mały ZUS

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, niewątpliwie dużym obciążeniem są składki ZUS. Należy bowiem opłacać je niezależnie od uzyskiwanych dochodów. To szczególnie problematyczne dla początkujących przedsiębiorców, dopiero rozwijających biznes i budujących swoją pozycję rynkową. Od 2019 roku właściciele firm mają prawo do skorzystania z ulgi w opłacaniu składek. Zasady związane z Małym ZUS-em dynamicznie się zmieniają, dlatego warto na bieżąco je śledzić. Mały ZUS plus 2023 – złożyłeś wniosek? Poznaj aktualne wytyczne!

Spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Na czym polega Mały ZUS 2023?

Mały ZUS, a raczej Mały ZUS Plus to specjalna ulga dla prowadzących własną działalność gospodarczą, która od 1 lutego 2020 roku umożliwia płacenie obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne. Na czym polega? Przedsiębiorcy, których przychody są na niższym poziomie – płacą mniejsze składki ZUS. Jest jednak jeden warunek – roczne przychody nie mogą przekraczać 120 000 zł. W ostatnich latach zasady dotyczące Małego ZUS-u uległy zmianie, dlatego koniecznie sprawdź, jak wygląda sytuacja w 2023 roku. 

Czas składania wniosków uprawniających do ulgi minie 31 stycznia 2023 roku. Nie dotrzymasz terminu? W takiej sytuacji nie możesz korzystać z Małego ZUS Plus przez cały rok. Możliwość ponownego ubiegania się o Mały ZUS Plus nastąpi dopiero do końca stycznia następnego roku. Pod warunkiem, że nadal będziesz spełniać określone warunki.

Co oznacza popularny skrót CEO?

Mały ZUS 2023 – warunki

Zacznijmy od tego, że każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, a w tym na:

 • ubezpieczenie emerytalne;
 • ubezpieczenie rentowe;
 • ubezpieczenie chorobowe.

Składka chorobowa jest dobrowolna, ale obowiązkowo trzeba opłacać ubezpieczenie zdrowotne (nie jest ono zaliczane do ubezpieczeń społecznych). Od 2022 roku kryterium do ustalania składki zdrowotnej stanowi wybrana przez przedsiębiorcę forma opodatkowania. Nie obowiązują już jednolite zasady dla wszystkich, jak było to do tej pory.

W 2019 roku rząd uchwalił ulgę podatkową dla przedsiębiorców o najniższych dochodach, która nosiła nazwę Mały ZUS. Jednak już w 2020 roku zaktualizowano obowiązującą dotychczas wersję i tym sposobem powstał Mały ZUS Plus

Co się zmieniło?

mały ZUS 2022 kwota

Mały ZUS 2019 a Mały ZUS Plus 2023?

Mały ZUS 2023 to przede wszystkim nowy sposób naliczania składek. Do niedawna z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Obecnie ZUS Plus przysługuje właścicielom firm, których dochód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 000 zł.

Co to jest umowa B2B?

Mały ZUS plus – jak długo?

Z preferencyjnych warunków może skorzystać każdy przedsiębiorca spełniający określone warunki, jednak wyłącznie przez ściśle ustalony czas. Wynosi on maksymalnie 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Co ważne, do tego okresu wlicza się okres korzystania z Małego ZUS-u.

mały ZUS ile trwa

Mały ZUS Plus 2023 – dla kogo?

Aby płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS Plus, konieczne jest spełnienie dwóch kluczowych warunków:

 1. bycie przedsiębiorcą (firma ma wpis do CEIDG), którego dochody nie przekroczyły 120 000 zł w poprzednim roku;
 2. prowadzenie firmy w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni kalendarzowych.

Ważne: korzystanie z Małego ZUS Plus jest dobrowolne! Wybór niższej składki przekłada się na niższe świadczenie emerytalne w przyszłości. Każdy przedsiębiorca musi samodzielnie zdecydować czy płacić mniej, czy też więcej z myślą o emeryturze.

Emerytury stażowe – sprawdź, o co chodzi!

Mały ZUS Plus – kto nie może skorzystać z ulgi?

Z ulgi w ramach Małego ZUS-u Plus nie można skorzystać, jeśli przedsiębiorca:

 1. w poprzednim roku kalendarzowym prowadził swoją działalność krócej niż przez 60 dni;
 2. wykorzystał już limit czasowy obowiązywania ulgi Mały ZUS lub Mały ZUS Plus, który trwa łącznie 36 miesięcy (okresy obu tych ulg sumują się);
 3. rozlicza się za pomocą karty podatkowej i jest jednocześnie zwolniony z podatku VAT;
 4. podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytuł innej pozarolnicznej działalności (np. jak wspólnik spółki jawnej);
 5. w ramach działalności gospodarczej wykonywał te same zadania, które wykonywał dla poprzedniego lub obecnego pracodawcy jako pracownik (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym);
 6. spełnia warunki do opłacania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.
mały ZUS plus 2022

Mały ZUS Plus nie przysługuje także, gdy przedsiębiorca w ubiegłym roku prowadził działalność jako:

 • freelancer, czyli osoba wykonująca wolny zawód;
 • artysta bądź twórca;
 • prowadzący publiczną lub niepubliczną formę wychowania przedszkolnego (placówkę lub ich zespół);
 • wspólnik spółki komandytowej, jawnej lub jednoosobowej spółki z o.o.

Mały ZUS Plus ile wynosił w 2023 roku?

Wysokość składki opłacanej w ramach Małego ZUS Plus:

mały ZUS 2022
 • nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku;
 • nie może być wyższa niż 60 proc. prognozowanego na dany rok przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia.

Jak obliczyć wysokość swojej składki? Możesz:

 • skorzystać z kalkulatora ZUS;
 • skorzystać z podanego poniżej równania:

Roczny dochód z poprzedniego roku : liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku x 30 = przeciętnym miesięczny dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kolejnym krokiem jest ustalenie podstawy składki. W tym celu należy przeciętny miesięczny dochód z poprzedniego roku pomnożyć przez 0.5, a otrzymany wynik zaokrąglić do pełnych groszy. 

Wynik niższy niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia oznacza, że obowiązuje Cię najniższa podstawa wymiaru składek w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zgłoszenie do Małego ZUS Plus

Przedsiębiorcy, którzy spełnili odpowiednie warunki i nie korzystali dotąd z Małego ZUS-u, ani Małego ZUS-u Plus, a chcą skorzystać z ulgi – do 31 stycznia 2023 roku zobowiązani są do:

 • wyrejestrowania się z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10 lub 05 12 jeżeli podlegali ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystali z ulgi;
 • wyrejestrowania się z ubezpieczeń z kodem zaczynającym się od 05 70 lub 05 72, jeśli 31 grudnia 2021 roku ukończyli okres 24 miesięcy korzystania z obniżonych składek od preferencyjnej kwoty; 
 • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA).

Jak założyć profil zaufany?

ZUS plus 2022

Jeżeli przedsiębiorca rozpocznie lub wznowi działalność po 25 stycznia 2023 roku (a do końca miesiąca pozostało mniej niż 7 dni) to zgłoszenie do ubezpieczenia należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia lub wznowienia działalności. Jest to termin obowiązujących również właścicieli firm rozpoczynających lub wznawiających działalność później niż w styczniu 2023 roku.

Z kolei przedsiębiorca, który skorzystał z ulgi Mały ZUS Plus w grudniu 2022 roku i nadal chce ją stosować – nie musi ponownie przekazywać dokumentów.

Dowiedz się więcej z naszych poradników:

Rodzaje urlopów – kiedy i jakie urlopy przysługują pracownikowi?
Bezrobocie – przyczyny, rodzaje i skutki bezrobocia 
Prokurent – kim jest i jakie ma uprawnienia?
Praca zdalna – jak znaleźć pracę zdalną?
Praca w korporacji – na czym polega praca w korporacji?
Szkolenia BHP – kogo w zakładzie obowiązuje szkolenie w zakresie BHP?
Jak napisać CV w 2023 roku?
Zawody przyszłości – jakie branże mają przyszłość?
Maszynista: jak zostać maszynistą? Ile zarabia maszynista?
Co to jest public relations i jak wygląda praca w PR?
Świadczenie postojowe – jak złożyć wniosek o postojowe?