zwolnienia grupowe

Nie wszystkie firmy są w stanie sprostać wyzwaniom dzisiejszego rynku. Składa się na to wiele czynników – kryzys ekonomiczny, automatyzacja czy niespodziewane wypadki losowe, które powodują konieczność cięcia kosztów. Jednym ze sposobów radzenia sobie z problemami finansowymi jest redukcja etatów. Ponieważ zwolnienia grupowe są winą pracodawcy – tracący zatrudnienie zyskują w takiej sytuacji określone prawa. Dowiedz się więcej o zwolnieniach grupowych.

Zwolnienia grupowe 2024 – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Czym jest zwolnienie grupowe?

Zwolnienie grupowe może pojawić się w każdym zakładzie pracy bez względu na branżę, wielkość, czy liczbę zatrudnionych osób. Przyczyny takiej sytuacji są różne:

 • ogłoszenie upadłości zakładu pracy;
 • likwidacja zakładu pracy;
 • utrata płynności finansowej;
 • zerwanie współpracy z najważniejszymi kontrahentami firmy.

Ustawa o zwolnieniach grupowych

Zwolnienia grupowe reguluje Kodeks pracy oraz Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 

Znajdziesz w nich szczegółowe zasady przeprowadzania zwolnień grupowych, co zapobiega wszelkim nadużyciom z tego tytułu. Konkretne zapisy wskazują, jakich zasad musi przestrzegać pracodawca przeprowadzający zwolnienia grupowe:

 • nie może zatrudnić nowych pracowników na likwidowane stanowiska;
 • nie może pozbawić pracy wskutek zwolnienia grupowego niektórych osób:
  • kobiet w ciąży,
  • osób w wieku przedemerytalnym (objętych okresem ochronnym przed emeryturą),
  • pracownic przebywających na urlopie macierzyńskim,
  • pracowników sprawujących określone funkcje np. członków rady pracowniczej czy społecznych inspektorów pracy);

Wyjątek od powyższych stanowi sytuacja, w której doszło do likwidacji lub upadłości zakładu pracy;

 • zarząd organizacji związkowej musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie grupowych zwolnień.

Grupowe zwolnienia pracowników, a szczególna ochrona przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy

Jeśli pracownicy objęci są szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy – pracodawca może wypowiedzieć wyłącznie dotychczasowe warunki pracy i płacy. Dotyczy to pracowników:

 • którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego (jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku);
 • w ciąży i w czasie urlopu macierzyńskiego;
 • będących członkami rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego;
 • będących członkami zarządu zakładowej organizacji związkowej, upoważnionymi do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • będących członkami specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej;
 • będących członkami specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego albo przedstawicielami pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek;
 • będących społecznymi inspektorami pracy;
 • powołanych do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego;
 • będących członkiem rady pracowników lub przedstawicielem pracowników uprawnionymi do uzyskania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji.
grupowe zwolnienia pracowników

To również może Cię zainteresować: Odprawa emerytalna 2023

Zwolnienia grupowe od ilu osób?

Grupowe zwolnienia zawsze budzą pewne wątpliwości i niepokój, ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, musi dojść do zwolnienia pewnej grupy osób. Zgodnie z przepisami prawa chodzi o zwolnienia w zakładach zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Dodatkowo odprawiona musi być liczba osób wyższa lub równa minimalnej dla danego przedsiębiorstwa:

 • 10 pracowników – dotyczy firm zatrudniających mniej niż 100 pracowników;
 • 10 proc. pracowników – dotyczy firm zatrudniających od 100 do 300 pracowników;
 • 30 pracowników – dotyczy firm zatrudniających 300 osób i więcej.

Zwolnienia grupowe odprawa – wysokość odprawy przy zwolnieniach grupowych

Zgodnie z ustawą pracownikom objętych zwolnieniami grupowymi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Nie oznacza to, że pracodawca nie może wypłacić wyższych odpraw, powinien jednak skonsultować to ze związkami zawodowymi, bądź taka informacja powinna zostać sprecyzowana w regulaminie zwolnień grupowych. 

Co ważne, odprawa przy zwolnieniach grupowych nie może przekroczyć kwoty 15-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

zwolnienia grupowe odprawa

Masowe zwolnienia – co jeszcze warto wiedzieć?

Zwolnienia grupowe a zwolnienie lekarskie

W przypadku zwolnień grupowych pracodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, ale też w trakcie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Zwolnienia grupowe a ciąża

Pracownica w ciąży podczas zwolnień grupowych podlega specjalnej ochronie. Tym samym obowiązki pracodawcy wobec niej zostały uregulowane odrębnymi przepisami, które obowiązują od początku ciąży, ale także przez okres urlopu macierzyńskiego i do jego zakończenia.

To wszystko sprawia, że rozwiązanie stosunku pracy z kobietą w ciąży możliwe jest tylko w określonych przypadkach:

 • gdy pracownica popełni czyn kwalifikujący się do zwolnienia dyscyplinarnego np. ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych lub przestępstwo;
 • gdy dojdzie do upadłości/ likwidacji zakładu pracy.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zwolnienia grupowe (odprawa) a okres wypowiedzenia

Podobnie, jak w przypadku standardowej procedury zwolnienia, również podczas zwolnień grupowych obowiązują standardowe okresy wypowiedzenia zawarte w Kodeksie pracy:

W przypadku umowy o pracę na czas określony i umowy o pracę na czas nieokreślony:

 • 2 tygodnie wypowiedzenia – dla pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc – dla pracowników zatrudnionych co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące – dla pracowników zatrudnionych co najmniej 3 lata.

W przypadku umowy o pracę na okres próbny:

 • 3 dni robocze – dla pracowników, których okres próbny nie przekracza 2 tygodni
 • 1 tydzień – dla pracowników, których okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie – dla pracowników, których okres próbny wynosi 3 miesiące.

Skorzystaj też z naszych pozostałych poradników:

Własna działalność – jak założyć firmę? Jak otworzyć działalność jednoosobową?
CV naukowe – jak napisać życiorys naukowy?
Outsourcing co to? Wady i zalety + rodzaje outsourcingu
ATS system do rekrutacji – czym jest?
Przykładowe CV
Multitasking – o co chodzi? Czy wielozadaniowość jest efektywna?
Wolny zawód – co to jest wolny zawód? Lista wolnych zawodów
Praca Czechy – jak wygląda praca i życie w Czechach? + Zarobki Czechy
Etyka zawodowa co to? Poznaj podstawowe zasady etyki zawodowej
Prawnik – ile zarabia prawnik? Co robić po prawie?
Wzory CV
Work life balance – jak osiągnąć równowagę w życiu?
FGŚP, czyli Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2023 – co to? Kto opłaca?
Okresowa ocena pracownika + metody oceniania pracowników
Ustawa o ochronie danych osobowych – co to jest ochrona danych osobowych i na czym polega RODO?
Jak opisać sekcję “o mnie” w CV? Co napisać o sobie w CV?
Praca sezonowa w Polsce 2023 i praca sezonowa za granicą
Elementy CV – jaka jest odpowiednia budowa CV?
Szablony CV
Netto brutto – brutto ile to netto? Sprawdź swoje wynagrodzenie na rękę