umowa o dzieło

Choć umowa o dzieło potocznie nazywana jest “umową śmieciową”, wiele osób decyduje się na jej podpisanie. Umowa o dzieło stanowi jedną z umów cywilnoprawnych, podobnie jak umowa zlecenie. Czy jest od niej korzystniejsza? Tutaj zdania są podzielone. Kiedy warto podpisać umowę o dzieło? Jakie ma wady i zalety? Dla kogo jest opłacalna? Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w dalszej części artykułu.

Umowa o dzieło – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Umowa o dzieło co to?

Umowę o dzieło regulują przepisy Kodeksu cywilnego (ponieważ jest to umowa cywilnoprawna), podając jej definicję w brzmieniu:

Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

W przypadku umowy o dzieło nie zachodzi stosunek pracy, a więc jej stron nie można nazwać pracownikiem i pracodawcą, a jedynie wykonawcą i zamawiającym, ewentualnie dziełodawcą i dziełobiorcą. Co oznacza, że jeśli zdecydujesz się na taką formę zatrudnienia nie masz nad sobą zwierzchnika i sam decydujesz o miejscu oraz czasie wykonania dzieła.

Umowy o dzieło wybierają najczęściej przedstawiciele wolnych zawodów (freelancerzy), czyli programiści, artyści, copywriterzy czy też graficy.

Czym jest wspomniane dzieło?

 • wytworem materialnym, który ma dopiero powstać (np. biżuteria, którą masz stworzyć);
 • wytworem niematerialnym (np. stworzenie strony internetowej).

A więc, kiedy Twoim zadaniem jest napisanie lub przetłumaczenie tekstu, wykonanie zdjęcia, nagranie filmu czy zaprojektowanie aplikacji – możesz rozliczyć się w ramach umowy o dzieło. Chodzi o to, aby dzieło było możliwe do jednoznacznego zweryfikowania po jego wykonaniu, czyli był widoczny rezultat. Z tego powodu umowa o dzieło nazywana jest także umową rezultatu.

UOD – co jeszcze musisz wiedzieć?

 • Umowa o dzieło może być zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.
 • Jej czas trwania jest zupełnie dowolny i zależny od indywidualnych ustaleń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
 • Może być cykliczna tzn. tłumacz raz na kwartał oddaje przełożone teksty (w tym przypadku należy uważać, by nie przybrała cech umowy zlecenia).
 • W przypadku umowy o dzieło nie ma określonego miejsca ani konkretnego czasu (nie mylić z terminem) realizacji zlecenia. 

Jak widzisz, jest to elastyczna forma zatrudnienia. Dziełodawca może wykonać zadanie w dowolny sposób, w dowolnym miejscu i czasie, nie musi nawet tworzyć go osobiście. Jedyne ograniczenia, jakie Cię dotyczą to ustalony termin oddania dzieła oraz zapisy w samej umowie dotyczące formy wytworu czy pól jego eksploatacji. 

Praca zdalna – jak znaleźć pracę zdalną?

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Przedmiotem umowy o dzieło może być stworzenie utworu muzycznego, literackiego czy naukowego. Jednak samo przekazanie takiego dzieła nie świadczy o przeniesieniu praw autorskich na zamawiającego. Jeśli zlecający chce w pełni i swobodnie korzystać z utworu bez obaw o naruszenie praw autorskich musi zawrzeć w umowie stosowny zapis. 

Ważne, aby precyzyjnie sformułować adnotacje i podkreślić, że zamawiający otrzymuje autorskie prawa majątkowe oraz zależne, co umożliwia modyfikacje, wprowadzanie zmian do utworu, a także jego tłumaczenia. Warto również zaznaczyć pola eksploatacji, czyli sposoby korzystania z danego dzieła. Może to być:

 • utrwalanie, powielanie utworu przy wykorzystaniu określonej techniki (zapis, druk cyfrowy);
 • obrót dziełem poprzez sprzedaż lub użyczanie;
 • publiczne rozpowszechnianie utworu (odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie itp.).

To niezwykle istotne zapisy, ponieważ dokładnie określają zakres praw autorskich zamawiającego do danego dzieła.

umowa o dzieło 2022
co to umowa o dzieło

Co to umowa o dzieło? Jakie elementy powinna zawierać?

Jakie dane do umowy o dzieło? Umowa o dzieło powinna powinna zawierać:

 • oznaczenie stron umowy
 • osoba zlecająca wykonanie dzieła
  • osoba fizyczna (imię i nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numery dokumentów tożsamości);
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (imię i nazwisko, nazwa działalności oraz NIP, imiona rodziców, adres zamieszkania, numery dokumentów tożsamości).
  • osoba wykonująca dzieło (imię i nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numery dokumentów tożsamości);
 • określenie przedmiotu umowy, czyli wszystkie istotne ustalenia w zakresie wykonania dzieła – im bardziej szczegółowy opis, tym lepiej dla każdej ze stron;
 • wynagrodzenie – poza formą rozliczenia można w tym miejscu określić również terminy wypłat;
 • terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonania dzieła – w umowie o dzieło musi zostać określona dokładna data zakończenia projektu;
 • dodatkowe ustalenia związane np. z wypłatą zaliczek, dostarczeniem materiałów czy sposobem dostarczenia dzieła;
 • podpisy obu stron umowy.

Umowa o dzieło wzór:

UMOWA O DZIEŁO

Umowa zawarta w dniu ………………… r., w………………………, pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….….
(oznaczenie strony zlecającej wykonanie dzieła)

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………….…………………………
(oznaczenie strony przyjmującej zlecenie wykonania dzieła)

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na:

………………………………………………………………………………………….………………..……..……………………………………………………………………………………………..……………..……………………………………………………………………………………………..………
(opis zlecanego dzieła)

§ 2
(fakultatywne)

1. Dla wykonania dzieła Zamawiający zobowiązuje się wydać Wykonawcy w terminie do dnia…………………. następujące materiały i narzędzia:

1)…………………………………………………………………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rozliczenie z otrzymanych materiałów i narzędzi, a niezużyte zwrócić Zamawiającemu w dniu wydania dzieła.

§ 3

Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień ………………………….., a wykonania na dzień ……………………………………….. .

§ 4
(fakultatywne)

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, jednakże jest on odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jej działania, jak za własne.

§ 5

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości…………………. zł (słownie: …………………………………………………………. złotych). Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie przelewu/gotówki w dniu odbioru wykonanego dzieła, na podstawie wystawionego przez Wykonawcę rachunku.

§ 6
(fakultatywne)

1. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu dzieła Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości………………………… zł.

2. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.

§ 7

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w ………. jednobrzmiących egzemplarzach, po ………… dla każdej ze stron.

……………………………………..                                                                ……………………………

Zamawiający                                                                                   Wykonawca

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Odstąpienie od umowy o dzieło:

Nie istnieje wypowiedzenie umowy o dzieło, ale każda ze stron ma prawo od niej odstąpić. Co ważne, wykonawcy przysługuje ono w bardzo ograniczonym zakresie.

Wykonawca może odstąpić od umowy gdy:

 • Wykonanie dzieła wymaga współdziałania zamawiającego, a ten odmawia. Przyjmujący zamówienie może jednak wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, że jeśli po jego upływie nic się nie zmieni, będzie mógł odstąpić od umowy.

Zlecający może odstąpić od umowy gdy:

 • Dzieło posiada wady, których nie da się usunąć.
 • Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem dzieła (przez co maleje prawdopodobieństwo wykonania go w terminie).
 • Wykonawca tworzy dzieło w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową i nie reaguje na wezwanie zlecającego do zmian lub naprawy uszkodzeń.
 • Dzieło nie zostało ukończone.

Umowa o dzieło wynagrodzenie

Zamawiający zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia, przy czym wykonawca swoją zapłatę otrzymuje dopiero po zrealizowaniu zadania.

Minimalne wynagrodzenie na umowie o dzieło nie istnieje. Otrzymasz taką kwotę, jaka widnieje w umowie. Mimo że na umowie zlecenie obowiązuje minimalna stawka godzinowa 19,70 zł brutto, to umowy o dzieło ona nie dotyczy.

Rozliczenie umowy o dzieło

Strony umowy o dzieło mogą zdecydować się na jeden z dwóch sposobów rozliczenia. Rozliczanie umowy o dzieło:

 • Wynagrodzenie kosztorysowe – sprawdza się, gdy ustalenie wynagrodzenia jest skomplikowane, ponieważ wpływa na nie wiele składowych. W tym przypadku trzeba sporządzić kosztorys. Taki typ wynagrodzenia jest korzystniejszy dla wykonawcy niż dla zamawiającego. Umożliwia ustalenie kwoty wynagrodzenia po podliczeniu kosztów niezbędnych do wykonania zadania.
 • Wynagrodzenie ryczałtowe – tę formę rozliczenia wybierz, gdy ustalenie wysokości Twojego wynagrodzenia jest proste. Wystarczy, że wspólnie z dziełobiorcą zgodzicie się na konkretną kwotę. To rozwiązanie korzystniejsze z perspektywy zamawiającego, ponieważ wykonawca nie może żądać podwyższenia stawki, jeżeli zmuszony był wykonać prace dodatkowe.
rozliczenie umowy o dzieło

Umowa o dzieło ZUS

Umowa o dzieło wyróżnia się najniższymi kosztami zatrudnienia. W jej ramach nie podlegasz składkom na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne i chorobowe. Oznacza to, że otrzymując to samo wynagrodzenie brutto na umowie o dzieło i umowie zlecenie – wynagrodzenie netto, czyli do ręki na umowie o dzieło wyniesie więcej. Z drugiej strony:

 • nie odkładasz na przyszłą emeryturę;
 • nie masz dostępu do bezpłatnej publicznej opieki lekarskiej;
 • nie masz prawa do zwolnienia lekarskiego.

Rejestracja umowy o dzieło w ZUS-ie

Od 1 stycznia 2021 roku na płatników składek został nałożony dodatkowy obowiązek, czyli rejestracja umowy o dzieło w ZUS-ie. Takie zgłoszenie nie pociąga jednak za sobą obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie, a chodzi jedynie o cele statystyczne. Rejestracji dokonuje się na formularzu RUD w terminie 7 dni od zawarcia umowy o dzieło.

umowa o dzieło podatek

Umowa o dzieło podatek

Umowa o dzieło jest opodatkowana. Ile wynosi podatek od umowy o dzieło? Jeśli jej kwota nie przekracza 200 zł brutto – stosuje się tzw. zryczałtowany podatek w wysokości 12 proc. bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu. W umowach o dzieło na kwotę wyższą niż 200 zł brutto zaliczka na podatek dochodowy to również 12 proc., a jeśli roczny dochód przekracza 120 000 zł (do końca 2021 roku była to kwota 85 528) zł – 32 proc.  

Za podstawę przyjmuje się kwotę brutto pomniejszoną o koszty uzyskania przychodu:

 • 20 proc. – tradycyjna umowa o dzieło;
 • 50 proc. – umowa o dzieło z prawami autorskimi.

Pamiętaj,

to ważne!

Podpisanie wielu umów z jednym zlecającym nie oznacza ich zsumowania. Zatem podpisując trzy umowy o dzieło na kwotę 100 zł do każdej z nich stosuje się zryczałtowany podatek w wysokości 12 proc.

Jaki podatek od umowy o dzieło?

Jeśli Twoja umowa o dzieło została podpisana na kwotę 2000 zł brutto to:

 • od kwoty 2000 zł odejmujesz 20 proc. = 1600 zł;
 • otrzymany wynik mnożysz przez 12 proc. = 192 zł;
 • następnie odejmujesz go od kwoty brutto 2000 zł – 192 zł = 1808 zł.

1808 zł – tyle otrzymasz na rękę, podpisując umowę o dzieło na kwotę 2000 brutto.

Na tym jednak się nie kończy, ponieważ wysokość podatku i Twojego ostatecznego wynagrodzenia zależy także od tego z kim zawierasz umowę. 

Umowa o dzieło kto płaci podatek? Zobacz, jakie są różnice!

Opodatkowanie umowy o dzieło między firmą a osobą fizyczną

Umowa o dzieło z firmą rozliczana jest na odmiennych zasadach w zależności od Twoich zarobków. 

Gdy osiągasz przychód niższy niż 200 zł – zamawiający odprowadza do Urzędu Skarbowego podatek zryczałtowany, który wynosi 12 proc. W takim przypadku nie otrzymasz PIT-u 11.

Gdy osiągasz przychód wyższy niż 200 zł – zamawiający odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 12 proc., następnie przesyła do Urzędu Skarbowego i do Ciebie PIT 11, a więc swoje przychody musisz wykazać w deklaracji PIT.

Pamiętaj, że w przypadku umowy o dzieło obowiązuje Cię druk PIT-37. Gdzie w specjalnej rubryce o przychodach wpisujesz zsumowaną kwotę ze wszystkich umów o dzieło podpisanych w poprzednim roku podatkowym.

podatek od umowy o dzieło

Zobacz też:

Aneks do umowy – jak napisać aneks do umowy o pracę? Aneks do umowy – wzór
Praca dodatkowa – jak dorobić?
Umowa o pracę – jak wygląda umowa o pracę? Podstawowe zasady
Mały ZUS – Ile wynosi Mały ZUS 2023?
Wypłata wynagrodzenia – na konto czy do ręki? Co jeśli na koncie brak wypłaty?

Umowa o dzieło rachunek – osoba fizyczna (pomiędzy osobami fizycznymi)

Naprawiłeś sąsiadce pralkę? Wykonałeś drobne prace remontowe w mieszkaniu znajomego, za co masz otrzymać określoną kwotę? W takiej sytuacji spisywanie umowy o dzieło nie jest konieczne. Jeśli jednak znalazłeś w internecie ogłoszenie, w którym ktoś oczekuje kompleksowego przeglądu sprzętu w swoim domu – taka umowa jest jak najbardziej wskazana. 

W tym przypadku obowiązują dwa progi podatkowe:

 • 12 proc. (I próg podatkowy) – jeśli dochód nie przekracza 120 000 zł;
 • 32 proc. (II próg podatkowy) – jeśli dochód przekracza 120 000 zł.

Podatek od umowy o dzieło 2023 z przedsiębiorcą

W takiej sytuacji przedsiębiorca rozlicza umowę o dzieło jako przychód działalności gospodarczej. Co oznacza, że jeśli wykonujesz dla kogoś projekt jako firma to po prostu wystawiasz za to fakturę.

Umowa B2B – co to jest umowa B2B?

Jest jednak jeszcze inna możliwość – zawarcie umowy o dzieło poza działalnością gospodarczą. Wtedy rozliczasz podatek jako osoba prywatna, a więc w określonych przypadkach możesz zastosować aż 50-procentowe koszty uzyskania przychodu i tym samym obniżyć podatek do zapłaty.

Przedsiębiorca nie może tak postąpić.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Umowa o dzieło a podatek – własny pracownik / pracodawca

Jeśli podpisujesz umowę o dzieło z własnym pracodawcą, sytuacja wygląda znacznie inaczej. 

Załóżmy, że pracujesz na etacie jako project manager, ale dla swojego pracodawcy wykonujesz dodatkową pracę na umowę o dzieło np. logo firmy – wtedy Twoje wynagrodzenie z umowy o dzieło zostanie doliczone do wynagrodzenia, które uzyskujesz ze stosunku pracy. Pracodawca odprowadzi więc podatek od obu tych kwot jednocześnie.

Podatek – umowa o dzieło z bezrobotnym

Jak pisaliśmy wyżej, umowa o dzieło nie jest opisana w Kodeksie pracy, a w Kodeksie cywilnym, jednak mimo to podjęcie się wykonania dzieła traktowane jest jako zajęcie zarobkowe. W tym przypadku oznacza to, że z chwilą podpisania umowy tracisz status osoby bezrobotnej. A więc, jak każdy jesteś zobowiązany do odprowadzania podatku od wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło.

Podatek od umowy o dzieło a KRUS

Skoro rolnik nie rozlicza się z Urzędem Skarbowym, ponieważ ubezpiecza go KRUS, to czy może zawierać umowę o dzieło?

Tak, możesz jednocześnie opłacać składki KRUS i zarabiać na podstawie umowy o dzieło. Pod warunkiem, że faktycznie utrzymujesz się z uprawy roli i nie próbujesz oszukać ZUS-u.

Rachunek do umowy o dzieło 2023

Jeśli wykonujesz zadanie na zlecenie firmy, umowę o dzieło musisz rozliczać za pomocą rachunku. Powinien on zawierać:

 • dane Twoje i podmiotu zlecającego;
 • datę podpisania umowy;
 • ewentualny numer druku;
 • kwotę wynagrodzenia (brutto);
 • informację o opodatkowaniu.

Umowa o dzieło a umowa zlecenie

ZUS lubi sprawdzać prawidłowość zatrudnienia, a jeśli odkryje, że jest coś nie tak – możesz być narażony na duże kary finansowe. Niestety, są sytuacje, w których trudno jednoznacznie określić, który typ umowy jest odpowiedni, dlatego umowę o dzieło najlepiej sformułować tak, aby sprecyzować rezultat, a nie samą czynność. Co jeszcze należy wziąć pod uwagę porównując obe te umowy?

 • składki ZUS i NFZ lub ich brak;
 • opodatkowanie;
 • wynagrodzenie, które otrzymasz na rękę.

Zobacz też: Umowa zlecenie a umowa o pracę

Prawa i obowiązki przyjmującego zamówienie

uod

Wykonawca ma prawo między innymi do:

 • otrzymania wynagrodzenia za wykonane dzieło;
 • żądania zmiany stawki, gdy w trakcie wykonywania dzieła nastąpiła zmiana wysokości cen lub stawek (na skutek wydania zarządzenia właściwego organu państwowego);
 • otrzymania wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła (jeśli nie ukończył go z winy zamawiającego);
 • odstąpienia od umowy w przypadku braku współdziałania ze strony zamawiającego.

Do obowiązków wykonawcy należy:

 • wykonanie dzieła;
 • wydanie dzieła;
 • użycie w odpowiedni sposób materiałów dostarczonych przez zamawiającego;
 • zmiana sposobu wykonania dzieła na żądanie zamawiającego. 

Działalność nierejestrowana 2023

Prawa i obowiązki zamawiającego

Zamawiający ma prawo do:

 • żądania zmiany stawki, gdy w trakcie wykonywania dzieła nastąpiła zmiana wysokości cen lub stawek (na skutek wydania zarządzenia właściwego organu państwowego);
 • niepodwyższania wynagrodzenia, jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe;
 • odstąpienia od umowy przed zakończeniem dzieła, jeśli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończenia dzieła;
 • oczekiwania użycia w odpowiedni sposób materiałów dostarczonych przez niego oraz złożenia rachunku i zwrotu ich niezużytej części;
 • odliczenia tego, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Do obowiązków zamawiającego należy;

 • zapłacenie wynagrodzenia za wykonane dzieło;
 • odebranie dzieła;
 • podwyższenie wynagrodzenia, gdy w toku prac zaszła potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności;
 • zapłacenie wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący chciał je wykonać, ale nie uczynił tego z winy zamawiającego;
 • współpraca z wykonawcą, gdy jest to niezbędne do realizacji zadania.

Wynagrodzenie umowa o dzieło a umowa zlecenie

Takie porównanie zarobków najlepiej stworzyć na konkretnym przykładzie, a więc załóżmy, że możesz zarobić 2000 zł brutto. Sprawdź, co zyskasz na umowie zlecenie, a co na umowie o dzieło.

Umowa o dziełoUmowa zlecenie
Kwota brutto2000 zł2000 zł
Zaliczka na podatek dochodowy do US2000 zł – 20% = 1600 zł
1600 zł * 12% = 192 zł
248,52 zł
Składki ZUS i NFZskładka zdrowotna – 155,32 zł
składka emerytalna – 195,20 zł
składka rentowa – 30 zł
Kwota netto1808 zł1455,48 zł

Pod kątem zarobków, umowa o dzieło zdecydowanie wygrywa z umową zlecenie. Chyba że weźmiemy pod uwagę ubezpieczenie – wtedy można uznać, że jest 1:1. 

Warto też zwrócić uwagę na koszty pracodawcy, które w przypadku umowy o dzieło są zerowe.

Umowa zlecenie a umowa o dzieło – przykłady zalet i wad

 1. Wynagrodzenie:
 • umowa zlecenie – zleceniodawca nie może zapłacić Ci mniej niż 23,50 brutto (2023 rok) na godzinę;
 • umowa o dzieło – wynagrodzenie ustalasz z pracodawcą.
 1. Składki:
 • umowa zlecenie – jesteś ubezpieczony;
 • umowa o dzieło – nie masz prawa do żadnych ubezpieczeń.
 1. Wypowiedzenie:
 • umowa zlecenie – może zostać wypowiedziana w każdym momencie;
 • umowa o dzieło – rozwiązywana jest w konkretnych przypadkach, które opisaliśmy w poprzedniej części artykułu m.in wadliwe dzieło lub niedotrzymanie terminu.
 1. Stawka podatku: w obu przypadkach wynosi 12 proc. 

Nowy Ład a umowa o dzieło

Nowy Ład wiąże się z korzyściami dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło. Co do zasady do takiej umowy stosowana jest skala podatkowa jako forma opodatkowania, a więc dziełodawcom przysługuje nowa kwota wolna od podatku oraz podwyższony drugi próg podatkowy. Nie ma też obowiązku opłacania składki zdrowotnej, a więc likwidacja jej odliczalności w żaden sposób nie wpłynie na Twoje wynagrodzenie.

Negatywne konsekwencje mogą odczuć jedynie pracujący na umowie o dzieło, którzy opłacali dobrowolną składkę na NFZ w celu korzystania z państwowej opieki zdrowotnej. Od 2022 roku nie odliczą jej od podatku (dotychczas mogli tego dokonać w zeznaniu rocznym).

umowa o dzieło wzór

Gotowe wzory CV

Umowa o dzieło – podsumowanie

Umowa o dzieło, jako umowa cywilnoprawna zdecydowanie różni się od umowy o pracę. Oczywiście ma swoje wady i zalety, a ocena korzyści wynikających z jej zawarcia zależy tak naprawdę od Twoich prywatnych oczekiwań. Do najważniejszych zalet zdecydowanie można zaliczyć:

 • elastyczny czas pracy;
 • dużą swobodę w organizacji swojej pracy;
 • wybór dowolnego miejsca wykonania dzieła;
 • wynagrodzenie niepomniejszone o kwotę składek.

Z drugiej strony taka forma zatrudnienia oznacza ryzyko pozostawania bez ochrony zdrowia i życia. Dodatkowo nie ma też zabezpieczenia poszczególnych etapów wykonania danego zadania, ponieważ zlecający płaci jedynie za uzyskany rezultat.

Bez względu na to czy jesteś zwolennikiem czy przeciwnikiem umowy o dzieło, należy zauważyć, że niewątpliwie zagościła ona na rynku pracy jako zamiennik innych umów. Stanowi doskonałą alternatywę dla osób, które nie mogą podjąć stałego zatrudnienia np. uczniów i studentów.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Szukasz sprawdzonych informacji? Sprawdź też:

Jak założyć Profil Zaufany?
Praca w korporacji – na czym polega praca w korporacji?
Jak negocjować podwyżkę i wynagrodzenie?
Świadectwo pracy 2023 i zaświadczenie o pracy – najważniejsze informacje
Staż pracy – Co wlicza się do lat pracy? Jak liczyć staż pracy?
CEO – co oznacza popularny skrót CEO oraz CTO, COO i CFO?
Ewidencja czasu pracy 2023 – Ile godzin pracy w miesiącu?
Bezrobocie – przyczyny, rodzaje i skutki bezrobocia 
Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron
Praca na akord – jak obliczyć akord?
Przykładowe CV
Lebenslauf, czyli jak napisać CV po niemiecku?
Struktura organizacyjna w firmie – jak może wyglądać hierarchia w firmie?
Szablony CV