szkolenie BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom, między innymi poprzez przeprowadzenie wstępnych oraz okresowych szkoleń z tego zakresu. Podwładni również mają związane z tym obowiązki – bez względu na to, jaki charakter ma ich praca, muszą bezwzględnie przestrzegać zasad BHP, aby w bezpieczny dla siebie i współpracowników sposób wykonywać określone zadania. Jak wygląda szkolenie BHP dla pracownika? Czy szkolenie BHP jest obowiązkowe oraz jak długo jest ważne? Odpowiedzi na najważniejsze pytania znajdziesz w naszym artykule. 

Szkolenia BHP – najważniejsze informacje:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

BHP szkolenie – co to jest?

BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) to zbiór przepisów, których należy przestrzegać w miejscu pracy. Określają dokładnie, jakie zasady powinny panować w firmie, aby zatrudnieni pracowali w optymalnym środowisku. BHP pozwala zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowym, dbać o higienę pracy i odpowiednio reagować w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Szkolenia z zakresu BHP służą do zapoznania pracowników z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami związanymi ze specyfiką konkretnych stanowisk. Szkolenie musi odbyć każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Co istotne, nie jest ono ważne bezterminowo i należy je powtarzać w określonych odstępach czasu. Według prawa obecnie obowiązują następujące szkolenia pracowników w zakresie BHP:

 • szkolenie wstępne BHP – wstępne szkolenie BHP odbywa się przed przystąpieniem pracownika do pracy, a jego ważność wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Inaczej jest w przypadku stanowisk kierowniczych- w takich sytuacjach BHP wstępne obowiązuje jedynie 6 miesięcy
 • szkolenie okresowe BHP – pierwsze szkolenie okresowe BHP odbywa się tuż po wygaśnięciu ważności kursu wstępnego. Szkolenie okresowe BHP co ile? Wiele osób zadaje sobie to pytanie, jednak o odstępach czasowych decyduje rodzaj wykonywanego zawodu.
szkolenie BHP dla pracownika

Szkolenie BHP wstępne jest jednym z głównych czynników, decydującym o tym, czy dany pracownik będzie mógł w ogóle rozpocząć pracę w konkretnej firmie, co zostało ściśle uregulowane przez Kodeks pracy:

“Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Szkolenia BHP dla pracowników powinny odbywać się w trakcie godzin pracy i być prowadzone przez pracodawcę lub osobę posiadającą odpowiednie do tego uprawnienia. Kogo w firmie obowiązuje szkolenie w zakresie BHP? Muszą je odbyć pracownicy, praktykanci, a także uczniowie szkół zawodowych przed przystąpieniem do przyuczenia do zawodu.

Szkolenie BHP jak wygląda?

Szkolenie wstępne BHP podzielone jest na dwie części – obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. To kurs obowiązkowy dla wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę. Warto, aby również osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, zlecenie czy prowadzące własną działalność gospodarczą zostały przeszkolone – one również powinny troszczyć się o bezpieczeństwo, a źle przygotowana osoba może narobić więcej szkód niż pożytku.

Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy wszystkim zatrudnionym, bez względu na rodzaj umowy. Dzięki szkoleniu BHP każdy ma okazję zdobyć umiejętności wykonywania swoich obowiązków w sposób bezpieczny dla siebie oraz dla innych osób, a w sytuacji wypadku – udzielić osobie poszkodowanej pierwszej pomocy.

BHP szkolenie wstępne – instruktaż ogólny

Pierwsza część szkolenia ma zapoznać pracowników z przepisami Kodeksu pracy dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminem zakładowym oraz zasadami pierwszej pomocy. Całość musi trwać 2 godziny i do niedawna nie mogła być przeprowadzona online. Uległo to zmianie dzięki przepisom ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Od 2020 roku dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem niektórych instruktaży stanowiskowych.

BHP wstępne

Kto może przeprowadzić instruktaż ogólny?

 • Wykwalifikowany pracownik służby BHP;
 • osoba zatrudniona w konkretnej firmie, która wykonuje zadania służby BHP;
 • pracodawca, który sam wykonuje zadania służby BHP;
 • pracownik zatrudniony w konkretnej firmie, którego wiedza i doświadczenie pozwalają na rzetelnie przeprowadzenie szkolenia i który posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie wymaganego kursu BHP.

Szkolenie stanowiskowe BHP

Drugi etap kursu to szkolenie BHP stanowiskowe, podczas którego pracownicy nie tylko poznają swoje stanowisko pracy, ale również zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do obsługi sprzętu, którym będą się posługiwać na co dzień. Dodatkowo poznają zagrożenia oraz sposoby ochrony przed nimi. Długość szkolenia stanowiskowego może być różna, w zależności od konkretnej posady. Warto też zaznaczyć, że pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż stanowiskowy dla każdego z nich. W sytuacji, gdy warunki pracy ulegają zmianie (wprowadzenie szkodliwych dla zdrowia substancji, wymiana narzędzi), także należy przeprowadzić szkolenie odpowiednie do wprowadzonych zmian.

szkolenie BHP co ile lat

W związku z sytuacją epidemiologiczną, szkolenia stanowiskowe również mogą być w całości prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem:

 • pracowników pracujących na stanowiskach roboczych;
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których narażeni są na działanie czynników niebezpiecznych;
 • pracowników przenoszonych na jedno z wyżej wymienionych stanowisk;
 • uczniów odbywających praktykę zawodową lub studentów odbywających praktykę studencką.

Kto może przeprowadzić stanowiskowe szkolenia BHP dla pracowników?

Szkolenie stanowiskowe może przeprowadzić:

 • osoba wyznaczona przez pracodawcę, najczęściej nadzorująca pracę pracowników,
 • sam pracodawca. 

Każda z tych osób musi posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe, a także przeszkolenie w zakresie prowadzenia tego typu instruktaży stanowiskowych. 

Jak przebiega szkolenie stanowiskowe?

szkolenie BHP stanowiskowe

Instruktaż stanowiskowy dzieli się na kilka etapów:

 1. wstępna rozmowa prowadzącego szkolenie z pracownikiem;
 2. przedstawienie i objaśnienie przez prowadzącego, jakie czynności będzie musiał wykonać pracownik;
 3. próbne wykonanie przez pracownika określonych czynności, pod nadzorem instruktora;
 4. samodzielne wykonanie zadań przez pracownika w obecności instruktora;
 5. sprawdzenie i ocena sposobu wykonania zadań przez pracownika.

Instruktaż stanowiskowy powinien kończyć się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wypełniania obowiązków zawodowych zgodnie z zasadami BHP. Pozytywny wynik daje podstawę dopuszczenia pracownika do pracy w danym zawodzie. 

Karta szkolenia wstępnego BHP

Odbyłeś szkolenie BHP dla pracownika? Powinno to zostać odpowiednio udokumentowane. Dla każdej osoby  przygotowywana jest karta szkolenia wstępnego BHP, która musi zawierać następujące informacje:

 • nazwę pracodawcy;
 • imię i nazwisko osoby, która odbywa szkolenie;
 • wszelkie informacje dotyczące instruktażu ogólnego, między innymi: datę oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie;
 • wszelkie informacje dotyczące instruktażu stanowiskowego, między innymi datę oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie.

Karta szkolenia powinna być podpisana przez pracownika. To bardzo ważne, ponieważ dokument stanowi potwierdzenie odbycia szkolenia i zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Czy szkolenie okresowe BHP jest obowiązkowe?

Szkolenie okresowe BHP ma przede wszystkim odświeżyć i zaktualizować wiedzę oraz umiejętności pracowników związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Odbywa się w różnych formach – kursów, seminariów, samokształcenia kierunkowego (czyli szkolenia online). 

Nieco inne zasady obowiązują dla stanowisk robotniczych, ponieważ wówczas należy zapewnić zatrudnionym wykład, a także instruktaż pracy. Częstotliwość takich szkoleń zależy od wykonywanego zawodu. 

Szkolenie okresowe powinno kończyć się egzaminem. Sprawdzenie poziomu przyswojenia informacji przekazywanych podczas zajęć oraz umiejętności wykonywania pracy zgodnie z zasadami BHP, musi zostać potwierdzone przez osobę organizującą szkolenie. Pracownik, który zda egzamin, powinien otrzymać odpowiednie zaświadczenie, które będzie przechowywane w aktach osobowych.

Szkolenie BHP – co ile lat?

StanowiskoCzęstotliwość odbywania szkolenia okresowegoForma szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracownikówPrzynajmniej raz w rokuInstruktaż stanowiskowy i wykład
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczychPrzynajmniej raz na 3 lataInstruktaż stanowiskowy i wykład
Pracownicy i inne osoby kierujące pracownikami, szczególnie kierownicy, mistrzowie i brygadziściMinimum raz na 5 latKurs, seminarium lub szkolenie online
Pracownicy inżynieryjno-techniczni, projektanci, konstruktorzy maszyn i pozostałych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcjiMinimum raz na 5 lat
Kurs, seminarium lub szkolenie online
Pracownicy służb bhp oraz pozostałe osoby wykonujące zadania tej służbyMinimum raz na 5 latKurs, seminarium lub szkolenie online
Pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie BHPMinimum raz na 5 latKurs, seminarium lub szkolenie online

Ze wstępnego szkolenia BHP zwolnione są osoby, które kurs odbyły u poprzedniego pracodawcy, a w nowej firmie obejmują to samo stanowisko, gdzie będą wykonywały te same obowiązki.

Szukasz specjalistycznej wiedzy? Przeczytaj:

Szkolenie BHP pracowników na stanowiskach robotniczych

Pracownicy na stanowiskach robotniczych, szkolenie okresowe powinni odbywać minimum raz na 3 lata, chyba że wykonywane przez nich obowiązki zawodowe są szczególnie niebezpieczne, a ryzyko wypadku duże- w takiej sytuacji szkolenie BHP nie powinno odbywać się rzadziej niż raz w roku.

Już po roku od momentu zatrudnienia, pracownicy zobowiązani są odświeżyć swoją wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko w całej firmie, ale również na poszczególnych stanowiskach. Szkolenie okresowe pozwala poznać:

 • regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy szczególnie tych obejmujących stanowiska robotnicze;
 • zagrożenia występujące w miejscu pracy oraz sposoby ich zapobiegania i likwidacji;
 • zasady postępowania w sytuacjach niebezpiecznych (pożar, awaria) oraz w razie wypadków, a także zasady udzielania pierwszej pomocy;
 • przyczyny i okoliczności powstawania najczęstszych i najbardziej charakterystycznych dla danego zawodu wypadków.
ważność szkolenia BHP

Szukasz pracy na stanowisku robotniczym? Zacznij od CV pracownika fizycznego!

Szkolenia BHP pracowników administracyjno-biurowych

Do niedawna pracownicy administracyjno-biurowi zobowiązani byli odbywać okresowe szkolenia BHP minimum raz na 6 lat. Uległo to jednak zmianie w styczniu 2019 roku, kiedy w życie weszła ustawa z 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. 

szkolenie okresowe BHP co ile

Według nowych przepisów, pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni w firmach, gdzie uznano nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, nie muszą odbywać okresowego szkolenia BHP. Są to grupy zawodowe, w których występują najmniejsze szkodliwe czynniki dla zdrowia oraz niski wskaźnik wypadkowości. Dotyczy to przedsiębiorstw, które się zajmują:

 • produkcją odzieży, 
 • produkcją skór i wyrobów ze skór wyprawianych,
 • produkcją  wyrobów elektronicznych i optycznych,
 • produkcją komputerów, 
 • handlem detalicznym (poza handlem detalicznym pojazdami samochodowymi),
 • transportem lotniczym, 
 • działalnością finansową i ubezpieczeniową,
 • informacją i komunikacją,
 • edukacją,
 • transportem lotniczym,
 • działalnością detektywistyczną i ochroniarską,
 • działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości,
 • działalnością związaną z usługami gastronomicznymi,
 • działalnością związaną z administracyjną obsługą biura,
 • działalnością naukową i techniczną,
 • działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości.

Stwórz CV do biura, które da Ci pracę!

Czy obowiązek odbycia szkolenia BHP dotyczy też pracodawców?

Zgodnie z art. 237. Kodeksu pracy, pracodawca również musi odbywać szkolenia z zakresu BHP i na bieżąco aktualizować swoją wiedzę. Ważne, aby znał swoje obowiązki względem pracownika i zapewnił mu bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy. Czego jeszcze się dowie?

 • Co grozi za naruszenie przepisów BHP;
 • jakie obowiązki wynikają z zasad BHP;
 • jak zorganizować nadzór i pełną kontrolę nad warunkami pracy;
 • w jaki sposób chronić kobiety w ciąży i młodocianych pracowników;
 • jak dbać o zdrowie swoich pracowników.
BHP szkolenia

Szkolenie BHP dla anglojęzycznych pracowników:

W Polsce szkolenia BHP obligatoryjne są także dla obcokrajowców. Firma, która zatrudnia anglojęzyczne osoby, także musi zorganizować im odpowiedni kurs. Może to zrobić na dwa sposoby:

 • zorganizować szkolenie w języku angielskim;
 • zatrudnić tłumacza.

Szkolenie BHP – podsumowanie

Szkolenie BHP jest niezmiernie ważne i stanowi nieodzowny element każdej pracy. Kursy powinny być prowadzone zgodnie z zasadami, konkretnie, a jednocześnie w sposób atrakcyjny dla zatrudnionych, aby ułatwić im przyswojenie istotnych kwestii. Szkolenia można prowadzić w formie wykładów, seminariów i instruktaży, a w związku z pandemią koronawirusa – istnieje możliwość przeprowadzenia ich całkowicie zdalnie. Na ten moment kursy BHP skierowane są jedynie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jednak warto przeszkolić także pozostałych zatrudnionych. Dzięki temu miejsce pracy będzie przyjazne i bezpieczne dla każdego.

Zadaniem pracodawcy jako jednostki organizacyjnej jest dbanie o to, aby szkolenia wstępne i okresowe były przygotowywane zgodnie z potrzebami firmy tzn. dopasowane do konkretnych stanowisk i uwzględniające zasady zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, a także inne możliwe zagrożenia, jakie mogą wystąpić w danej jednostce.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Ciekawe CV to kompendium wiedzy na temat rekrutacji:

Jak założyć Profil Zaufany?
Umowa B2B – co to jest umowa B2B?
Zawody przyszłości – jakie branże mają przyszłość?
Maszynista: jak zostać maszynistą? Ile zarabia maszynista?
Jak się dostać do wojska i jak wygląda praca w wojsku?
Co to jest public relations i jak wygląda praca w PR?
Praca kurier – ile zarabia kurier i jak nim zostać?
Świadczenie postojowe – jak złożyć wniosek o postojowe?
Jak napisać wniosek do sądu o nabycie spadku?
Wniosek o mieszkanie socjalne
Wniosek o urlop macierzyński – gotowy wzór
Staż z urzędu pracy – jak wygląda staż?
List motywacyjny bez doświadczenia zawodowego