opieka na dziecko

Urlop opiekuńczy to dodatkowe dni wolne przysługujące pracownikowi na sprawowanie opieki nad zdrowym dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 14 lat. Ile opieki na dziecko 2023? Jakie zmiany czekają nas w tym zakresie? Czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny? Opieka na dziecko 2023 – czytając poniższy artykuł dowiesz się, na jakich zasadach możesz korzystać z tego przywileju.

Opieka na dziecko 2023 – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Opieka nad dzieckiem 2023 

Kwestie urlopów dla rodziców zostały uregulowane w Kodeksie pracy w dziale Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. W artykule 188 czytamy:

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

16 godzin lub 2 dni opieki nad dzieckiem 2023 przysługują na rok kalendarzowy, niewykorzystana opieka przepada wraz z jego końcem.

Jak wykorzystać urlop opiekuńczy na dziecko 2022?

Aby uzyskać 2 dni lub 16 godzin opieki nad dzieckiem, musisz złożyć odpowiedni wniosek do swojego pracodawcy o udzielenie wolnego na dziecko ze wskazaniem konkretnych dni. Nie będzie on jednak wymagał od Ciebie podania powodu, dla którego chcesz wykorzystać urlop na dziecko 2023. Dodatkowe wolne udzielane jest bowiem z myślą o zdrowych dzieciach, a więc nie dotyczy nagłych przypadków, w których przewiduje się zwolnienie lekarskie i zasiłek opiekuńczy.

To, jak wykorzystasz urlop na opiekę, zależy wyłącznie od Ciebie. Możesz wykorzystać dwa dni wolne łącznie lub oddzielne (nawet następnego dnia po urlopie wypoczynkowym). Samodzielnie decydujesz też czy będzie to cały dzień, czy konkretne godziny (np. dwie godziny w ciągu dnia).

Pierwszy wniosek o opiekę nad zdrowym dzieckiem przesądza o tym, który z rodziców będzie mógł skorzystać z opieki w danym roku. Jeśli pierwszy wniosek o opiekę nad dzieckiem złoży matka dziecka – drugi dzień lub pozostałą liczbę godzin również będzie mogła wykorzystać tylko matka.

Pamiętaj,

to ważne!

Liczba dni opieki na dziecko nie zwiększa się wraz z liczbą dzieci. Będą to zawsze dwa dni lub 16 godzin, niezależnie od liczby dzieci.

Wniosek o 2 dni opieki nad dzieckiem

Wniosek o urlop opiekuńczy powinien zawierać wszystkie elementy pisma formalnego, to znaczy:

 • miejscowość i datę;
 • imię i nazwisko rodzica;
 • adres zamieszkania rodzica;
 • telefon kontaktowy rodzica;
 • nazwę i adres pracodawcy; 
 • prośbę o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem;
 • imię i datę urodzenia dziecka;
 • oświadczenie, że drugi z rodziców/ opiekunów nie korzysta z uprawnień do dodatkowych dni wolnych na opiekę;
 • podpis pracownika.
wniosek o urlop opiekuńczy

To również może Cię zainteresować:

Wniosek o urlop wychowawczy
Wniosek o urlop macierzyński
Wniosek o urlop ojcowski
Wniosek o mieszkanie socjalne
Wniosek o kosiniakowe

Opieka nad zdrowym dzieckiem 2023 a niepełny etat

Jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze czasu pracy, wówczas urlop opiekuńczy na dziecko przyznawany jest na zasadzie proporcjonalności. Oznacza to, że wymiar etatu przesądza o liczbie godzin przysługujących Ci na opiekę nad dzieckiem zdrowym. Przy dokonywaniu obliczeń niepełną godzinę zwolnienia zaokrągla się w górę do pełnej godziny na korzyść pracownika. Na przykład, jeśli pracujesz na pół etatu, masz prawo do 8 godzin zwolnienia.

Opieka na dziecko 2023 – do ilu lat?

Rozróżnijmy dwa uprawnienia, które często są jednakowo określane jako opieka na dziecko 2023

Jednym z nich jest uprawnienie rodzicielskie wynikające z Kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracownikowi przysługują dwa dni wolne od pracy lub 16 godzin na opiekę nad zdrowym dzieckiem do 14. roku życia. Wówczas to pracodawca wypłaca wynagrodzenie za pracę.

opieka nad dzieckiem

Drugie uprawnienie wynika z opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe. Jest to możliwość otrzymania zasiłku opiekuńczego z ZUS w razie potrzeby sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem zdrowym lub chorym, które nie ukończyło 8 lat. Dotyczy następujących sytuacji:

 • nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których Twoje dziecko uczęszcza;
 • konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej;
 • choroba niani (z którą masz zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem;
 • poród lub choroba Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę;
 • pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem.

Zobacz nowoczesne WZORY CV!

5 dni opieki na dziecko 

W związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywą Rady 2010/18/UE, we wszystkich krajach Unii Europejskiej zostanie wprowadzony tak zwany urlop opiekuńczy, a dokładnie dodatkowe 5 dni opieki nad dzieckiem, ale nie tylko.

W przytoczonym dokumencie możemy przeczytać:

Aby zapewnić mężczyznom i kobietom pełniącym obowiązki opiekuńcze większe możliwości pozostania na rynku pracy, każdy pracownik powinien mieć prawo do urlopu opiekuńczego wynoszącego pięć dni roboczych w roku. 

Państwa członkowskie mogą zdecydować, że taki urlop może być wykorzystywany w częściach obejmujących od jednego do kilku dni roboczych na konkretny przypadek. 

Ze względu na starzenie się społeczeństwa i wynikające z niego upowszechnianie się ograniczeń związanych z wiekiem przewiduje się stały wzrost zapotrzebowania na opiekę. Państwa członkowskie powinny uwzględniać wzrost zapotrzebowania na opiekę przy opracowywaniu swojej polityki opiekuńczej, również w odniesieniu do urlopu opiekuńczego. 

Zachęca się państwa członkowskie do rozszerzania prawa do urlopu opiekuńczego na opiekę nad innymi krewnymi, takimi jak dziadkowie i rodzeństwo. Państwa członkowskie mogą wymagać uprzedniego przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o potrzebie zapewnienia znacznej opieki lub wsparcia z poważnych powodów medycznych.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Wszystko wskazuje więc na to, że w przyszłości pracownikom będzie przysługiwało nie tylko 5 dni opieki nad dzieckiem, ale również nad innym członkiem najbliższej rodziny (rodzicem, rodzeństwem).

Ubezpieczenie zdrowotne 2023 – ile wynosi składka zdrowotna?

Opieka nad rodzicem 2023

Dokument przewiduje 5-cio dniowy urlop opiekuńczy nad rodzicem, ale zanim będzie on przysługiwał, warto poznać aktualnie obowiązuje możliwości. Obecnie w przypadku choroby:

 • rodzica;
 • małżonka;
 • ojczyma/ macochy;
 • teścia/ teściowej;
 • rodzeństwa;
 • wnuków;
 • dziecka powyżej 14. roku życia

możesz otrzymać zwolnienie z pracy i zasiłek za czas nieobecności.

5 dni opieki na dziecko

5 dni opieki nad dzieckiem – od kiedy?

Już niedługo urlop opiekuńczy będzie wynosił 5 dni opieki. Od kiedy 5 dni opieki na dziecko? Zapowiadano, że nowy przywilej będzie dostępny w Polsce już w sierpniu 2022 roku, ale niestety projekt jest wciąż procedowany. Na ten moment trudno określić, kiedy będzie można skorzystać z tego uprawnienia.

5 dni opieki na dziecko a opieka 2 dni na dziecko

Projekt ustawy nie zakłada uchylenia art. 188 Kodeksu pracy dotyczącego 2-dniowego (albo 16-godzinnego) zwolnienia od pracy, ani też przepisów dotyczących zasiłku opiekuńczego. Co oznacza, że także po wprowadzeniu nowego urlopu opiekuńczego, nadal będziesz miał prawo do korzystania z wyżej wymienionych przywilejów.

Sprawdź również nasze pozostałe artykuły i poznaj swoje prawa:

Ekwiwalent za urlop 2023 – jak obliczyć ekwiwalent za urlop?
Nadgodziny – Kodeks pracy: ile płatne są nadgodziny?
Praca w warunkach szkodliwych – jakie zawody są uważane za szkodliwe?
Umowa na czas określony – ile umów na czas określony 2022?
Urlop na poszukiwanie pracy – ile dni na poszukiwanie pracy?
Umowa o pracę – jak wygląda umowa o pracę? Podstawowe zasady
Urlop okolicznościowy – kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?
Wypowiedzenie umowy zlecenia – jak rozwiązać umowę zlecenie?
Ewidencja czasu pracy 2023 – Ile godzin pracy w miesiącu?
Rodzaje urlopów – kiedy i jakie urlopy przysługują pracownikowi?
Umowa na zastępstwo – jak długo można kogoś zastępować?