ekwiwalent za urlop

Twoja umowa o pracę wygasa? A może postanowiłeś ją rozwiązać? Jest jednak mały problem – nie zdążyłeś wykorzystać przysługującego Ci urlopu wypoczynkowego. W tej sytuacji masz dwie możliwości: przymusowe wakacje lub ekwiwalent za urlop, który wypłacany jest wyłącznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Czy są wyjątki od tej reguły? Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop? Sprawdź!

Spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Ekwiwalent urlopowy 2023

Dla osoby pozostającej w stosunku pracy (czyli zatrudnionej na podstawie umowy o pracę) Kodeks pracy przewiduje liczne przywileje, których pracownik nie może się zrzec. Są to między innymi: dodatek za godziny nocne, urlop macierzyński, urlop na żądanie, czy urlop wypoczynkowy

W art. 171. Kp czytamy, że w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent za zaległy urlop. A więc, aby otrzymać takie świadczenie muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. pracownik musi posiadać niewykorzystany urlop wypoczynkowy;
 2. musi dojść do rozwiązania umowy o pracę.

Bez względu na:

 • to, która strona zdecydowała się rozwiązać umowę;
 • sposób i przyczynę rozwiązania umowy;
 • powód wygaśnięcia stosunku pracy.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę – sprawdź!

Pracodawca nie może wypłacić ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, gdy pracownik pozostaje z nim w stosunku pracy. Jedyna sytuacja, w której jest to możliwe to niewykorzystanie urlopu z powodu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, gdy strony nie planują kontynuować współpracy na dotychczasowych zasadach. Podobnie, jeśli pracownikowi przysługuje zaległy urlop, ale pozostaje w stosunku pracy – wtedy urlop powinien zostać wykorzystany w trakcie obowiązywania umowy.

Pamiętaj, że nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu w zamian za to, że pracownik nie pójdzie na urlop. Takie praktyki mocno godzą w prawa pracownicze i są niezgodne z kodeksem pracy.

Czy pracodawca może nie wypłacić ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

Teoretycznie masz prawo do skorzystania z prawa do urlopu w okresie wypowiedzenia, ale jeśli pracodawca potrzebował Cię w tym czasie – zobowiązany jest teraz do oddania Twoich dni wolnych w formie finansowej. Skoro urlop jest czasem wolnym, za który przysługuje wynagrodzenie, to znaczy, że jego niewykorzystaną część także można spieniężyć.

Istnieje jednak jeden wyjątek. Jest to sytuacja, w której strony postanowią o wykorzystaniu zaległego urlopu w kolejnym zatrudnieniu. Pod warunkiem, że będzie to zatrudnienie u tego samego pracodawcy, a nowa umowa zostanie podpisana bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej. 

Wypłata wynagrodzenia – na konto czy do ręki? Co jeśli na koncie brak wypłaty?

Kiedy wypłata za niewykorzystany urlop?

Kodeks pracy nie określa, kiedy pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent, ponieważ zanim stosunek pracy wygaśnie – pracownik wciąż może wykorzystać przysługujące mu dni wolne. Przyjmuje się więc, że zapłata za urlop powinna zostać uiszczona ostatniego dnia obowiązywania umowy wraz z ostatnią pensją.

obliczanie ekwiwalentu za urlop

Ekwiwalent za urlop – jak liczyć?

Wyliczenie ekwiwalentu za urlop reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Jak liczyć ekwiwalent za urlop?

Aby obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy niezbędny jest tak zwany współczynnik urlopowy, który zmienia się z roku na rok. Dlaczego? Ponieważ zależy on od liczby sobót i niedziel oraz dni wolnych w skali 12 miesięcy.

Ewidencja czasu pracy 2023

Współczynnik urlopowy 2023 – jak wyliczyć?

Jeśli chcesz wyliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy to od ilości dni w roku odejmij dni wolne od pracy, a uzyskany wynik podziel przez 12 miesięcy. W 2022 roku wyglądało to następująco: 

365 dni roku – (105 niedziel i sobót + 12 dni wolnych ustawowo) : 12 = 20,92

Co ważne, współczynnik do ekwiwalentu 2023 oblicza się zawsze na podstawie danych z bieżącego roku – nawet jeśli dotyczy także urlopu zaległego z poprzednich lat. 

Współczynnik urlopowy 2023 wylicza się następująco:

365 dni roku – (53 niedziele + 52 dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy + 10 świąt przypadających w inny dzień niż niedziela) : 12 = 20,83

współczynnik ekwiwalentu

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop 2023?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2023 obliczysz w następujący sposób:

 1. Podziel swoje miesięczne wynagrodzenie (uwzględniając stałe i zmienne składniki) przez współczynnik ekwiwalentu 2023.
 2. Otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu podziel przez dobową normę czasu pracy (np. jeśli pracujesz na cały etat będzie to 8 godzin).
 3. Pomnóż ekwiwalent za jedną godzinę przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego, którego nie wykorzystałeś. 

Załóżmy, że Twoje miesięczne wynagrodzenie wynosi 4000 zł.

4000 zł : 20,83 = 192 zł za dzień urlopu
192 zł : 8 = 24 zł za dzień urlopu
24 zł x 40 (np. 5 dni niewykorzystanego urlopu, daje 40 godzin) =
960 zł – to ekwiwalent, który powinien wypłacić Ci pracodawca.

Ile wynosi najniższa krajowa? Sprawdź!

Ekwiwalent za urlop niepełnoetatowca – jak obliczyć?

Jesteś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy? Tobie również przysługuje wynagrodzenie za niewykorzystany urlop.

W takim przypadku współczynnik urlopowy zostaje obniżony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy – zobacz na przykładach, jak to wygląda:

 • ekwiwalent za urlop pół etatu – 20,83 x ½ = 10,41
 • ekwiwalent za urlop ¼ etatu – 20,83 x ¼ = 5,20
 • ekwiwalent za urlop ¾ etatu – 20,83 x ¾ = 15,62
 • ekwiwalent za urlop ⅓ etatu – 20,83 x ⅓ = 6,87

Praca na pól etatu – zobacz, jak wygląda

jak obliczyć ekwiwalent za urlop

Obliczenie ekwiwalentu za urlop – nauczyciele

W przypadku nauczycieli sytuacja mocno się komplikuje. Wynika to z licznych dodatków do pensji, które przysługują tej grupie zawodowej:

 • dodatku motywacyjnego za wysługę lat, warunki pracy i uciążliwość pracy, które są uwzględniane do wypłaty ekwiwalentu;
 • dodatku funkcyjnego, który wlicza się lub uśrednia do ekwiwalentu;
 • dodatku uzupełniającego, który wlicza się w wysokości 1/12 dodatku wypłaconego za poprzedni rok;
 • wynagrodzenia za ponadwymiarowe godziny, które uśrednia się z okresu roku szkolnego poprzedzającego miesiąc wypłaty ekwiwalentu.

Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze dodatki za zajęcia wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne, które należy podzielić przez liczbę miesięcy.

Jesteś nauczycielem? To Cię zainteresuje: Awans zawodowy nauczyciela

Podobne komplikacje dotyczą pracowników policji, dla których wyliczanie ekwiwalentu za urlop także odbywa się na innych zasadach. Aktualnie wynosi on za jeden dzień urlopu 1/21 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego policjantowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Przymusowy urlop wypoczynkowy zamiast ekwiwalentu

W sytuacji rozwiązania umowy o pracę istotną kwestią staje się długość okresu wypowiedzenia. Wielu pracodawców decyduje się na wysłanie pracownika w tym czasie na urlop wypoczynkowy, aby nie wypłacać mu należnego ekwiwalentu. Czy jest to zgodne z prawem? Okazuje się, że pracodawca nie musi pytać pracownika o zgodę na wysłanie go na urlop w trakcie okresu wypowiedzenia. Tak więc, nie masz wpływu na decyzję przełożonego i nie istnieją żadne argumenty, które mogłyby zmusić go do zmiany decyzji.

Ekwiwalent za urlop jak liczyć? Podsumowanie:

ekwiwalent za urlop jak liczyć
 1. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi, który z powodu rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia umowy nie był w stanie wykorzystać urlopu wypoczynkowego.
 2. Zamiast wypłaty ekwiwalentu pracownik w czasie trwania okresu wypowiedzenia może zostać wysłany na przymusowy urlop wypoczynkowy.
 3. Aby obliczyć ekwiwalent za urlop należy uwzględnić: współczynnik urlopowy, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy oraz liczbę dni niewykorzystanego urlopu.
 4. Ekwiwalent za urlop przysługuje także osobom pracującym na niepełny etat.
 5. Zasady wyliczania ekwiwalentu mogą być nieco inne dla poszczególnych grup zawodowych, między innymi nauczycieli i policjantów (ze względu na liczne zmienne składniki wynagrodzenia i dodatki).

Zobacz również:

Mały ZUS – Ile wynosi Mały ZUS 2023?
Urlop okolicznościowy śmierć babci
Porzucenie pracy – jakie są konsekwencje porzucenia pracy?
Lebenslauf, czyli jak napisać CV po niemiecku?
Praca na akord – jak obliczyć akord?
Praca na wysokości – jak zdobyć uprawnienia do pracy na wysokości?
Urlop okolicznościowy urodzenie dziecka
Wykształcenie wyższe – czy licencjat to wykształcenie wyższe?
Struktura organizacyjna w firmie – jak może wyglądać hierarchia w firmie?
Rodzaje urlopów – kiedy i jakie urlopy przysługują pracownikowi?
Umowa na zastępstwo – jak długo można kogoś zastępować?
Umowa zlecenie a umowa o pracę – czym się różni umowa zlecenie od umowy o pracę?