym zakresie pozwoli Ci uchronić się przed takimi działaniami i zapewnić sobie lepsze warunki pracy.

Zakres praw i obowiązków pracownika i pracodawcy określają także inne dokumenty. Należą do nich między innymi: przepisy BHP, wewnętrzne regulaminy zakładowe, treści umów, czy sama Konstytucja. 

Jakie są prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy? Znajdziesz je w dalszej części artykułu.

Prawa i obowiązki pracownika

Na początek zobacz podstawowe prawa pracownika według Kodeksu pracy.

Prawa pracownika – jakie prawa ma pracownik?

 • Prawo pracownika do swobodnego wyboru pracy – każdy pracownik może wybrać zawód, w którym chce pracować;
 • prawo do godnego wynagrodzenia za pracę – żadna praca nie może być wykonywana za darmo, dlatego państwo określa minimalną krajową;
 • prawo do wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia – w przypadku rozwiązania umowy o pracę masz prawo do wynagrodzenia w czasie okresu wypowiedzenia;
 • prawo do wypoczynku – każdemu pracownikowi przysługuje określony wymiar urlopu, który w zależności od stażu pracy wynosi 20 lub 26 dni;
 • prawo do pozostałych urlopów – między innymi macierzyńskiego, rodzicielskiego czy urlopu na żądanie;
 • prawo do przerwy w pracy – wykonując swoją pracę przez co najmniej 6 godzin dziennie przysługuje Ci 15-minutowa przerwa wliczona do czasu pracy;
 • prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – pracodawca musi zapewnić Ci odpowiednie warunki pracy;
 • prawo do godności – w naszym prawie obowiązuje zakaz dyskryminacji w miejscu pracy: ze względu na wiek, płeć, rasę, kulturę, religię oraz osób niepełnosprawnych;
 • prawo do odszkodowania w przypadku łamania przez pracodawcę przepisów związanych z równym traktowaniem i mobbingiem – kwota wynagrodzenia nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie;
 • prawo do powrotu do pracy po urlopie bezpłatnym – masz prawo, aby wrócić z urlopu bezpłatnego na to samo stanowisko lub inne, jednak z nie mniejszym wynagrodzeniem;
 • prawo do powstrzymywania się od pracy, gdy jej warunki stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo innych pracowników;
 • prawo do zrzeszania się – pracownicy mają prawo do wstępowania i tworzenia organizacji pracowniczych np. związków zawodowych.
jakie prawa ma pracownik

Poza prawami, pracownik ma także swoje obowiązki. Ich łamanie grozi odpowiedzialnością porządkową (kary i nagany), materialną (grzywny) i karną. W niektórych przypadkach naruszenia obowiązków pracowniczych np. porzucenie pracy może wiązać się ze zwolnieniem dyscyplinarnym.

Kodeks pracy – obowiązki pracownika

 • obowiązek starannego i sumiennego wykonywania pracy;
 • obowiązek przestrzegania wewnętrznego regulaminu pracy;
 • obowiązek przestrzegania czasu pracy, zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności;
 • obowiązek przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • obowiązek dbania o dobro zakładu pracy;
 • obowiązek zachowania tajemnic zawodowych określonych w umowie;
 • obowiązek przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Prawa i obowiązki pracodawcy

Podobnie, jak pracownik posiada określone prawa i obowiązki – pracodawca ma je również. Prawa i obowiązki pracodawcy – poniżej znajdziesz ich listę.

prawa pracodawcy

Prawa pracodawcy

 • prawo do egzekwowania od pracownika sumiennego wypełniania obowiązków zawodowych;
 • prawo do rozliczania pracownika z efektów pracy;
 • prawo do egzekwowania przestrzegania czasu pracy, przepisów, regulaminu pracy i zasad BHP;
 • prawo do egzekwowania od pracownika zachowania tajemnicy informacji;
 • prawo do egzekwowania przestrzegania zasad współżycia społecznego;
 • prawo do nakładania kar porządkowych;
 • prawo do przyznawania nagród i wyróżnień;
 • prawo do odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego w określonych sytuacjach;
 • prawo do kontroli służbowej poczty elektronicznej pracowników;
 • prawo do przyznawania dodatkowych świadczeń na potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika;
 • prawo do potrącania z wynagrodzenia pracownika określonych sum pieniędzy (w granicach prawa pracy);
 • prawo do polecenia pracownikowi wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia i zdrowia, środowiska, mienia lub usunięcia awarii;
 • prawo do powierzenia pracownikowi innej pracy na czas przestoju;
 • prawo do udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego (przygotuj wniosek o urlop bezpłatny).

Obowiązki pracodawcy – Kodeks pracy

 • pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników o zakresie ich obowiązków, sposobie wykonywania pracy oraz przysługujących im uprawnieniach;
 • obowiązek pracodawcy zorganizowania pracy w sposób gwarantujący pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie satysfakcjonujących efektów pracy;
 • obowiązek terminowej wypłaty wynagrodzeń;
 • obowiązek stosowania sprawiedliwych oraz obiektywnych kryteriów oceny pracowników i wyników ich pracy;
 • obowiązek przeciwdziałania mobbingowi;
 • obowiązek pracodawcy przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu;
 • obowiązek organizowania pracy w taki sposób, aby zmniejszać jej uciążliwość.

Sprawdź też, jak wygląda praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

obowiązki pracodawcy kodeks pracy

Co robić, gdy prawa pracownika są łamane?

W sytuacji, w której pracodawca łamie Twoje prawa pracownika, zacznij od rozmowy z nim. Z pewnością nie będzie to przyjemna rozmowa i mocna stresująca, ale dzięki niej Twoja sytuacja może ulec poprawie. Jeśli to nie poskutkuje – zwróć się do działu HR, który powinien dbać o komfort pracowników i łagodzić tego typu spory.

Jeśli żaden z powyższych sposobów nie przyniesie oczekiwanego rezultatu – zgłoś fakt łamania praw pracowniczych do Państwowej Inspekcji Pracy. To podstawowy organ w Polsce kontrolujący przestrzeganie prawa pracy. W PiP uzyskasz bezpłatną poradę i złożysz anonimową skargę na pracodawcę. Po 30 dniach powinieneś otrzymać informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w zakładzie pracy.

Ostatnią możliwością jest złożenie pozwu do sądu pracy i samodzielne dochodzenie swoich praw. Ma to sens między innymi w przypadku braku wynagrodzenia, bezpodstawnego zwolnienia, mobbingu lub dyskryminacji w pracy.

Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie BHP

Podstawowe prawa pracownika i obowiązki w zakresie BHP

Obowiązki pracownika:

 • jednym z podstawowych obowiązków pracownika w zakresie BHP jest znajomość przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, udział w szkoleniach z tego zakresu i poddawanie się określonym egzaminom;
 • wykonywanie pracy w sposób zgodny z zasadami BHP;
 • dbałość o stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu w miejscu pracy;
 • stosowanie środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej;
 • poddawanie się badaniom lekarskim (wstępnym i okresowym);
 • niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o wypadku albo zagrożeniu zdrowia i życia w miejscu pracy.

Prawa pracownika:

 • prawo pracownika do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach;
 • powstrzymywanie się od pracy, gdy jej warunki nie odpowiadają przepisom BHP lub stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracownika lub innych pracowników;
 • zapewnienie przez pracodawcę napojów i posiłków profilaktycznych, gdy pracujesz w szczególnie uciążliwych warunkach.
prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie BHP

Kogo w zakładzie obowiązuje szkolenie w zakresie BHP?

Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Obowiązki pracodawcy:

 • obowiązkiem pracodawcy jest organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne jej warunki;
 • reagowanie na potrzeby w zakresie bezpieczeństwa;
 • zapewnienie ochrony młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią i niepełnosprawnych;
 • zapewnienie przestrzegania zasad BHP w zakładzie pracy;
 • zapewnienie wykonywania zaleceń społecznego inspektora pracy.

Dowiedz się więcej:

Ustawa o ochronie danych osobowych – co to jest ochrona danych osobowych i na czym polega RODO?
Jak opisać sekcję “o mnie” w CV? Co napisać o sobie w CV?
Umowa zlecenie a emerytura – czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury i stażu pracy?
Praca sezonowa w Polsce 2023 i praca sezonowa za granicą
Umowa o dzieło 2023 – jak rozliczyć umowę o dzieło? Kiedy płacimy podatek od umowy o dzieło?
Elementy CV – jaka jest odpowiednia budowa CV?
Jak się nie stresować? Poznaj sprawdzone sposoby na stres!
Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? Kiedy trzeba wykonać badania lekarskie do pracy?
Netto brutto – brutto ile to netto? Sprawdź swoje wynagrodzenie na rękę
Rodzinne 2023 – ile wynosi rodzinne? Jakie dokumenty do zasiłku rodzinnego?
Jak poprosić o podwyżkę? Rozmowa o podwyżkę + argumenty do podwyżki
L4 w ciąży – jak ZUS wypłaca L4 w ciąży 2023?
Wiek emerytalny w Polsce – ile wynosi wiek emerytalny w Polsce dla kobiet i mężczyzn?
Jakie są rodzaje umów o pracę? Poznaj typy umów o pracę
Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi? 20 czy 26 dni urlopu? Urlop wypoczynkowy 2023