Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem woli jednej ze stron, które ma zakończyć istniejący stosunek pracy po upływie danego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę może zostać dokonane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. W zależności od rodzaju umowy przyjmuje ono różne formy. Jakie to formy? Ile wynosi okres wypowiedzenia? Jak napisać wypowiedzenie za porozumieniem stron? I jak postąpić jeśli otrzymałeś wypowiedzenie umowy o pracę od pracodawcy? W naszym artykule znajdziesz odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania związane z rozwiązaniem umowy o pracę.

Z tego artykułu dowiesz się:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Zanim poznasz podstawowe zasady tworzenia wypowiedzenia umowy o pracę, musisz wiedzieć, że możesz złożyć je nie tylko pisemnie, ale również ustnie. Zaleca się jednak stosowanie pisemnej formy, ponieważ jeśli jedna ze stron wystąpi na drogę sądową – jej pominięcie może skutkować nieważnością wypowiedzenia, przywróceniem do pracy lub zasądzeniem odszkodowania.

Jak to wygląda w praktyce? 

Załóżmy, że pan Krzysztof po ostrej dyskusji ze swoim szefem, złożył ustne wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Wymiana zdań odbyła się w prywatnym gabinecie pracodawcy i nikt poza zainteresowanymi jej nie słyszał. Jeśli pracodawca złoży pozew do sądu, domagając się odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy – prawdopodobnie wygra sprawę, ponieważ pan Krzysztof z powodu braku świadków zaistniałej sytuacji, nie będzie w stanie udowodnić, że rzeczywiście to zrobił.

Jak możemy przeczytać w  art. 30 § 3 Kodeksu Pracy: “Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie”. Dotyczy to również formy elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Aby dokument był ważny, musi zawierać podpis strony, która wypowiada umowę, dlatego faks lub e-mail nie są uznawane, jako odpowiedni sposób wypowiedzenia umowy o pracę. 

W jakiej formie przygotować wypowiedzenie umowy o pracę PDF czy DOC? Jeśli planujesz przesłać swój dokument w formie elektronicznej, zdecydowanie postaw na format PDF. Jednak mimo wszystko najczęściej wybieranym sposobem przedłożenia takiego pisma jest tradycyjna forma papierowa, wręczona osobiście lub przesłana pocztą. 

Nie wiesz, w której branży się rozwijać? Zobacz: Najlepiej płatne zawody w Polsce

Co musi zawierać wypowiedzenie umowy o pracę?

Wzór wypowiedzenia przypomina każdy formalny dokument, dlatego nie może w nim zabraknąć:

 • miejscowości oraz daty;
 • danych pracownika;
 • danych pracodawcy;
 • nagłówka (np. “Wypowiedzenie umowy o pracę”)
 • informacji o rodzaju posiadanej umowy oraz długości okresu wypowiedzenia;
 • zwrotów grzecznościowych;
 • podpisu;
 • rubryki, w której pracodawca potwierdzi otrzymanie wypowiedzenia i umieści swój podpis.

Wypowiedzenie umowy – wzór uniwersalny:

 Poznań, 12.06.2019


Aleksandra Sobczak
tel. xxx xxx xxx
e-mail aleksandra.sobczak@gmail.com

Piotr Kałużny
Prezes Zarządu
Firma xxx
Adres firmy: ……………………..

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

Wypowiadam umowę o pracę zawartą 01.05.2015 r. w Poznaniu pomiędzy firmą XXX a Aleksandrą Sobczak z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 miesiące.

Z poważaniem
……….……………….………………
(podpis pracownika)


Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia.

…………………………………
(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

Sprawdź też: Jak napisać podanie o pracę?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron (wzór 2022):

Najkorzystniejszą i najszybszą formą zakończenia współpracy jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. W tym przypadku pracownik lub pracodawca przedstawia swoje warunki zakończenia umowy, a druga strona się na nie godzi.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron następuje w czasie uzgodnionym pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, w związku z czym nie trzeba przestrzegać ustalonego wcześniej terminu.

Niezależnie od tego, która ze stron otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę – musi na nie odpowiedzieć. Jeśli nie udzielisz pisemnej odpowiedzi na przedstawioną propozycję, będzie to oznaczać, że nie nie zgadzasz się z jej założeniami. 

Wyróżnia się 3 sposoby rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron:

 • pracownik tworzy dokument z proponowanymi warunkami rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca zgadza się z nim, umieszczając swój podpis;
 • pracodawca tworzy dokument z proponowanymi warunkami rozwiązania umowy o pracę, a pracownik zgadza się z nim, umieszczając swój podpis;
 • pracodawca i pracownik wspólnie tworzą dokument i oboje go podpisują. 

W wypowiedzeniu umowy za porozumieniem stron musi znaleźć się informacja o tym, w jaki sposób każda ze stron zgadza się rozwiązać umowę. Należy również umieścić wzmiankę o formie przebiegu współpracy do czasu jej zakończenia. 

Jeśli zakończyłeś współpracę w przyjaznej atmosferze, możesz poprosić pracodawcę o wystawienie referencji. Więcej informacji na ten temat w artykule: Referencje w CV – co to są referencje?

Jak napisać wypowiedzenie o pracę za porozumieniem stron? Wypowiedzenie – wzór:

Wrocław, 22.08.2020 r.

Piotr Mazurek
adres: ……………………..
tel. xxx xxx xxx
e-mail: piotr.mazurek@gmail.com

Robert Grzelewski
Właściciel firmy xxx
adres firmy: ……………………..

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ NA MOCY POROZUMIENIA STRON

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron zawartej w dniu 16.12.2018 r. pomiędzy firmą Sunlight a Piotrem Mazurkiem.

Strony zgodnie postanawiają rozwiązać łączącą je umowę o pracę z dniem 22.09.2020 r.

Do czasu rozwiązania umowy pracownik będzie świadczył pracę na rzecz pracodawcy.

……………………………..…..
(podpis pracownika) 

………………………….……….
(podpis pracodawcy)

Szukasz nowej pracy? Podpowiadamy, jak powinno wyglądać profesjonalne CV:

Może zainteresują cię również artykuły poniżej

CV farmaceuty: wzór i praktyczne wskazówki
Jak napisać CV i list motywacyjny mechanika samochodowego?
CV i list motywacyjny do kancelarii
CV dla fryzjera
CV do urzędu
Jak napisać CV dla kierowcy?
Zobacz co zawiera CV sprzedawcy

Jak napisać wypowiedzenie umowy na czas określony i nieokreślony?

Umowa o pracę zawarta na czas określony, kończy się w dniu, który został zawarty w dokumencie. Przy czym czas jej trwania nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Co w sytuacji, gdy obowiązuje Cię umowa o pracę na czas nieokreślony? W takim wypadku okres wypowiedzenia uzależniony jest od długości Twojego zatrudnienia w danej firmie.

Ile wynosi okres wypowiedzenia dla umowy na czas określony?

 • 2 tygodnie, jeśli pracowałeś krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeśli pracowałeś co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeśli pracowałeś co najmniej 3 lata.

Umowa na okres próbny – czas wypowiedzenia

Jeśli planujesz wypowiedzieć umowę na okres próbny, musisz wiedzieć, że czas wypowiedzenia w tym przypadku jest znacznie krótszy i wynosi odpowiednio:

 • 3 dni, jeśli pracowałeś krócej niż 2 tygodnie;
 • tydzień, jeśli pracowałeś co najmniej 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeśli pracowałeś 3 miesiące.

Wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

Jak wskazuje Kodeks Pracy, umowę o pracę można rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracodawca ma taką możliwość w 3 przypadkach, jakimi są:

 • ciężkie naruszenie przez pracownika obowiązków pracowniczych;
 • popełnienie przez pracownika przestępstwa, które jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem i doszło do niego w trakcie trwania umowy;
 • utrata uprawnień do wykonywania pracy na danym stanowisku z winy pracownika.

Jeśli rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia następuje z winy pracownika, pracodawca zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich kroków przed upływem 1 miesiąca od uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności.

Jak i gdzie szukać pracy? – skorzystaj z naszych wskazówek

Jak zachować się podczas zwolnienia? Wypowiedzenie umowy wzór:

Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę, z pewnością jest mało przyjemnym doświadczeniem dla pracownika. Jak zachować się w takiej sytuacji? Na samym początku warto dokładnie prześledzić dokument, by sprawdzić, czy jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Jeśli nie – możesz go zakwestionować. Pracodawca zobowiązany jest do zachowania wszelkich terminów oraz formy i treści wypowiedzenia. Nieumiejętnie sporządzone pismo daje pracownikowi podstawę do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie pracy. 

Co więcej, pracodawca musi zawrzeć w wypowiedzeniu pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy. 

Wzór wypowiedzenia umowy:

     Bydgoszcz, 14.05.2021 r.

Andrzej Rogacki
Prezes firmy xxx
Adres firmy: ……………………..

Marianna Błaszczyk
tel. xxx xxx xxx
e-mail: m.blaszczyk@gmail.com

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

Wypowiadam Pani Mariannie Błaszczyk umowę o pracę zawartą w dniu 01.04.2017 r. w Bydgoszczy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 miesiące, który upłynie 14.08.20212.

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest likwidacja stanowiska pracy.

Jednocześnie informuję, że przysługuje Pani w terminie 21 dni od otrzymania niniejszego pisma odwołanie do Społecznego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

…..……………………..…………
(podpis pracodawcy)

Potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia.


…………………………………..……….
(podpis pracownika)

Podczas poszukiwania pracy, niezbędne jest profesjonalne CV – Jak napisać dobre CV i wyróżnić je na tle innych kandydatów?

Zostałeś zwolniony? Przysługują Ci wolne dni na poszukiwanie pracy

W art. 37 Kodeksu Pracy widnieje zapis, który informuje o przysługującym pracownikowi zwolnieniu na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Przy czym zaznacza się, że prawo to przysługuje jedynie w sytuacji wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Jeżeli inicjatywa leży po Twojej stronie – nie możesz liczyć na tego typu przywileje. 

Wymiar takiego zwolnienia zależny jest od długości okresu wypowiedzenia i wynosi stosunkowo:

 • 2 dni robocze – dwutygodniowy i jednomiesięczny okres wypowiedzenia;
 • 3 dni robocze – trzymiesięczny okres wypowiedzenie, także, gdy zostanie skrócony na podstawie art. Art. 361 § 1 Kodeksu Pracy

Rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę – wzór:

Osobom, które otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę, przysługują pewne prawa. Zbliżasz się do emerytury? Możesz czuć się pewnie na swoim stanowisku pracy, ponieważ nie można wypowiedzieć umowy osobie, której brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Nasze wskazówki ułatwią Ci znalezienie wymarzonej pracy:
Gotowe wzory CV do wypełnienia – Zobacz 24 szablony CV do pobrania
Programista – jak zostać programistą i co robi programista?
Program do pisania CV
Praca dla nieletnich – Zobacz 11 przykładów prac dla nieletnich
Podziękowanie za rozmowę kwalifikacyjną – jak napisać maila po rozmowie rekrutacyjnej?
CV księgowa – jak zostać księgowym i jakie ma obowiązki?
Zarabianie przez internet w 2023
Spis nazw zawodów w Polsce, czyli szukanie pracy idealnej dla nas
Jak znaleźć pracę? – Dowiedz się jak znaleźć pracę