świadczenie rehabilitacyjne

Jesteś pracownikiem, który przebywał na zwolnieniu lekarskim? Okres zasiłku chorobowego dobiegł końca i potrzebujesz więcej czasu, aby w pełni powrócić do zdrowia? Możesz liczyć na wsparcie finansowe od państwa, czyli ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Z tego artykułu dowiesz się, ile trwa, komu przysługuje i ile wynosi zasiłek rehabilitacyjny z ZUS?

Świadczenie rehabilitacyjne – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Komu przysługuje zasiłek rehabilitacyjny? Czy łatwo dostać świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie ubezpieczonej, która wyczerpała prawo do pobierania zasiłku chorobowego, jednak wciąż jest niezdolna do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. 

Przypomnijmy, że wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę przez maksymalnie 33 dni. Następnie, jeśli niezdolność do pracy się przedłuża, zasiłek wypłaca ZUS, ale nie dłużej niż przez 182 dni.

Gdy wyczerpiesz zasiłek chorobowy z ZUS, ale nadal będziesz niezdolny do pracy z powodu choroby, przysługuje Ci świadczenie rehabilitacyjne, ale wyłącznie wtedy, gdy leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik z ZUS-u (bez takiej konsultacji nie uzyskasz świadczenia).

Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? Kiedy trzeba wykonać badania lekarskie do pracy?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją orzecznika możesz się od niej odwołać. W takiej sytuacji Twoja sprawa przechodzi do komisji lekarskiej i prezesa ZUS, który ma prawo zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia. 

Świadczenie rehabilitacyjne – komu przysługuje?

O świadczenie rehabilitacyjne mogą ubiegać się ubezpieczeni w ZUS:

 • pracownicy;
 • osoby wykonujące pracę nakładczą;
 • członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;
 • pracujący odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, odbywający karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowani;
 • pracujący na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług;
 • prowadzący pozarolniczą działalność lub współpracujący z taką osobą;
 • duchowni;
 • odbywający służbę zastępczą.

Kto nie może uzyskać świadczenia rehabilitacyjnego?

Renta rehabilitacyjna nie przysługuje wówczas, gdy:

 • masz przyznaną emeryturę;
 • pobierasz zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne;
 • przysługuje Ci renta z powodu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub przebywasz na urlopie dla poratowania zdrowia;
 • przebywasz na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym,
 • odbywasz karę pozbawienia wolności lub jesteś osobą tymczasowo aresztowaną i nie masz skierowania do pracy. 
kto nie może uzyskać świadczenia rehabilitacyjnego

Kto składa wniosek o świadczenie rehabilitacyjne – pracownik czy pracodawca?

Warunkiem uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego jest złożenie odpowiedniego wniosku – znajdziesz go na stronie ZUS-u. Jest to tzw. druk ZNp-7, który należy dostarczyć w placówce ZUS odpowiedniej dla Twojego miejsca zamieszkania.  

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez Twojego lekarza (formularz OL-9);
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10) – nie jest on wymagany jeśli Twoja niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składasz wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub prowadzisz działalność pozarolniczą.

Dokument należy złożyć przynajmniej 6 tygodni przed zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego.

Za późno złożony wniosek o świadczenie rehabilitacyjne – co w takiej sytuacji?

Jak pisaliśmy wyżej, wniosek o świadczenie rehabilitacyjne należy złożyć co najmniej 6 tygodni przed ustaniem okresu zasiłku chorobowego, wtedy zasiłek rehabilitacyjny otrzymasz od razu po zakończeniu pobierania chorobowego.

Za późno złożony wniosek o świadczenie rehabilitacyjne nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami prawnymi, ale oznacza dłuższe czekanie na jego rozpatrzenie, a co za tym idzie, pierwszą wypłatę. Co więcej, w okresie pomiędzy ustaniem prawa do zasiłku chorobowego a otrzymaniem świadczenia rehabilitacyjnego pracodawca powinien uznać Twoją nieobecność w pracy, jednak nie otrzymasz za ten czas żadnego wynagrodzenia.

Jak negocjować podwyżkę i wynagrodzenie?

zasiłek rehabilitacyjny

Zasiłek rehabilitacyjny – ile wynosi?

Ile wynosi zasiłek rehabilitacyjny 2023? Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego obliczana jest przy wykorzystaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika za okres 12 miesięcy kalendarzowych.

Ile wynosi zasiłek rehabilitacyjny?

 • 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy;
 • 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostałe miesiące;
 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, gdy niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, wynika z wypadku przy pracy lub przy niezbędnych badaniach lekarskich przewidzianych dla kandydatów dawców komórek, tkanek, narządów lub przy zabiegu pobierania komórek, tkanek i narządów.

Kiedy ZUS wypłaca świadczenie rehabilitacyjne?

Jak czytamy na stronie ZUS: Termin na rozpatrzenie przez ZUS wniosku i wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 60 dni od daty wpływu do ZUS kompletnego wniosku o świadczenie, a w przypadku badania przez komisję lekarską 30 dni od daty wydania orzeczenia.

Świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia

Odejście lub zwolnienie z pracy nie powoduje utraty prawa do świadczenia rehabilitacyjnego pod warunkiem, że niezdolność do pracy powstała w czasie podlegania ubezpieczeniu. 

Żeby ubiegać się o zasiłek rehabilitacyjny po ustaniu zatrudnienia należy wystąpić do ZUS z odpowiednimi dokumentami:

 • wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne (formularz ZUS Np-7);
 • zaświadczeniem o stanie zdrowia (formularz OL-9);
 • oświadczeniem (formularz ZUS Z-10).

Pamiętaj,

to ważne!

Pracownik przebywający na świadczeniu rehabilitacyjnym tylko przez 3 miesiące jest chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu długiej nieobecności w pracy.

Zgodnie z art. 53 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia:

 • jeśli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa powyżej 3 miesięcy (jeśli pracownik pracował poniżej 6 miesięcy);
 • jeśli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres  pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Okres wypowiedzenia – jak się liczy okres wypowiedzenia?

Renta rehabilitacyjna – ile trwa?

Ile trwa zasiłek rehabilitacyjny? Świadczenie można pobierać przez maksymalnie 12 miesięcy. Możesz otrzymać je jednorazowo lub w częściach.

Kończy mi się świadczenie rehabilitacyjne – co dalej?

Gdy upłynie czas pobierania zasiłku rehabilitacyjnego, a Twój stan zdrowia nadal nie pozwala na powrót do pracy, możesz liczyć na rentę z tytułu niezdolności do pracy.

świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia

Świadczenie rehabilitacyjne a emerytura

Wiele osób zastanawia się czy świadczenie rehabilitacyjne wlicza się do emerytury? Co do zasady wszystkie świadczenia rehabilitacyjne oraz zasiłki chorobowe wliczają się do podstawy wymiaru emerytury.

Wyjątek stanowi świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia. Wówczas zasiłek nie podlega  wliczeniu do podstawy wymiaru emerytury w danym roku kalendarzowym wskazanym do obliczenia jej wymiaru.

Wiek emerytalny w Polsce – ile wynosi wiek emerytalny w Polsce dla kobiet i mężczyzn?

Czy świadczenie rehabilitacyjne wlicza się do stażu pracy?

Okres pobierania świadczenia w trakcie trwania zatrudnienia wlicza się do stażu pracy.

Z kolei okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia nie przewiduje jego wliczenia do stażu pracy, ponieważ nie jest to okres zatrudnienia.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na Ciekawe CV!

Życiorys – jak napisać życiorys i jak wygląda wzór życiorysu?
Work life balance – jak osiągnąć równowagę w życiu?
Choroba zawodowa – Czy należy Ci się odszkodowanie za chorobę zawodową?
FGŚP, czyli Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2023 – co to? Kto opłaca?
Umowa zlecenie a emerytura – czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury i stażu pracy?
Netto brutto – brutto ile to netto? Sprawdź swoje wynagrodzenie na rękę
Rodzinne 2023 – ile wynosi rodzinne? Jakie dokumenty do zasiłku rodzinnego?
L4 w ciąży – jak ZUS wypłaca L4 w ciąży 2023?
Jak poprosić o podwyżkę? Rozmowa o podwyżkę + argumenty do podwyżki
Ubezpieczenie zdrowotne 2023 – ile wynosi składka zdrowotna?
Mobbing w pracy – co to jest mobbing? Przykłady mobbingu w pracy
Ile zarabia psycholog? Jak zostać psychologiem?
Mały ZUS – Ile wynosi Mały ZUS 2023?
Minimalna krajowa 2023. Ile wynosi najniższa krajowa netto i brutto?
Zwolnienie od psychiatry – ile można być na zwolnieniu lekarskim od psychiatry?
Praca Holandia – ile zarabia się w Holandii? Jakie formalności trzeba wypełnić?