FGŚP

Pracownik chroniony jest w różnych sytuacjach – nawet jeśli firma, w której podjął zatrudnienie, ogłosi niewypłacalność. Wtedy do akcji wkracza Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, znany powszechnie jako FGŚP. Co gwarantuje pracownikom? Kto go opłaca? W poniższym artykule znajdziesz wyjaśnienie!

FGŚP – z tego artykułu dowiesz się:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

FGŚP co to?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest państwowym funduszem powstałym w 1994 roku. Jego celem jest ochrona pracowników przed utratą wynagrodzenia w razie niewypłacalności pracodawcy. Fundusz spełnia dwa podstawowe zadania:

 • dokonuje wypłaty świadczeń należnych pracownikom od niewypłacalnego pracodawcy;
 • dochodzi zwrotu wypłaconych świadczeń od osób i podmiotów do tego zobowiązanych. 

Podstawę prawną FGŚP stanowi ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Zobacz nasze WZORY CV

Składka na FGŚP – kto płaci składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Składki na FGŚP zobowiązane są opłacać podmioty, które w związku z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą lub działalnością przedstawicielstwa zatrudniają co najmniej jedną osobę. Są to:

 • przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą wyłącznie w Polsce;
 • przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą również na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wspólnym Handlu (EFTA) lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – w odniesieniu do działalności prowadzonej w Polsce;
 • oddziały banków zagranicznych;
 • oddziały instytucji kredytowych;
 • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Fundusz Świadczeń Gwarantowanych obejmuje pracowników, jednak nie wyłącznie tych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale także osoby pracujące na umowie zlecenie. 

składki na FGŚP

Świadczenie dotyczy więc pracowników objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i ubezpieczeniami rentowymi.

Pracodawca zobowiązany jest opłacać składki FGŚP za osobę, która:

 • pracuje na podstawie umowy o pracę;
 • pracuje na podstawie umowy o pracę nakładczą;
 • pracuje na podstawie umowy zlecenia lub równorzędnej;
 • wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub innej spółdzielni, która zajmuje się produkcją rolną.

Warto wiedzieć, że w przypadku niewypłacalności firmy korzystają nie tylko pracowniczy. Prawo do roszczeń mają także byli pracownicy, uprawnieni do renty rodzinnej członkowie rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika, pracodawca, syndyk, likwidator oraz inna osoba zarządzająca majątkiem pracodawcy.

Składka FGŚP – kiedy nie jest opłacana?

Poniżej znajdziesz listę sytuacji, w których pracodawca nie musi opłacać składek na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Dotyczy to:

 • Pracowników powracających do pracy z urlopu macierzyńskiego (oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego), urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego. W tym przypadku pracodawca zwolniony jest z opłacania składek przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie z wyżej wymienionych urlopów.
 • Pracowników po 50 roku życia, którzy przez 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych (Sprawdź też, jakie są przyczyny bezrobocia). W tym przypadku pracodawca zwolniony jest z opłacania składek przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę.
 • Pracowników przed 30 rokiem życia skierowanych do pracy przez urząd pracy. W tym przypadku pracodawca zwolniony jest z opłacania składek przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę.
 • Zatrudnionych kobiet (które ukończyły 55 lat) i mężczyzn (którzy ukończyli 60 lat).
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Jakie świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych można otrzymać?

Świadczenia z FGŚP, które możesz otrzymać:

świadczenia z FGŚP
 • wynagrodzenia za pracę;
 • wynagrodzenia za czas przestoju (niezawinionego przez pracownika), za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) oraz za czas innej usprawiedliwionej obecności w pracy;
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby;
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego;
 • odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn, które nie dotyczą pracowników;
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy;
 • odszkodowania;
 • dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy;
 • składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Pamiętaj,

to ważne!

Większość roszczeń podlega zaspokojeniu na okres maksymalnie 3. miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub ustania stosunku pracy.

Kiedy wypłata świadczeń z FGŚP?

Zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracę roszczeń mogą być wypłacane:

 1. na wniosek zatrudnionego pracownika, jeśli pracodawca zaprzestał wykonywania działalności;
 2. na wniosek pracodawcy, gdy oczekuje na wydanie przez sąd postanowienia w sprawie ogłoszenia działalności.

Wnioski o świadczenia należy składać przez platformę Praca.gov.pl do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. W przypadku, gdy pracodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na adres głównego miejsca wykonywania działalności.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

FGŚP – ile procent?

W 2023 roku składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10 proc. podstawy wymiaru. Przy czym podstawę wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika, jakie uzyskał za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych.

Jak widzisz, nie jest to duża stawka, a więc nie stanowi nadmiernego obciążenia dla firm. Oczywiście w rozumieniu przepisów ustawy składek na FGŚP nie opłaca się po dacie niewypłacalności.

Zajrzyj też do innych artykułów:

Umowa o dzieło 2023 – jak rozliczyć umowę o dzieło? Kiedy płacimy podatek od umowy o dzieło?
Umowa na okres próbny –  czy okres próbny jest płatny?
Nadgodziny – Kodeks pracy: ile płatne są nadgodziny?
Przykładowe CV
Okres wypowiedzenia – jak się liczy okres wypowiedzenia?
Praca Norwegia – Ile zarabia się w Norwegii?
Mały ZUS – Ile wynosi Mały ZUS 2023?
Szablony CV
Urlop okolicznościowy ślub
Praca Anglia i Wielka Brytania – jak wygląda wyjazd do Anglii do pracy po Brexicie?
Benefity pracownicze – na jakie benefity możesz liczyć?
Umowa na czas nieokreślony – kiedy umowa na stałe?
Jak wygląda praca w HR?
Praca w banku – ile zarabia pracownik banku?
Praca zdalna – jak znaleźć pracę zdalną?
Jak stworzyć profesjonalne video CV? Czy CV multimedialne pomaga zdobyć pracę?
Praca dla niepełnosprawnych – Jak wygląda praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności?