Czas pracy, czyli czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Może przebywać wtedy w zakładzie pracy, w domu, bądź w innym miejscu, w którym wykonuje swoje służbowe obowiązki. Z kolei wymiar czasu pracy obowiązujący zatrudnionego w danym okresie rozliczeniowym ustala się mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających do przepracowania w wybranym okresie rozliczeniowym. Do otrzymanego wyniku dodaje się następnie iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do przepracowania w tym okresie. Z tego artykułu dowiesz się, ile wynosi wymiar czasu pracy 2023 w poszczególnych miesiącach i wiele więcej. Sprawdź!

Wymiar czasu pracy w 2020, 2021, 2022 i 2023 roku  – Spis Treści

Wymiar czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy

Wymiar czasu pracy został uregulowany w Kodeksie pracy. Podstawowym przepisem określającym, ile godzin w miesiącu powinno się pracować, jest artykuł 129 wspomnianej ustawy.

Zgodnie z nim dobowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy – 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Okres rozliczeniowy może zostać wydłużony niezależnie od systemów czasu pracy do 12 miesięcy (jeśli jest to spowodowane przyczynami technicznymi lub obiektywnymi).

Oczywiście, istnieją wyjątki od tej zasady, a w każdym miesiącu liczba godzin pracy może się od siebie różnić.

Sprawa wygląda inaczej, kiedy wykonuje się obowiązki w ramach danego stanowiska np. na ¾ etatu. Ile wtedy wyniesie suma godzin pracujących? Kiedy prawo pozwala na pracę przez 12 godzin dziennie?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w przygotowanym artykule. Zapraszamy do lektury!

Pół etatu, etat, ¾ etatu – ile godzin pracy przypada?

Nie każdy decyduje się na pracę w pełnym wymiarze godzin. Czy wiesz, ile godzin ma etat? Pełen etat to 40 godzin przepracowanych w tygodniu.

Tak jak zostało wspomniane na wstępie, standardowo przyjmuje się, że jest to 8 godzin pracy w ciągu doby. Prawodawca wskazał wyjątek od tego zapisu i przewidział możliwość pracy do 12 godzin dziennie, jeżeli wymaga tego rodzaj wykonywanych obowiązków.

Uwaga! Jeśli pracujesz 12 godzin dziennie, pracodawca jest zobowiązany do skrócenia wymiaru czasu pracy w niektórych dniach lub zrekompensowania takiego nadmiaru udzielając zatrudnionemu określonej liczby dni wolnych.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Z drugiej strony, wymiar czasu pracy może wynosić mniej niż 8 godzin na dobę, czy też mniej niż 40 godzin w skali tygodnia. Określa się to jako niepełny etat. W ramach takiego wymiaru czasu pracy wyróżnia się:

 • Czas pracy ¾ etatu, czyli 30 godzin tygodniowo;
 • Czas pracy ½ etatu, czyli 20 godzin tygodniowo;
 • Czas pracy ¼ etatu, czyli 10 godzin tygodniowo. 

Miesięczny wymiar czasu pracy 

Miesięczny wymiar czasu pracy nie jest identyczny w każdym miesiącu. Oznacza to, że liczba godzin przepracowana w lipcu będzie różniła się od liczby godzin w grudniu. Jest to uwarunkowane szczególnie przez liczbę dni świątecznych, będących ustawowo dniami wolnymi od pracy. 

Dni wolne od pracy 2023

 • 1 stycznia (niedziela) — Nowy Rok
 • 6 stycznia (piątek) — Święto Trzech Króli
 • 9 kwietnia (niedziela) — Wielkanoc
 • 10 kwietnia (poniedziałek) — Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja (poniedziałek) — Święto Pracy
 • 3 maja (środa) — Święto Konstytucji 3 Maja
 • 28 maja (niedziela) — Zielone Świątki
 • 8 czerwca (czwartek) — Boże Ciało
 • 15 sierpnia (wtorek) — Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada (środa) — Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (sobota) — Święto Niepodległości
 • 25 grudnia (poniedziałek) — Boże Narodzenie (dzień pierwszy)
 • 26 grudnia (wtorek) — Boże Narodzenie (dzień drugi)

Dni wolne od pracy 2022

 • 1 stycznia (sobota) – Nowy Rok
 • 6 stycznia (czwartek) – Święto Trzech Króli
 • 17 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
 • 18 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja (niedziela) – Święto Pracy
 • 3 maja (wtorek) – Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja
 • 5 czerwca (niedziela) – Zielona Świątki
 • 16 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
 • 15 sierpnia (poniedziałek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada (wtorek) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (piątek) – Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudnia (niedziela) – Pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia (poniedziałek) – Drugi dzień Bożego Narodzenia

Dni wolne od pracy 2021

 • 1 stycznia (piątek) – Nowy Rok
 • 6 stycznia (środa) – Święto Trzech Króli
 • 4 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
 • 5 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja (sobota) – Święto Pracy
 • 3 maja (poniedziałek) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 3 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
 • 15 sierpnia (niedziela) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada (poniedziałek) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (czwartek) – Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudnia (sobota) – Pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia (niedziela) – Drugi dzień Bożego Narodzenia

Dni wolne od pracy 2020 

 • 1 stycznia (środa) – Nowy Rok
 • 6 stycznia (poniedziałek) – Święto Trzech Króli
 • 12 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
 • 13 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja (piątek) – Święto Pracy
 • 3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 31 maja (niedziela) – Zielone Świątki
 • 11 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
 • 15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (środa) – Święto Niepodległości
 • 25 grudnia (piątek) – Pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia (sobota) – Drugi dzień Bożego Narodzenia

Co w przypadku, gdy święto wypada w sobotę? 

Odpowiedź znajdziesz w przepisach prawa pracy.  Zgodnie z artykułem 130 Kodeksu Pracy: 

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin

Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia pracownikowi dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

Praca w niedzielę i święta

Niedziele i święta z reguły zaliczają się do dni wolnych od pracy, jednak istnieją wyjątki, w których wykonywanie pracy jest dozwolone także wtedy. Jest to między innymi praca w rolnictwie, hodowli, w ruchu ciągłym, przy pilnowaniu osób i mienia, praca zmianowa czy konieczność usunięcia awarii lub prowadzenia akcji ratowniczej.

Za pracę w niedziele i święta uznaje się pracę między godziną 6.00 w tym dniu, a godziną 6.00 dnia następnego. Chyba że układ zbiorowy, ustalenia regulaminu pracy lub obwieszczenia (jeżeli nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany regulaminem pracy) stanowią inaczej.

Praca zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy udzielonym pracownikowi

Pracodawca obowiązany jest do sporządzenia i okazania zatrudnionym rozkładu czasu pracy w wersji papierowej lub elektronicznej. Taki rozkład czasu pracy nie może być sporządzany na czas krótszy niż jeden miesiąc. Kodeks pracy dopuszcza jednak sytuacje, w których sporządzenie harmonogramu nie jest konieczne. Między innymi, gdy rozkład czasu pracy wynika z:

 • prawa pracy;
 • umowy o pracę;
 • obwieszczenia o systemach o rozkładach czasu pracy, o których mowa w art. 150 kp;
 • systemu czasu pracy zatrudnionego (zadaniowy, indywidualny, ruchomy).

Godziny nadliczbowe w przyjętym okresie rozliczeniowym

Wykonywanie pracy ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy oraz ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy traktuje się jako godziny nadliczbowe. Dopuszczalna jest jednak praca w godzinach nadliczbowych przypadających w dwóch wyjątkowych sytuacjach:

 1. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
 2. w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy.

Warto zaznaczyć, że godziny nadliczbowe doliczone do pełnego wymiaru czasu pracy nie mogą przekroczyć łącznie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Ponadto pracownik w ciągu roku nie może przekroczyć 150 godzin nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca oprócz normalnego wynagrodzenia musi wypłacić pracownikowi dodatek za nadgodziny.

Wymiar czasu pracy pracownika a prawo do odpoczynku

Pracownikowi przysługuje co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu oraz 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby. Może on zostać skrócony jedynie, gdy:

 • pracownik zarządza w imieniu pracodawcy zakładem pracy;
 • pracownik pracuje na stanowisku głównej księgowej;
 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej.

Jeśli dobowy czas odpoczynku pracownika został skrócony – przysługuje mu równoważny okres odpoczynku w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Przerwy pracownika od powierzonych zadań

Jak wskazuje Kodeks pracy – pracownikowi przysługuje co najmniej 15 minut przerwy wliczanej do czasu pracy, jeśli czas jego pracy wynosi co najmniej 6 godzin.

Pracodawca może w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub w umowie o pracę wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy. Nie może ona przekraczać 60 minut.

Pracownicy pracujący w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych powinni mieć skrócony czas wykonywania pracy. W takim przypadku można:

 • wprowadzić niższy dobowy lub tygodniowy wymiar czasu pracy;
 • wprowadzić dłuższe przerwy wliczane do czasu pracy.

Ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Prawie w każdym systemie czasu pracy pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika. Służy ona do ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Powinna ona zostać udostępniona zatrudnionemu na jego żądanie.

Również w przypadku ewidencjonowania czasu pracy występują wyjątki. Nie ewidencjonuje się godzin pracy pracowników:

 • pracujących w zadaniowym systemie pracy;
 • zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy;
 • otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w godzinach nocnych.

Liczba godzin pracy w 2023, 2022, 2021 i 2020 

Skoro już wiesz, od czego zależne jest liczba dni pracujących w ciągu roku, możesz z łatwością obliczyć, ile godzin pracy wypada na 2020 r. 

Zakładając, że interesuje Cię liczba godzin przy pełnym etacie, należy pomnożyć liczbę pełnych tygodni przez zakładany wymiar czasu pracy, dodać iloczyn pozostałych dni (np. gdy miesiąc kończy się w połowie tygodnia) i 8 godzin oraz odjąć od tego każdy ustawowy dzień wolny, który zgodnie z przepisem liczy 8 godzin.

Obliczmy zatem liczbę godzin pracy dla lutego 2022 r.:

4 tygodnie x 40 godzin = 160 godzin 

Wymiar czasu pracy 2023 i liczba godzin pracy dla całego 2023:

 • Styczeń 2023: 168 godzin pracujących
 • Luty 2023: 160 godzin pracujących
 • Marzec 2023: 184 godziny pracujące
 • Kwiecień 2023: 152 godziny pracujące
 • Maj 2023: 168 godzin pracujących
 • Czerwiec 2023: 168 godzin pracujących
 • Lipiec 2023: 168 godzin pracujących
 • Sierpień 2023: 176 godzin pracujących
 • Wrzesień 2023: 168 godzin pracujących
 • Październik 2023: 176 godzin pracujących
 • Listopad 2023: 160 godzin pracujących
 • Grudzień 2023: 152 godzin pracujących

Wymiar czasu pracy 2022 r. – liczba dni pracy i dni wolnych od pracy:

 • Styczeń 2022: 152 godziny pracujące
 • Luty 2022: 160 godzin pracujących
 • Marzec 2022: 184 godziny pracujące
 • Kwiecień 2022: 160 godzin pracujących
 • Maj 2022: 168 godzin pracujących
 • Czerwiec 2022: 168 godzin pracujących
 • Lipiec 2022: 168 godzin pracujących
 • Sierpień 2022: 176 godzin pracujących
 • Wrzesień 2022: 176 godzin pracujących
 • Październik 2022: 168 godzin pracujących
 • Listopad 2022: 160 godzin pracujących
 • Grudzień 2022: 168 godzin pracujących

Wymiar czasu pracy i liczba godzin pracy dla całego 2021:

 • Styczeń 2021: 152 godziny pracujące
 • Luty 2021: 160 godzin pracujących
 • Marzec 2021: 184 godziny pracujące
 • Kwiecień 2021: 168 godzin pracujących
 • Maj 2021: 152 godziny pracujące
 • Czerwiec 2021: 168 godzin pracujących
 • Lipiec 2021: 176 godzin pracujących
 • Sierpień 2021: 176 godzin pracujących
 • Wrzesień 2021: 176 godzin pracujących
 • Październik 2021: 168 godzin pracujących
 • Listopad 2021: 160 godzin pracujących
 • Grudzień 2021: 176 godzin pracujących

Przykład wymiar czasu pracy dla całego 2020:

 • Styczeń 2020: 168 godzin pracujących 
 • Luty 2020: 160 godzin pracujących 
 • Marzec 2020: 176 godzin pracujących 
 • Kwiecień 2020: 168 godzin pracujących 
 • Maj 2020: 160 godzin pracujących 
 • Czerwiec 2020: 168 godzin pracujących 
 • Lipiec 2020: 184 godzin pracujących 
 • Sierpień 2020: 168 godzin pracujących 
 • Wrzesień 2020: 176 godzin pracujących 
 • Październik 2020: 176 godzin pracujących 
 • Listopad 2020: 160 godzin pracujących 
 • Grudzień 2020: 176 godzin pracujących 

Jaki wymiar czasu pracy w przypadku pracy na ¾ etatu?

Jeśli zastanawiasz się, ile miesięczny czas pracy przy pracy np. na ¾ etatu, musisz obliczyć iloczyn liczby godzin przypadających na dany miesiąc przy pełnym etacie oraz wybranego niepełnego wymiaru pracy.

Obliczmy zatem liczbę godzin pracy dla listopada 2022 r. dla osoby pracującej na ¾ etatu:

160 godzin x ¾ = 120 godzin do przepracowania

W przypadku osoby pracującej na ½ etatu:
160 godzin x ½ = 80 godzin do przepracowania

1/2 etatu – jaki to wymiar czasu pracy w 2023, 2022, 2021 i 2020?

1/2 etatu – liczba dni i wymiar czasu pracy 2023:

 • Styczeń – 84 godziny pracujące
 • Luty – 80 godzin pracujących
 • Marzec – 92 godziny pracujące
 • Kwiecień – 76 godzin pracujących
 • Maj – 84 godziny pracujące
 • Czerwiec – 84 godziny pracujące
 • Lipiec – 84 godziny pracujące
 • Sierpień – 88 godzin pracujący
 • Wrzesień – 84 godziny pracujące
 • Październik – 88 godzin pracujących
 • Listopad – 80 godzin pracujących
 • Grudzień – 76 godzin pracujących

1/2 etatu – liczba dni pracy i wymiar czasu pracy 2022:

 • Styczeń – 76 godzin pracujących
 • Luty – 80 godzin pracujących
 • Marzec – 92 godziny pracujące
 • Kwiecień – 80 godzin pracujących
 • Maj – 84 godziny pracujące
 • Czerwiec – 84 godziny pracujące
 • Lipiec – 84 godziny pracujące
 • Sierpień – 88 godzin pracujących
 • Wrzesień – 88 godzin pracujących
 • Październik – 84 godziny pracujące
 • Listopad – 80 godzin pracujących
 • Grudzień 84 godziny pracujące

1/2 etatu – czas pracy w 2021 w danym miesiącu:

 • Styczeń – 76 godzin pracujących 
 • Luty – 80 godzin pracujących 
 • Marzec – 92 godzin pracujących 
 • Kwiecień – 84 godzin pracujących 
 • Maj – 80 godzin pracujących 
 • Czerwiec – 84 godzin pracujących 
 • Lipiec – 88 godzin pracujących 
 • Sierpień – 88 godzin pracujących 
 • Wrzesień – 88 godzin pracujących 
 • Październik – 84 godzin pracujących 
 • Listopad – 80 godzin pracujących 
 • Grudzień – 94 godzin pracujących 

1/2 etatu – czas pracy w 2020 w danym miesiącu:

 • Styczeń – 84 godziny pracujące
 • Luty – 80 godzin pracujących
 • Marzec – 88 – godziny pracujące
 • Kwiecień 84 godziny pracujące
 • Maj – 80 godzin pracujących
 • Czerwiec – 84 godziny pracujące
 • Lipiec – 92 godziny pracujące
 • Sierpień – 80 godzin pracujących
 • Wrzesień – 88 godzin pracujących
 • Październik – 88 godzin pracujących
 • Listopad – 80 godzin pracujących
 • Grudzień – 84 godziny pracujące

3/4 etatu jaki to wymiar czasu pracy w 2023, 2022, 2021 i 2020?

3/4 etatu – ile to godzin w 2023?

Styczeń – 126 godzin pracujących
Luty – 120 godzin pracujących
Marzec – 138 godzin pracujących
Kwiecień – 114 godzin pracujących
Maj – 126 godzin pracujących
Czerwiec – 126 godzin pracujących
Lipiec – 126 godzin pracujących
Sierpień – 132 godziny pracujące
Wrzesień – 126 godzin pracujących
Październik – 132 godziny pracujące
Listopad – 120 godzin pracujących
Grudzień – 114 godzin pracujących

3/4 etatu – jaki to tygodniowy czas pracy łącznie w 2022?

 • Styczeń – 114 godzin pracujących
 • Luty – 120 godzin pracujących
 • Marzec – 138 godzin pracujących
 • Kwiecień – 120 godzin pracujących
 • Maj – 126 godzin pracujących
 • Czerwiec – 126 godzin pracujących
 • Lipiec – 126 godzin pracujących
 • Sierpień – 132 godziny pracujące
 • Wrzesień – 132 godziny pracujące
 • Październik – 126 godzin pracujących
 • Listopad – 120 godzin pracujących
 • Grudzień – 126 godzin pracujących

3/4 etatu ile to godzin w 2021?

 • Styczeń – 114 godzin pracujących 
 • Luty – 120 godzin pracujących 
 • Marzec – 138 godzin pracujących 
 • Kwiecień – 126 godzin pracujących 
 • Maj – 120 godzin pracujących 
 • Czerwiec – 126 godzin pracujących 
 • Lipiec – 132 godzin pracujących 
 • Sierpień – 132 godzin pracujących 
 • Wrzesień – 132 godzin pracujących 
 • Październik – 126 godzin pracujących 
 • Listopad – 120 godzin pracujących 
 • Grudzień – 138 godzin pracujących 

3/4 etatu ile to godzin w 2020?

 • Styczeń – 126 godzin pracujących
 • Luty – 120 godzin pracujących
 • Marzec – 132 godziny pracujące
 • Kwiecień – 126 godzin pracujących
 • Maj – 120 godzin pracujących
 • Czerwiec – 126 godzin pracujących
 • Lipiec – 138 godzin pracujących
 • Sierpień – 120 godzin pracujących
 • Wrzesień – 132 godziny pracujące
 • Październik – 132 godziny pracujące
 • Listopad – 120 godzin pracujących
 • Grudzień – 126 godzin pracujących

Szczęśliwe godziny do przepracowania!

Mamy nadzieję, że bez względu na to, czy podejmiesz zatrudnienie na ½ etatu, czy poświęcasz się pracy w jej pełnym wymiarze, ten czas pozwala Ci rozwijać się zawodowo, a dni wolne od pracy są zasłużonym odpoczynkiem za Twoje zaangażowanie!

Więcej sprawdzonych porad:

Świadczenie postojowe – jak złożyć wniosek o postojowe?
Wniosek o mieszkanie socjalne
Podanie o praktyki – jak napisać podanie o praktyki zawodowe wzór
Wniosek o urlop macierzyński – gotowy wzór
Szukam pracy za granicą, czyli gdzie znaleźć zatrudnienie i jak wygląda życie za granicą?
Staż z urzędu pracy – jak wygląda staż?
Państwowa Straż Pożarna – jak zostać strażakiem?
List motywacyjny pracownik socjalny – stwórz CV pracownika socjalnego
Urlop macierzyński 2023 – ile trwa urlop macierzyński?
Jak napisać CV managera? Przykładowe CV na stanowisko kierownicze