aneks do umowy

Strony podpisujące dokument zgadzają się na ustalone w danym momencie warunki. Pewne okoliczności ulegają jednak zmianie, przez co niezbędny może okazać się aneks do umowy, dzięki któremu nie trzeba jej rozwiązywać. Prawidłowo sporządzony – zmienia kontekst współpracy. Najważniejsze, by był on w pełni zgodny z oczekiwaniami każdej ze stron. Zobacz przykładowy wzór aneksu do umowy i dowiedz się, w jakich sytuacjach warto go przygotować.

Z tego artykułu dowiesz się:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Aneks do umowy co to?

Część umów, ze względu na długi czas trwania, bądź wynikłych w trakcie ich obowiązywania nowych okoliczności, wymaga wprowadzenia pewnych zmian. Najłatwiej dokonywać ich sporządzając aneks do zawartej już umowy, który jest niczym innym, jak zmianą jej warunków. Dokument powinien zostać przygotowany w takiej formie, jak zostało to określone w umowie, czyli zwykle na piśmie lub w postaci aktu notarialnego. 

Co zmienia aneks do umowy?

Aneks do umowy może:

 • zmieniać postanowienia umowy;
 • dodawać nowe postanowienia;
 • uchylać dotychczasowe postanowienia.

Oznacza to, że za pomocą aneksu możesz modyfikować treść umowy zgodnie ze swoimi potrzebami tzn. zwiększać wartość kontraktu, zmieniać zakres prac, wydłużać czas trwania najmu lokalu lub skorygować powstałe wcześniej błędy. 

Zobacz też, co to jest umowa B2B

Chcesz sporządzić kolejny aneks do umowy o pracę? Na szczęście nie ma określonego limitu aneksów do jednej umowy. Wiele osób zastanawia się również czy można aneksować także poprzedni aneks? Odpowiedź jest prosta – nie można! Aneksować można wyłącznie umowę, która jest głównym dokumentem.

Aneks do umowy wzór – pobierz!

Aneks do umowy o pracę

Aneks do umowy o pracę może zostać sporządzony w kilku przypadkach:

 • zmiany wysokości pensji;
 • objęcia przez pracownika nowego stanowiska;
 • zmiany wymiaru czasu pracy.

Pamiętaj, że aneks do umowy to zgodne oświadczenie woli, dlatego obie strony muszą go podpisać. Pracodawca nie może wprowadzać zmian samodzielnie i nie poinformować Cię o stworzeniu takiego dokumentu.

Aneks umowy o pracę można sporządzać też w czasie, gdy pracownik przebywa w tzw. okresie ochronnym. Dotyczy to między innymi kobiet w ciąży, osób w trakcie zwolnienia lekarskiego czy osób w wieku przedemerytalnym.

aneks do umowy o pracę

Niekorzystny aneks do umowy o pracę

Jest jeszcze jedna ważna kwestia – jeżeli pracodawca przedstawi Ci niekorzystny aneks do umowy o pracę, masz prawo nie zgodzić się na zaproponowaną przez przełożonego korektę. Bez Twojego podpisu będzie ona nieważna. Aneks najczęściej wiąże się z awansem czy podwyżką wynagrodzenia, jeżeli jest on w Twojej opinii niekorzystny, prawdopodobnie oznacza zmniejszenie płacy. Bez względu na to, z czego wynikają takie zmiany – nie musisz podpisywać aneksu, jednak musisz liczyć się z tym, że Twoja umowa o pracę może zostać rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Jak negocjować podwyżkę i wynagrodzenie? – sprawdź!

Odmowa porozumienia zmieniającego musi zostać sporządzona na piśmie i dostarczona pracodawcy w terminie wskazanym w aneksie. W przeciwnym wypadku pracodawca może uznać, że zgadzasz się na zaproponowane warunki.

Czego nie można zmienić aneksem do umowy?

Do aneksu nie można wprowadzać zapisów i zmian, które są sprzeczne z prawem. Częstym błędem jest przedłużenie trwania umowy na czas określony (dopuszczalne jest przedłużenie umowy na okres próbny do maksymalnego czasu jej trwania, czyli 3 miesięcy). Aneksem nie można też dodać kolejnych obowiązków pracowniczych, pozbawić prawa do dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny czy też skrócić okresu wypowiedzenia.

wzór aneksu do umowy o pracę

Aneks do umowy o pracę na czas określony

Zgodnie z Kodeksem pracy umowy o pracę zawarte na czas określony trwające dłużej niż 33 miesiące automatycznie stają się umowami na czas nieokreślony. Podobnie, jeśli będzie ich więcej niż 3. Niektórzy pracodawcy, aby uniknąć podpisywania bezterminowej umowy, sporządzają aneks wydłużający czas trwania umowy na czas określony. Jest on jednak traktowany jako kolejna umowa, a nie jej przedłużenie.

Co powinien zawierać wzór aneksu do umowy o pracę?

Omówiliście wraz z przełożonym kwestie dotyczące umowy o pracę i wspólnie zdecydowaliście się na jej aktualizację. W aneksie powinny znaleźć się konkretne elementy:

 • data i miejsce zawarcia umowy;
 • strony aneksu (takie same jak umowy);
 • oznaczenie dokumentu;
 • wskazanie umowy, której dotyczy aneks;
 • opis wprowadzanych zmian;
 • zastrzeżenie, że pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie;
 • zaznaczenie od kiedy obowiązują nowe postanowienia;
 • podpisy obu stron.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Aneks do umowy o pracę wzór:

………………………………………………..
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

……………………………….
(miejscowość i data)

………………………………
(numer REGON-EKD)

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

Aneks nr ……….. do umowy o pracę zawartej w dniu …………………… r. między ……………………………………………………………… (imię i nazwisko pracodawcy) a ……………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania).

 1. Strony zgodnie postanawiają, że od dnia ……………………………….. r. ulegają zmianie następujące warunki umowy o pracę:

………………………………………………………………………………………………………..
(tutaj będą wpisane nowe warunki umowy o pracę)

 1. Pozostałe warunki umowy o pracę obowiązują bez zmian.

…………………………………….
(data i podpis pracownika)

………………………………..
(podpis pracodawcy)

Co w sytuacji, gdy nie chcecie zmieniać umowy, a jedynie dodać do niej nowe postanowienia? Wtedy stosuje się następujący zapis:

Strony zgodnie postanawiają dodać do umowy paragraf 8, w brzmieniu (…)

Zobacz też wzory innych wniosków:

wzór aneks do umowy

Aneks do umowy o pracę – od kiedy obowiązują nowe warunki?

Zmiany dokonane w umowie obowiązują natychmiast po podpisaniu aneksu lub od dnia, który ustalą strony i zapiszą w dokumencie.

Aneks do umowy o pracę – zmiana wynagrodzenia

Nawet najmniejsza zmiana w umowie wymaga sporządzenia dokumentu. Właśnie dlatego każda korekta wynagrodzenia musi zostać przedstawiona pracownikowi w formie aneksu do umowy. Podpis pracownika jest niezbędny, aby nowe warunki zatrudnienia mogły obowiązywać. Jak przygotować taki zapis?

Aneks do umowy o pracę zmiana wynagrodzenia wzór:

W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących wysokości wynagrodzenia za pracę będą obowiązywały następujące warunki:

– wynagrodzenie brutto będzie wynosić ……………………………. zł

lub

Strony zgodnie ustalają, że w łączącej Pracodawcę i Pracownika umowie o pracę nr………………zawartej w dniu …………………….., wprowadza się zmianę w sprawie wysokości wynagrodzenia, ustanawiając jego kwotę na………………………….

A co jeśli na koncie brak wypłaty? Sprawdź!

Aneks do umowy o pracę – zmiana wynagrodzenia minimalnego: wzór

Nie każdy wie, że zmiana płacy minimalnej nie musi wiązać się z przygotowaniem aneksu. Wszystko zależy od zapisów zawartych w umowie o pracę. 

 • Jeżeli widnieje w niej konkretna kwota wynagrodzenia – aneks jest potrzebny;
 • jeżeli w umowie zapisano minimalne wynagrodzenie – nie ma potrzeby sporządzania aneksu, nawet gdy najniższa krajowa ulegnie podwyższeniu.
aneks do umowy o pracę zmiana wynagrodzenia

Aneks do umowy o pracę –  zmiana stanowiska

Kolejna sytuacja to zmiana stanowiska – aneks do umowy jest wówczas niezbędny. W każdej chwili możesz awansować, przejąć nowe obowiązki, przejść do innego działu lub zostać zdegradowany.

W umowie znajduje się szczegółowy opis obowiązków pracownika, jeżeli ulegnie on zmianie – trzeba dokonać korekty dokumentu. Nie musisz dzięki temu rozwiązywać dotychczasowej umowy i podpisywać nowej.

Aneks do umowy o pracę – zmiana etatu

Zmiana etatu także wymusza sporządzenie aneksu do obowiązującej umowy – podobnie jak we wszystkich powyższych przypadkach. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Czym jest porozumienie zmieniające?

Porozumienie zmieniające to pojęcie stosowane zamiennie z aneksem do umowy o pracę. Jest dokładnie tym samym.

Porozumienie zmieniające czy też aneks do umowy zdecydowanie ma wiele zalet. Przede wszystkim oszczędza czas i ogranicza formalności. Taki formularz można znacznie szybciej sporządzić i wypełnić niż nową umowę (nie trzeba analizować wszystkich jej elementów). Nie należy jednak zapominać, że aneksy sporządzone niezgodnie z przepisami są nieważne na mocy prawa i nie ma znaczenia, że zostały wprowadzone na mocy porozumienia stron.

W naszych poradnikach znajdziesz więcej przydatnych informacji:

Praca na akord – jak obliczyć akord?
Wypowiedzenie umowy zlecenia – jak rozwiązać umowę zlecenie?
Ewidencja czasu pracy 2023 – Ile godzin pracy w miesiącu?
Rodzaje urlopów – kiedy i jakie urlopy przysługują pracownikowi?
Umowa na zastępstwo – jak długo można kogoś zastępować?
Umowa zlecenie a umowa o pracę – czym się różni umowa zlecenie od umowy o pracę?
Urlop na żądanie – ile urlopu przysługuje? Poznaj podstawowe zasady
Zwolnienie dyscyplinarne – za co można zwolnić dyscyplinarnie? Skutki zwolnienia dyscyplinarnego
Okres ochronny przed emeryturą – ile lat przed emeryturą jest okres ochronny?
Staż pracy – Co wlicza się do lat pracy? Jak liczyć staż pracy?
Dodatek za godziny nocne – ile wynosi dodatek za pracę w nocy? Jak liczyć godziny nocne?
Pierwszy dzień w nowej pracy – jak go przeżyć i jak pokonać stres przed nową pracą