wypadek przy pracy

W trakcie pracy zdarzył Ci się nieszczęśliwy wypadek? Co zrobić w takiej sytuacji i jakie obowiązki musi spełnić zakład pracy? Kiedy faktycznie dochodzi do wypadku w pracy?  Wypadek przy pracy to każde zdarzenie bezpośrednio powiązane z pracą zawodową – czyli jakie? Istnieją przepisy wyjaśniające te kwestie. Zapoznaj się z naszym artykułem, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Wypadek przy pracy – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Wypadek przy pracy – definicja

Definicja wypadku przy pracy – art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych uznaje, że za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub nawet śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Co ważne, na równi z wypadkiem przy pracy uznaje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej,w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje  w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Wyraźnie da się zauważyć, że wypadek przy pracy to nie wyłącznie zdarzenia, do których dochodzi w samej siedzibie pracodawcy. Zalicza się do nich także takie sytuacje, w których pracownik:

 • idzie do pracy lub z niej wraca, przy czym ustawa zakłada wyraźne warunki: 
  • droga do pracy musi być możliwie najkrótsza i nie być przerwana, a jeżeli została przerwana to przerwa powinna być życiowo uzasadniona, a jej czas nie przekraczać granic potrzeby;
  • lub też droga może nie być najkrótsza, ale ze względów komunikacyjnych jest dla pracownika najdogodniejsza;
 • realizuje określone czynności w trakcie lub w związku z poleceniami szefa;
 • jest w delegacji;
 • jest w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem, w którym musisz wykonać obowiązek wynikający ze stosunku pracy.

Zobacz nasze WZORY CV!

Wypadek w pracy a uszczerbek na zdrowiu

Wypadek przy pracy to sytuacja, w której pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu. Żeby nie było wątpliwości – wypadek w pracy może się zdarzyć na budowie czy hali produkcyjnej, ale również podczas wykonywania pozornie bezpiecznej pracy biurowej lub w sklepie. 

Stwórz:
CV do biura
CV sprzedawcy
CV pracownik produkcji
CV pracownik fizyczny

Za uszczerbek na zdrowiu uznaje się trwałe lub długotrwałe naruszenie sprawności organizmu, które może znacząco wpływać na wykonywanie obowiązków. Wysokość uszczerbku na zdrowiu zależy od rodzaju doznanego urazu. 

To, czy doznałeś uszczerbku na zdrowiu, stwierdza lekarz, który wydaje stosowne orzeczenie o Twoim stanie zdrowia po doznanym wypadku.

Wypadek przy pracy – jakie rodzaje?

Wśród wypadków przy pracy można wyróżnić:

 • śmiertelny wypadek przy pracy – jego wynikiem jest śmierć pracownika, która nastąpiła w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku;
 • ciężki wypadek przy pracy – jego wynikiem jest ciężkie uszkodzenie ciała, m.in. utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, trwała choroba psychiczna, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu; uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia naruszające podstawowe funkcje organizmu, trwałe zeszpecenie lub zniekształcenie ciała;
 • zbiorowy wypadek przy pracy – można o nim mówić, gdy w jego wyniku ucierpiały co najmniej dwie osoby.

Zobacz też: Zwolnienie lekarskie – jak dostać L4?

Wypadek w pracy lub wypadek w drodze do pracy – jak wygląda procedura?

Pracodawcy zobowiązani są do stosowania zapisów w zakresie BHP. Jednym z nich jest działanie według określonej procedury, gdy w firmie dojdzie do wypadku.

Wypadek w pracy procedura / wypadek w drodze do pracy procedura:

 1. Pracodawca musi dowiedzieć się o wypadku, a więc powinien zostać jak najszybciej powiadomiony o zaistniałej sytuacji.
 2. Jeżeli są świadkowie zdarzenia, powinni oni na piśmie poinformować pracodawcę o tym, co i gdzie się wydarzyło.
 3. Pracodawca obowiązany jest udzielić poszkodowanemu pracownikowi natychmiastowej pomocy (w zależności od powagi sytuacji wezwać karetkę lub lekarza).
 4. Jeśli wypadek w pracy był naprawdę poważny praca zakładu powinna zostać czasowo wstrzymana.
 5. Zbadaniem okoliczności i przyczyn wypadku zajmuje się zespół powypadkowy zorganizowany przez pracodawcę. W jego składzie powinni się znaleźć: osoba, która ukończyła szkolenie BHP, inspektor BHP, oddziałowy inspektor pracy, a także specjalista spoza firmy. 
wypadek w pracy procedura

Wypadek w pracy – odszkodowanie ZUS

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy należy się pracownikom, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Takie odszkodowanie jest wypłacane jednorazowo przez ZUS. 

ZUS na podjęcie decyzji o odszkodowaniu ma 14 dni, ale nie wyda jej jeśli nie złożysz stosownego wniosku wraz z plikiem dokumentów. 

wypadek w pracy odszkodowanie ZUS

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wzór:

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy możesz złożyć dopiero po zakończonym leczeniu i rehabilitacji.

Wypadek w pracy – jakie dokumenty do ZUS?

 • Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia OL-9, gdzie znajdują się wszelkie informacje o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji, a także ewentualnie dokumentację medyczną;
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub kartę wypadku;
 • prawomocny wyroku sądu pracy;
 • w razie potrzeby także decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy a umowa zlecenie

O odszkodowanie z ZUS po wypadku w pracy możesz ubiegać się wyłącznie, gdy podlegasz ubezpieczeniu wypadkowemu.

Jeśli masz umowę o pracę to sprawa z odszkodowaniem jest prosta. 

Na umowie zlecenie masz opłacone ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, natomiast składki chorobowe możesz opłacać samodzielnie. Oznacza to, że jeśli przydarzy Ci się wypadek w pracy na umowie zlecenie również otrzymasz odszkodowanie z ZUS.

Zupełnie inaczej jest z umową o dzieło. Tutaj nie możesz liczyć na żadne odszkodowanie za wypadek w pracy. 

Odszkodowanie z ZUS po wypadku w pracy – kiedy nie dostaniesz?

Są dwie sytuacje, w których odszkodowanie za wypadek w pracy przepada:

 1. Jeśli zostanie udowodnione, że nastąpił wypadek w pracy z winy pracownika spowodowany naruszeniem przepisów dotyczących ochrony zdrowia i życia np. wskutek rażącego niedbalstwa.
 2. Jeśli wypadek w pracy zdarzył się, gdy byłeś nietrzeźwy lub pod wpływem innych środków odurzających. Wtedy nie ma wątpliwości, że to Ty w dużym stopniu przyczyniłeś się do wypadku. 

Dlatego pamiętaj o zachowaniu szczególnej ostrożności i odpowiedzialności – bez względu na to czy pracujesz na placu budowy, czy za biurkiem.

Zachowania stwarzające niebezpieczeństwo dla Ciebie i innych mogą skutkować poważnymi konsekwencjami, a także zwolnieniem dyscyplinarnym.

odszkodowanie z ZUS po wypadku w pracy

Wypadek przy pracy – jakie jeszcze świadczenia przysługują?

Katalog świadczeń przysługujących ubezpieczonemu pracownikowi, który uległ wypadkowi, jest zamknięty i ściśle unormowany w art. 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Nie możesz więc ubiegać się o innego rodzaju świadczenia niż te określone we wspomnianym artykule.

Za wypadek w miejscu pracy ubezpieczony może otrzymać:

 • zasiłek chorobowy – przysługuje przez maksymalnie 182 dni, a jego głównym celem jest zapewnienie środków do życia osobie ubezpieczonej, niezdolnej czasowo do pracy;
 • świadczenie rehabilitacyjne – przysługuje ubezpieczonemu jeżeli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy;
 • jednorazowe odszkodowanie – wypłacane jest, gdy poszkodowany doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • zasiłek wyrównawczy – przyznawany, gdy wynagrodzenie pracownika uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy – przyznawana jest niezależnie od daty powstania niezdolności do pracy oraz długości okresu ubezpieczenia wypadkowego;
 • rentę rodzinną – przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego zmarłego na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej albo rencisty uprawnionego do renty z ubezpieczenia wypadkowego;
 • dodatek do renty rodzinnej – przysługuje sierocie zupełnej, która pobiera rentę rodzinną z ubezpieczenia wypadkowego;
 • rentę szkoleniową – przeznaczona jest dla pracowników, wobec których orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku;
 • dodatek pielęgnacyjny – przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty, jeśli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji lub ukończyła 75. rok życia;
 • świadczenie w postaci pokrycia kosztów leczenia stomatologicznego lub w zakresie szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

To również może Cię zainteresować:

Zaświadczenie o dochodach oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – wzór
Work life balance – jak osiągnąć równowagę w życiu?
Odprawa emerytalna 2023 – jak liczyć? Ile odprawy emerytalnej?
FGŚP, czyli Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2023 – co to? Kto opłaca?
Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? Kiedy trzeba wykonać badania lekarskie do pracy?
L4 w ciąży – jak ZUS wypłaca L4 w ciąży 2023?
Przykładowe CV
Wiek emerytalny w Polsce – ile wynosi wiek emerytalny w Polsce dla kobiet i mężczyzn?
Ubezpieczenie zdrowotne 2023 – ile wynosi składka zdrowotna?
Zwolnienie od psychiatry – ile można być na zwolnieniu lekarskim od psychiatry?
Nadgodziny – Kodeks pracy: ile płatne są nadgodziny?
Praca w warunkach szkodliwych – jakie zawody są uważane za szkodliwe?
Praca na akord – jak obliczyć akord?
Praca na wysokości – jak zdobyć uprawnienia do pracy na wysokości?
Ewidencja czasu pracy 2023 – Ile godzin pracy w miesiącu?
Szablony CV
Okres ochronny przed emeryturą – ile lat przed emeryturą jest okres ochronny?