umowa o pracę na okres próbny

Umowa na okres próbny korzystna jest tak naprawdę dla obu stron. Pracodawca może się przekonać czy wybrany przez niego kandydat sprawdzi się na danym stanowisku. Z kolei pracownik ma okazję zapoznać się ze strukturą firmy, swoimi zadaniami oraz określić czy powierzony mu zakres obowiązków i atmosfera panująca w biurze będą mu odpowiadać. Zanim jednak podpiszesz taką umowę, poznaj swoje prawa!

Umowa na okres próbny – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Umowa na czas próbny – co musisz wiedzieć?

Umowa na okres próbny zwykle poprzedza umowę na czas nieokreślony, umowę na czas określony, umowę na czas wykonywania danej pracy lub umowę na zastępstwo. Zgodnie z Kodeksem pracy:

„Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy”.

Oznacza to, że umowa na okres próbny to umowa na 3 miesiące – może zostać zawarta na krótszy czas, ale nie można jej przedłużyć. Z wyjątkiem dwóch sytuacji:

  • gdy pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innej pracy;
  • gdy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy upłyną co najmniej 3 lata (jeżeli pracownik ma być ponownie zatrudniony do tego samego rodzaju pracy, dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na czas próbny).

Umowa o pracę okres próbny – jak zawrzeć?

Tego rodzaju umowa próbna powinna zostać sporządzona na piśmie i określać strony umowy, jej rodzaj, warunki pracy, wynagrodzenie, a także wskazywać datę jej zawarcia. Ponadto należy zwrócić uwagę, czy podpisywana umowa zawierana jest na czas próbny, czy na czas określony, ponieważ oznacza to pewne ograniczenia dotyczące okresu wypowiedzenia. 

Zatrudnienie na okres próbny nie dotyczy pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego. Nie nawiązuje się jej także w spółdzielczym stosunku pracy oraz przed nawiązaniem stosunku pracy na podstawie wyboru, mianowania i powołania.

Umowa o pracę na okres próbny – wzór:

UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY

zawarta w ………………….. dnia ………………… między 

Firmą …………………………………. (nazwa firmy) z siedzibą przy (adres) ……………………………….. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (REGON i NIP), zwanym dalej Pracodawcą.

a

Janem Tomczykiem zamieszkałym przy ……………………….(adres), ……………………. (PESEL) zwanym dalej Pracownikiem.

§1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na okres próbny wynoszący 3 miesiące od dnia ………………….. do dnia ……………………. na stanowisku …………………………. .

Pracodawca powierza Pracownikowi wykonywanie obowiązków, związanych z …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

§2

Jako miejsce wykonywania pracy strony ustaliły siedzibę Firmy ……………………… (nazwa firmy) pod adresem …………………………… (adres).

§3

Wymiar czasu pracy Pracownika będzie wynosił 8 godzin dziennie w średnio 5-dniowym tygodniu pracy.

§4

Dniem rozpoczęcia przez Pracownika pracy jest ……………………………

§5

W trakcie trwania umowy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości ……………….. brutto za miesiąc.

Wypłata wynagrodzenia będzie odbywała się w terminie do 10. dania miesiąca przelewem na wskazane przez Pracownika konto bankowe.

§6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

(podpis pracodawcy)

(podpis pracownika)

umowa o pracę na okres próbny wzór

Zobacz też:

Umowa na okres próbny a urlop

W czasie okresu próbnego pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, a także zwolnienia chorobowego (L4) oraz bezpłatnej opieki medycznej. Czy umowa na okres próbny wlicza się do stażu pracy? Tak, czas ten zostaje wliczony do stażu pracy.

Pracowników na okresie próbnym obowiązuje też najniższa krajowa, która w 2023 roku wynosi 3010 zł brutto.

Umowa na okres próbny a ciąża

Ciąża na okresie próbnym to zagadnienie nurtujące wiele kobiet, a więc jak wygląda to w praktyce? Jeżeli umowa o pracę na czas próbny jest dłuższa niż miesiąc, a jej rozwiązanie uległoby po upływie trzeciego miesiąca ciąży – zostaje ona przedłużona do dnia porodu.

W takiej sytuacji kobieta ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, ale nie przysługuje jej prawo do urlopu macierzyńskiego.

Okres próbny – wypowiedzenie

okres próbny

Długość okresu wypowiedzenia umowy na okres próbny zależy od czasu trwania samej umowy. Wygląda to następująco:

  • 3 dni robocze – jeśli umowa na czas próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień – jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie – jeżeli została zawarta umowa na 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia liczony w dniach rozpoczyna się od dnia następnego po dniu, w którym złożyłeś lub otrzymałeś wypowiedzenie. W przypadku, gdy jest on liczony w tygodniach – musi kończyć się w sobotę. Zatem jeśli wypowiedzenie złożysz/ otrzymasz we wtorek 20.09.2022 roku, a Twój czas wypowiedzenia wynosi tydzień, to okres wypowiedzenia zakończy się 30.09.2022 roku.

Czy umowę na okres próbny można zerwać bez okresu wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy na okres próbny może nastąpić bez okresu wypowiedzenia, ale jedynie za porozumieniem stron lub bez wypowiedzenia, ale z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne) lub pracodawcy.

Warto również wiedzieć, że jeżeli nastąpi wypowiedzenie umowy na okres próbny z naruszeniem przepisów – pracownik ma prawo domagać się odszkodowania w kwocie wynagrodzenia za czas, do którego miała trwać umowa.

Czy okres próbny wlicza się do okresu wypowiedzenia?

Tak, okres próbny wlicza się do okresu wypowiedzenia, ponieważ podczas ustalania jego długości uwzględnia się wszystkie wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy.

Umowa o pracę na okres próbny 2023 – zmiany

Wprowadzona w sierpniu 2023 roku nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza zmiany dotyczące umów na okres próbny. Co to oznacza?

  1. Możliwość przedłużenia okresu próbnego – strony mogą w zawieranej umowie ustalić, że zostanie ona przedłużona o czas urlopu oraz o czas trwania innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
  2. Ponowne podpisane umowy na okres próbny zostanie ograniczone tylko do jednej możliwości. Od momentu wprowadzenia zmian pracodawca może podpisać z pracownikiem tylko jedną umowę na okres próby (chyba że umowa dotyczy innego rodzaju pracy). Nie ma już możliwości podpisywania kolejnej umowy na okres próbny po 3 latach od momentu rozwiązania/ wygaśnięcia poprzedniej umowy.
  3. Krótszy okres próbny – długość okresu próbnego będzie zależała od długości kolejnej umowy. Czas próbny nie może przekroczyć:
  • 1 miesiąca, jeśli kolejna umowa będzie krótsza niż 6 miesięcy;
  • 2 miesięcy, jeśli następnie zawarta zostanie umowa na czas określony wynoszący od 6 do 12 miesięcy.
umowa na okres próbny

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź:

Ekwiwalent za urlop 2023 – jak obliczyć ekwiwalent za urlop?
CV bez doświadczenia – stwórz CV dla początkujących
Nadgodziny – Kodeks pracy: ile płatne są nadgodziny?
Praca dodatkowa – jak dorobić?
Team leader – ile zarabia team leader?
Wynagrodzenie zasadnicze – co to jest wynagrodzenie zasadnicze?
Praca w warunkach szkodliwych – jakie zawody są uważane za szkodliwe?
Nagroda jubileuszowa – komu i kiedy przysługuje?
Średnia krajowa – ile wynosi średnia krajowa 2023?
Urlop na poszukiwanie pracy – ile dni na poszukiwanie pracy?
Umowa o pracę – jak wygląda umowa o pracę? Podstawowe zasady
Europass CV
Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku – jak się do niej przygotować?