urlop ojcowski 2021

Współcześni ojcowie coraz częściej angażują się w opiekę nad dziećmi i nie chodzi tylko o wspólną zabawę, ale też podstawowe obowiązki np. przewijanie, karmienie czy kąpiel. Wielu z nich decyduje się także na urlop ojcowski, a niekiedy również tzw. tacierzyński. Jaka jest różnica pomiędzy tymi urlopami? Kiedy i jak możesz zgłosić chęć ich wykorzystania? Ile czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego? Dowiedz się więcej na temat przysługujących Ci możliwości i spędzaj ze swoim dzieckiem więcej czasu.

Urlop ojcowski – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Urlop ojcowski – zasady

Urlop ojcowski przysługuje w momencie urodzenia dziecka lub uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie, co oznacza, że ma do niego pełne prawo zarówno ojciec biologiczny, jak i adopcyjny. Co więcej, w dniu narodzin dziecka nie musisz pozostawać w stosunku pracy. Jeśli Twoje zatrudnienie nastąpiło dopiero po narodzinach, jednak do momentu, gdy dziecko ukończyło 24 miesiące – masz pełne prawo do skorzystania z niego. 

Ojcowski urlop nie będzie przysługiwał osobie, która w świetle prawa nie wychowuje dziecka, podobnie jak ojcu, który został pozbawiony praw rodzicielskich i nie utrzymuje kontaktu z dzieckiem. Natomiast pełne prawo do niego, posiada mężczyzna, który nie zawarł z matką dziecka związku małżeńskiego lub jest rozwiedzionym ojcem.

Kiedy urlop ojcowski przysługuje?

Kwestie urlopu ojcowskiego zostały uregulowane przez Kodeks pracy, który w art. Art. 182. § 1, jasno wskazuje, że:

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

urlop ojcowski ile dni

Wymiar urlopu ojcowskiego – ile wynosi urlop ojcowski?

Wymiar urlopu ojcowskiego to 14 kolejnych dni kalendarzowych łącznie z sobotą i niedzielą. Jeśli w tym okresie wypadają dni wolne od pracy, świadczenie nie podlega wydłużeniu z tego tytułu. Na długość urlopu ojcowskiego nie ma wpływu także liczba dzieci. Bez względu na to, czy zostaniesz ojcem jednego dziecka, czy bliźniaków – jego wymiar wciąż będzie wynosił 14 dni. 

Urlop ojcowski – ile płatny?

Urlop ojcowski jest całkowicie płatny, to znaczy, że przysługuje Ci 100% wynagrodzenia. Wysokość zasiłku wyliczana jest na podstawie wysokości pensji otrzymywanej przez rok poprzedzający miesiąc, w którym chcesz wykorzystać urlop.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasze pozostałe artykuły:

Ile przerwy przysługuje pracownikowi?
Najbardziej przyszłościowe kierunki studiów
Jak napisać CV lekarza?
Najniższa krajowa 2022
Jak napisać wypowiedzenie z pracy?
Jak napisać CV i list motywacyjny pielęgniarki?
Programista – jak zostać programistą i co robi programista?

Urlop dla ojca po urodzeniu dziecka – urlop ojcowski, a tacierzyński

Nie tylko matce, ale również ojcu przysługuje wolne po urodzeniu dziecka. Możesz skorzystać z trzech urlopów, które często są mylone, ponieważ nazywają się bardzo podobnie. Poniżej wyjaśniamy, na czym polegają poszczególne formy wolnego.

tatusiowe
 • Urlop ojcowski przysługuje z okazji narodzin dziecka, każdemu ojcu posiadającemu ubezpieczenie chorobowe. Jego wymiar to 14 dni, ale może zostać podzielony na 2 części po 7 dni, a każda z nich musi być wykorzystana do momentu ukończenia przez dziecko dwóch lat. Za ten czas ojciec otrzymuje 100% wynagrodzenia, a sam urlop możesz uzyskać niezależnie od urlopu macierzyńskiego.
 • Urlop tacierzyński to potoczna nazwa, która nie widnieje w kodeksie pracy. Możesz z niego skorzystać jedynie, gdy matka dziecka nie wykorzysta całości urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że kobieta może część przysługującego jej wolnego oddać swojemu partnerowi i wrócić do pracy. Wówczas to on zajmuje się maluchem i pobiera zasiłek macierzyński. Urlop tacierzyński trzeba wykorzystać w całości, bezpośrednio po rezygnacji matki. 
 • Urlop rodzicielski następuje po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Przysługuje ojcu w wymiarze 32 tygodni w przypadku urodzenia przez matkę jednego dziecka lub 34 tygodni w przypadku ciąży mnogiej. Urlop rodzicielski przysługuje każdemu z rodziców. Mogą z niego skorzystać wspólnie lub tylko jedno z rodziców, jeśli tak postanowią.

Dodatkowo świeżo upieczonym rodzicom przysługują dwa dni tzw. urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia się dziecka. Zostało to uregulowane przez przepisy prawa, dlatego pracodawca zobowiązany jest udzielić ojcu takiego urlopu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

Kto płaci za urlop ojcowski?

Urlop ojcowski – kto płaci? ZUS czy pracodawca? Urlop ojcowski przysługuje w ramach ubezpieczenia chorobowego, w związku z czym, zawsze finansowany jest z funduszu chorobowego ZUS. 

Musisz pamiętać, że urlop ojcowski przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jednak zasiłek należy się każdemu ojcu, który opłaca składki zdrowotne – niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której pozostaje w stosunku pracy. 

Pieniądze za urodzenie dziecka dla ojca – jakich benefitów możesz się spodziewać?

ZUS za urodzenie dziecka wypłaca też inne dodatki, takie jak:

 • becikowe – każdy obywatel Polski mieszkający w Polsce oraz cudzoziemiec mieszkający w Polsce, otrzymuje prawo do becikowego w wysokości 1000 zł;
 • zasiłek rodzinny – wynosi 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
 • 500+ – rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do 18 roku życia;
 • ulga na dziecko jest nielimitowana w stosunku do ilości dzieci, dlatego kwota odliczenia lub zwrotu przysługuje na każde dziecko, którego status spełnia ustawowe wymogi;
 • dofinansowanie na zatrudnienie niani – o dofinansowanie na nianię mogą starać się rodzice lub opiekunowie prawni, jeśli pierwsze dziecko ma od 20 tygodni do 3 lat;
 • kosiniakowe to potoczna nazwa świadczenia rodzicielskiego.
urlop ojcowski ile płatny

Jak powinien wyglądać wniosek o urlop ojcowski?

Według Kodeksu pracy urlop ojcowski przyznawany jest na wniosek pracownika:

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Wniosek powinien zostać złożony maksymalnie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Dostarczony dokument musi  zostać podpisany przez pracodawcę – stanowi to formalną zgodę na urlop. Co ważne, prawo ojca do takiego urlopu jest niepodważalne, w związku z czym, przełożony nie może odmówić jego udzielenia, chyba że nie dotrzymasz terminu złożenia wniosku – w takiej sytuacji pracodawca może się zgodzić, ale nie musi. Dodatkowo podczas urlopu nie możesz zostać zwolniony z pracy, a po powrocie musisz zostać przywrócony na zajmowane wcześniej stanowisko. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Urlop ojcowski 2023 – co zawrzeć we wniosku?

Wniosek o urlop ojcowski powinien zawierać imię i nazwisko pracownika oraz okres, w którym ma zostać udzielony urlop lub jego część. Do pisma należy także załączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub dzieci;
 • kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, jeśli zostało przysposobione/adoptowane;
 • oświadczenie pracownika na temat tego, czy korzystał z urlopu ojcowskiego lub jego części;
 • kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego (jeśli wniosek dotyczy dziecka, wobec którego taka decyzja została podjęta).
kto płaci za urlop ojcowski

Urlop ojcowski – podsumowanie najważniejszych informacji

 • Każdy ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego;
 • wymiar urlopu wynosi 2 tygodnie;
 • urlop ojcowski jest całkowicie płatny;
 • urlop ojcowski przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jednak zasiłek należy się każdemu ojcu, który opłaca składki zdrowotne;
 • urlop ojcowski, tacierzyński i rodzicielski to różne urlopy.

Ciekawe CV to sprawdzone porady w zakresie rekrutacji:

List motywacyjny geodeta – jak stworzyć profesjonalne dokumenty aplikacyjne?
Gotowe wzory CV do wypełnienia – Zobacz 24 szablony CV do pobrania
Jak napisać list motywacyjny do urzędu? – CV do urzędu
CV kierowca – Jak napisać CV dla kierowcy?
Program do pisania CV
Praca dla nieletnich – Zobacz 11 przykładów prac dla nieletnich
CV sprzątaczka – Sprawdź co powinno zawierać CV dla osoby sprzątającej
Jak napisać dobre CV i wyróżnić je na tle innych kandydatów?
CV psycholog – Jak stworzyć list motywacyjny i profesjonalne CV psychologa?