umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest bardzo popularną formą zatrudnienia. Należy do umów cywilnoprawnych, co oznacza, że podczas jej zawierania, wykonywania, rozwiązywania czy rozstrzygania sporów – zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (art. 734-751). Charakteryzuje się dużą elastycznością, możliwością wykonywania pracy poza siedzibą firmy oraz brakiem konieczności opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe. Z drugiej strony nazywana jest “śmieciówką”. Kiedy warto rozważyć jej podpisanie i co ją wyróżnia na tle innych umów?

Z tego artykułu dowiesz się:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Czym jest umowa zlecenie?

Jak ujęto w art. 734 Kodeksu cywilnego: “Przez umowę zlecenie przyjmujący zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie”. Istotny w tym przypadku jest fakt, że nie musi być to jednorazowa czynność. Strony mogą umówić się na cykliczne wykonywanie określonych prac. Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, w związku z czym nie zapewnia przywilejów pracowniczych, jest też inaczej oskładkowana. Jednocześnie gwarantuje większą swobodę w zakresie wykonywania zlecenia i rozwiązania umowy.

Na umowie zlecenie nie przysługują pracownikowi takie świadczenie, jak urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński czy też płatne nadgodziny. Pamiętaj jednak, że daje ona większą swobodę. Możesz np. poprosić o zapis dotyczący płatności za czas, w którym nie wykonujesz zlecenia, czyli w praktyce płatny urlop. Stronami umowy w tym przypadku mogą być dowolne osoby fizyczne lub prawne, które określa się jako “zleceniodawca” i “zleceniobiorca”. Nie ma zastosowania forma: pracodawca – pracownik.

Musisz wiedzieć! Minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenie, od stycznia 2023 wynosi w Polsce 22,80 zł brutto.

W związku z ustaleniem minimalnej stawki godzinowej zleceniodawca musi prowadzić ewidencję czasu pracy zleceniobiorcy. 

Umowa zlecenie – wzór:

Nie wiesz, jak wypełnić umowę zlecenie? Zobacz przykładowy wzór umowy zlecenie:

Umowa zlecenie

Zawarta w dniu ………………………… r. w ………………………… (data) (miejscowość)
pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………..
(nazwa przedsiębiorcy)
……………………………………………………………………………………………………………………..
(adres, NIP, KRS/CEIDG)
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby reprezentującej przedsiębiorcę)

a

……………………………………… zam …………………………………………………..
(imię i nazwisko) (adres)
legitymującym się dowodem osobistym seria i nr …………………….. ,
zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(opis zlecenia)

§ 2

 1. Za wykonanie prac określonych w § 1 Zleceniobiorca otrzyma po ich wykonaniu wynagrodzenie w wysokości …………….. zł brutto, (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
 2. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie rachunku przedstawionego przez Zleceniobiorcę.

§ 3

Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w § 1 innym osobom bez zgody Zleceniodawcy.

§ 4

Umowa została zawarta na czas od …………………………… do …………………………… r.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Umowa została sporządzona w …………………………… jednobrzmiących egzemplarzach – po …………………………… dla każdej ze stron.

……………………………………..
(Zleceniodawca)

……………………………………..
(Zleceniobiorca)

W przeciwieństwie do umowy o pracę, umowa zlecenie nie musi mieć formy pisemnej – można zawrzeć ją także ustnie. Jednak w przypadku ewentualnego późniejszego dochodzenia roszczeń, zaleca się jednak stosowanie formy pisemnej. 

Potrzebujesz wzór podania? Zajrzyj tutaj: Wnioski

Umowy zlecenia 2023 – czym się różnią od innych umów?

Umowa zlecenie a umowa o pracę 

Zobacz, czym różni się umowa zlecenia od umowy o pracę:

umowa zlecenia
 1. Zlecenie może wykonywać osoba trzecia (jeśli w umowie widnieje taki zapis);
 2. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę zlecenie w dowolnym momencie bez okresu wypowiedzenia (chyba że w umowie zawarto długość okresu wypowiedzenia);
 3. Zleceniobiorca może dowolnie organizować swoją pracę (w dowolnym miejscu i czasie);
 4. Zleceniobiorca nie otrzymuje “z góry” przywilejów pracowniczych (przywileje takie jak urlop wychowawczy czy urlop okolicznościowy etc., mogą pojawić się w dodatkowych zapisach w umowie);
 5. Wynagrodzenie nie musi być płatne co miesiąc (w tym przypadku znaczenie ma wykonanie zlecenia, które może potrwać np. 3 miesiące i po tym czasie zleceniobiorca otrzyma swoją zapłatę).

Jak negocjować podwyżkę i wynagrodzenie?

Pracodawcy coraz częściej wykorzystują umowę zlecenie jako zamiennik umowy o pracę. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jest to dla nich niższy koszt. Realizujesz obowiązki zawodowe osobiście, odpłatnie oraz w miejscu i w czasie wyznaczonym przez zleceniodawcę? Rzeczywiście masz do czynienia z wykonywaniem umowy o pracę. Jeśli mimo to pracujesz na mocy umowy zlecenia – Twój pracodawca może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Umowa zlecenie a umowa o dzieło

Poniżej znajdziesz podstawowe różnice obu tych form zatrudnienia:

 • Odpowiedzialność – zasadnicza różnica polega na tym, że w ramach umowy o dzieło to jej wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy. Na umowie zlecenie, zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania danej czynności, ale nie bierze odpowiedzialności za ostateczny efekt.
 • Wynagrodzenie – na umowie zlecenie obowiązuje minimalna stawka godzinowa, przy czym w drugim przypadku – wysokość wynagrodzenia jest taka, na jaką umówiły się strony.
 • Składki ZUS – umowa zlecenie jest oskładkowana, w przypadku umowy o dzieło nie opłaca się żadnych składek.
 • Wypowiedzenie – umowa zlecenie może zostać zerwana w każdej chwili, przy czym w umowie o dzieło zawiera się konkretne warunki zakończenia współpracy.
wzór umowy zlecenie

Zobacz też, co to jest umowa B2B?

Umowa zlecenia 2023 – zerwanie umowy zlecenie

Umowa zlecenie wyróżnia się tym, że zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca mogą ją wypowiedzieć w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym. Chyba że  strony ustalą okres wypowiedzenia i umieszczą stosowny zapis w umowie lub w aneksie do umowy. Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy zlecenia?

 • Data i miejsce złożenia wypowiedzenia;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwa oraz adres siedziby strony wypowiadającej umowę;
 • dane personalne drugiej strony;
 • numer wypowiadanej umowy;
 • powód wypowiedzenia;
 • podpis strony wypowiadającej umowę.

Zobacz, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę

Umowa zlecenie na czas nieokreślony

Umowa zlecenie najczęściej ma charakter doraźny, np. gdy firma zatrudnia pracowników sezonowych. Ale jest też wiele przypadków, gdzie zleceniodawca powierza ciągłe wykonywania określonych zadań. W takiej sytuacji prawo dopuszcza zawarcie umowy zlecenie na czas nieokreślony. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Umowa zlecenie a urlop

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, zleceniobiorcy nie przysługuje z góry narzucony urlop wypoczynkowy czy też macierzyński, ale ustalenia dokumentu można dowolnie kształtować, W związku z tym, coraz częściej zawiera się zapis o przerwie w wykonywaniu zadań – odpłatnej lub też nie. Tym samym, jako zleceniobiorca zyskujesz prawo do urlopu płatnego lub bezpłatnego.

Urlop macierzyński z kolei przysługuje wyłącznie kobietom pozostającym w stosunku pracy, czyli zatrudnionym na umowie o pracę. Mimo wszystko młode mamy, pracujące na zleceniu, mogą liczyć na wsparcie w formie zasiłku macierzyńskiego, pod warunkiem że opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe, które są zwykle dobrowolne (przysługuje już od pierwszego dnia objęcia ubezpieczeniem).

Umowa zlecenie a L4

Płatne zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Jest ono dobrowolne, zatem musisz zgłosić zleceniodawcy taką chęć. A następnie odczekać 90 dni, ponieważ dopiero po takim czasie od objęcia ubezpieczeniem, przysługuje Ci zasiłek chorobowy.

umowa zlecenie 2022

Ważne! Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie mogą przystąpić studenci i uczniowie do 26. roku życia.

Umowa zlecenie – jak wygląda kwestia emerytury?

Od umowy zlecenia obowiązkowo odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Oznacza to, że zatrudnienie na zleceniu także będzie brane pod uwagę podczas ustalania wysokości emerytury. Jednak pomimo oskładkowania, umowy cywilnoprawne nie wliczają się do stażu pracy

Umowa zlecenie – koszt pracodawcy

Jakie składki należy odprowadzać w przypadku umowy zlecenia?

umowa zlecenie wypowiedzenie
 • Na ubezpieczenie emerytalne – 19,52 proc. (po 9,76 proc. opłaca zleceniodawca i zleceniobiorca);
 • na ubezpieczenie rentowe – 8 proc. (6,5 proc. opłaca zleceniodawca, a 1,5 proc. zleceniobiorca);
 • na ubezpieczenie wypadkowe – od 0,40 do 3,60 proc. w zależności od stopnia ryzyka (w 100 proc. opłaca je zleceniodawca);
 • na ubezpieczenie zdrowotne – 9 proc. (w 100 proc. opłaca je zleceniodawca);
 • na Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych – 0,10 proc. (w 100 proc. opłaca je zleceniodawca);
 • na Fundusz Pracy – 2,45 proc. (w 100 proc. opłaca je zleceniodawca);
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – 2,45 proc. (w 100 proc. opłaca je zleceniobiorca).

Umowa zlecenie dla studenta

Nie da się ukryć, że umowa zlecenie jest formą zatrudnienia oferowaną najczęściej studentom. Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące studentów przed 26. rokiem życia.

 • Zleceniodawca nie ma obowiązku oskładkowania i zgłaszania Cię do ZUS (chyba, że pracujesz u tego samego pracodawcy również na umowie o pracę);
 • nie możesz przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego;
 • nie przysługuje Ci urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za czas choroby czy okres wypowiedzenia (chyba że umowa stanowi inaczej).

Zobacz przykładowe CV studenta

Umowa zlecenie powinna być traktowana podobnie, jak umowa o dzieło – czyli jako elastyczna forma zatrudnienia. Niestety pracodawcy często nadużywają obowiązujących zasad. Bardzo często pracownik pracuje tak samo, jak na umowie o pracę, na podstawie jedynie umowy zlecenie. Wiąże się to z kosztami, które w takiej sytuacji są niższe dla pracodawców. Studenci powinni być zatem wyjątkowo czujni i uważać na próby wykorzystania przez pracodawców. Zanim podpiszesz umowę, zadbaj o to, aby wszystkie ważne dla Ciebie kwestie zostały zawarte w treści dokumentu.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Sprawdź też:
Praca zdalna – jak znaleźć pracę zdalną?
Emerytury stażowe – kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Zobacz najnowsze informacje o emeryturach stażowych
Praca dla niepełnosprawnych – Jak wygląda praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności? 
CEO – co oznacza popularny skrót CEO oraz CTO, COO i CFO?
Szkolenia BHP – kogo w zakładzie obowiązuje szkolenie w zakresie BHP?
Jak się dostać do wojska i jak wygląda praca w wojsku?
Co to jest public relations i jak wygląda praca w PR?
Świadczenie postojowe – jak złożyć wniosek o postojowe?
Jak napisać podanie o przedłużenie umowy? Podanie wzór
Jak napisać podanie o urlop okolicznościowy? Praktyczne porady i gotowy wzór wniosku