urlop na poszukiwanie pracy

Utrata pracy z pewnością jest trudną sytuacją, w której pracownik traci źródło utrzymania. Aby zniwelować skutki takich wydarzeń Kodeks pracy przewidział mechanizm ułatwiający znalezienie nowego miejsca zatrudnienia. Są to tak zwane dni wolne na poszukiwanie pracy. Zobacz, ile dni na poszukiwanie pracy przewiduje prawo i kto może skorzystać z tego przywileju. 

Spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Wolne na poszukiwanie pracy – warunki

Urlop na szukanie pracy komu przysługuje? Urlop na poszukiwanie pracy przysługuje zatrudnionemu, jeśli spełni jednocześnie poniższe warunki:

  1. Umowa o pracę zostanie wypowiedziana ze strony pracodawcy. Jeżeli sam złożysz wypowiedzenie lub do rozwiązania stosunku pracy dojdzie za porozumieniem stron – nie możesz skorzystać z tego przywileju.
  2. Okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż dwa tygodnie, co oznacza, że dni na szukanie pracy otrzymasz jedynie wtedy, gdy jesteś zatrudniony na podstawie:
  • umowy na czas nieokreślony;
  • umowy na czas określony zawartej na dłużej niż sześć miesięcy i zawierającej zapis o dopuszczalności wypowiedzenia;
  • umowy na okres próbny zawartej na czas trzech miesięcy.

To jedyne umowy, w przypadku których czas wypowiedzenia wynosi co najmniej dwa tygodnie.

  1. Złożysz odpowiedni wniosek o urlop na poszukiwanie pracy. Jeżeli w trakcie okresu wypowiedzenia nie zwrócisz się z takim dokumentem – pracodawca nie ma obowiązku udzielenia Ci dodatkowych dni wolnych.

Dodatkowy urlop na poszukiwanie pracy przysługuje także, gdy wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy, a także z przyczyn niezależnych od pracowników.

Sprawdź również: Okres ochronny przed emeryturą

Pamiętaj, że w przypadku ogłoszenia upadłości pracodawca może skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia do jednego miesiąca.

Urlop na poszukiwanie pracy – ile dni?

Liczba dni, które pracownik może wykorzystać na szukanie pracy w okresie wypowiedzenia zależy od długości tego okresu. Przede wszystkim nie może być on krótszy niż dwa tygodnie – w przeciwnym razie nie nabędziesz prawa do dni wolnych na poszukiwanie pracy.

Zgodnie z art. 37 Kodeksu pracy:

§ 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Wymiar zwolnienia wynosi:

  • 2 dni na poszukiwanie pracy – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;
  • 3 dni na poszukiwanie pracy – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1. (czyli w sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy).

Rodzaje urlopów – kiedy i jakie urlopy przysługują pracownikowi?

dni na poszukiwanie pracy

Wniosek o urlop na poszukiwanie pracy

Jak wspomnieliśmy wcześniej, podstawą udzielenia dodatkowych dni wolnych jest wniosek pracownika. Wniosek o udzielenie dni wolnych na poszukiwanie pracy powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, ze wskazaniem, które dni pracownik chce wykorzystać. Kodeks pracy nie reguluje jednak, z jakim wyprzedzeniem należy złożyć dokument.

Wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy wzór:

……………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………
(imię i nazwisko pracownika)

……………………………………………
(dane pracodawcy i firmy)

WNIOSEK

o dni wolne na poszukiwanie nowej pracy

Na podstawie art. 37 K.p., w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę wnoszę o 

udzielenie zwolnienia na poszukiwanie pracy w dniu/dniach …………………………….. 

..…………………………………
(podpis pracownika)

Wyrażam zgodę

………………………………………..
(podpis pracodawcy)

Podstawa prawna: art.37 Kodeksu pracy: § 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. § 2. Wymiar zwolnienia wynosi: 1) 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;  2) 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1.

Zobacz też inne wnioski

Czy dodatkowy urlop na szukanie pracy jest płatny?

Kodeks pracy wskazuje, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas poszukiwania pracy. Wysokość oraz zasady wypłaty honorarium zostały uregulowane w §5 rozporządzenia MPiPS z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy

dni wolne na poszukiwanie pracy

Dni wolne na poszukiwanie pracy a urlop wypoczynkowy

Przede wszystkim – urlop wypoczynkowy w czasie okresu wypowiedzenia, a dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy nie są tym samym. Urlop wypoczynkowy zostaje udzielony przez pracodawcę w okresie trwającego wypowiedzenia bez wniosku, a nawet zgody pracownika. Przy czym dni wolne na poszukiwanie pracy możesz uzyskać jedynie składając odpowiedni wniosek, a ich liczba zależy od długości okresu wypowiedzenia.

W okresie wypowiedzenia każdy pracownik obowiązany jest wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy. Chodzi zarówno o urlop zaległy, do którego pracownik nabył prawo w poprzednim roku, jak i ten bieżący, przysługujący w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia. Decyzja o udzieleniu takiego urlopu, jak również terminu, w którym zostanie wykorzystany – należy do pracodawcy. Jeżeli nie wykorzystasz przysługującego Ci urlopu do końca okres zatrudnienia, firma musi wypłacić Ci ekwiwalent pieniężny z tego tytułu.

Szukasz zatrudnienia? Skorzystaj z naszego poradnika: Jak i gdzie szukać pracy?

Urlop na poszukiwanie pracy – czy pracodawca może odmówić?

Istnieje pogląd, że urlop na poszukiwanie pracy może nie zostać przyznany pracownikowi, jeżeli pracodawca wie, że znalazł on już pracę lub nie zamierza jej szukać, a dni wolne planuje wykorzystać niezgodnie z ich przeznaczeniem. W praktyce przełożony najczęściej nie posiada takich informacji, a nawet gdyby je posiadał – plany zatrudnionego zawsze mogą ulec zmianie. To wszystko sprawia, że pracodawca nie powinien odmówić pracownikowi takiego zwolnienia, nawet jeśli ma pewne podejrzenia. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Urlop na poszukiwanie pracy w świadectwie pracy

Świadectwo pracy powinno zawierać jedynie takie informacje, które mają wpływ na ukształtowanie sytuacji pracownika w nowym miejscu pracy. Oznacza to, że fakt czy pracownik wykorzystał dzień wolny na poszukiwanie pracy, nie musi zostać odnotowany w świadectwie pracy. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o prawach pracowniczych? Zajrzyj do naszych pozostałych artykułów:

Urlop okolicznościowy – kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?
Czym charakteryzuje się umowa zlecenie 2023?
Ewidencja czasu pracy 2023 – Ile godzin pracy w miesiącu?
Zwolnienie lekarskie – jak dostać L4? Najważniejsze informacje
Urlop na żądanie – ile urlopu przysługuje? Poznaj podstawowe zasady
Zwolnienie dyscyplinarne – za co można zwolnić dyscyplinarnie? Skutki zwolnienia dyscyplinarnego
Dodatek za godziny nocne – ile wynosi dodatek za pracę w nocy? Jak liczyć godziny nocne?
Wypłata wynagrodzenia – na konto czy do ręki? Co jeśli na koncie brak wypłaty?
Praca na pół etatu – jak wygląda zatrudnienie na pół etatu?
Urlop macierzyński 2023 – ile trwa urlop macierzyński?