kwestionariusz osobowy

Chcesz podjąć zatrudnienie? A może uzyskałeś już posadę i przed Tobą jeszcze podpisanie umowy? W obu przypadkach czeka na Ciebie wypełnienie kwestionariusza osobowego. Nie wiesz co powinieneś w nim wpisać lub stresuje Cię, że zrobisz coś źle? Zapoznaj się z poniższym tekstem, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i dobrze wypaść przed przyszłym szefem!

Kwestionariusz osobowy – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Kwestionariusz osobowy dla pracownika a dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – czym są i czy jest różnica?

Kwestionariusz osobowy to ankieta, która ma na celu zebranie najważniejszych informacji o Tobie. Możemy wyróżnić kwestionariusz dla osoby, która już podjęła zatrudnienie lub dopiero aplikuje na dane stanowisko. W drugim przypadku jest to ankieta z podstawowymi danymi. Ma uproszczoną formę i podajesz w niej tylko kilka niezbędnych informacji. Inaczej wygląda sytuacja, gdy już jesteś zatrudniony. W takim przypadku należy wypełnić kolejny kwestionariusz – tym razem bardziej szczegółowy. 

Kwestionariusz osobowy pracownika i osoby aplikującej o pracę – czy są konieczne?

Jeśli chcesz zostać zatrudniony musisz udzielić podstawowych informacji o sobie. Pamiętaj przy tym, że dla pracodawcy zebranie tych danych jest konieczne. Ma on prawo żądać takich informacji, które są niezbędne do nawiązania współpracy i podjęcia zatrudnienia. Wiąże się to z tym, że przełożony musi wiedzieć czy posiadasz ubezpieczenie oraz z jakiego rachunku bankowego korzystasz. Aby stosunek pracy przebiegał prawidłowo, powinieneś podać pracodawcy wszystkie informacje, których potrzebuje. 

Pierwszy dzień w nowej pracy – jak go przeżyć i jak pokonać stres przed nową pracą?

Dane kontaktowe co wpisać – jakie informacje udostępniamy przełożonemu?

Jak podaje Kodeks pracy:

“Art. 22 . § 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 
1) imię (imiona) i nazwisko; 
2) datę urodzenia; 
3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 
4) wykształcenie; 
5) kwalifikacje zawodowe; 
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.”

Wymienione wyżej dane są najczęściej spotykane w kwestionariuszach osobowych. Nie oznacza to jednak, że są to jedyne i konieczne informacje we wszystkich przypadkach. 

Pracodawca nie prosi o podanie tych informacji bez powodu. W Kodeksie pracy widnieje osoby zapis, który wspomina o doborze pytań do kwestionariusza:

“§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4– 6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.”

Jeśli zatem pracodawca uzna to za konieczne, może żądać podania takich danych, jak:

 • adres zamieszkania;
 • numer PESEL;
 • dane o pracowniku lub członkach jego rodziny.

W jakim celu przełożony miałby zbierać takie dane? Jeśli korzystasz ze świadczeń dla dzieci (ubezpieczenie prywatne dla dzieci pracownika mogą być wliczone w pakiet firmowy) pracodawca ma prawo, a wręcz obowiązek, poprosić o ich imiona, nazwiska i daty urodzenia.

Z kolei, jeżeli pracodawca nie otrzyma zgody od osoby, której dotyczy kwestionariusz, nie może przetwarzać takich informacji, jak:

 • pochodzenie rasowe lub etniczne;
 • przekonania religijne;
 • poglądy polityczne;
 • stan zdrowia;
 • orientacja seksualna.

Odmowa podania tych informacji nie może skutkować gorszym traktowaniem takiej osoby w pracy. 

kwestionariusz osobowy pracownika

Testy psychologiczne dla kierowców i do wojska – kto musi zdawać psychotesty?

Kwestionariusz osobowy 2023 – a co z RODO?

Pamiętaj, że obowiązują zasady związane z RODO – rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ustawa została wprowadzona w życie 10 maja 2018 roku. Jak odnosi się ona do zbierania informacji o pracownikach? W Kodeksie pracy znalazł się zapis, który reguluje ten aspekt.

“Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

(…)

9a) prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza); 

9b) przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej;” 

kwestionariusz osobowy 2023

Oznacza to, że udostępniając swoje dane osobowe przełożonemu, masz prawne zapewnienie, iż dołoży on wszelkich starań, aby nikt niepowołany nie miał do nich dostępu. 

Pracodawca musi mieć z kolei świadomość, czego zabrania mu RODO. Pojawiły się bowiem sprzeczności pomiędzy Kodeksem pracy, a rozporządzeniem. Od jego wprowadzenia nie można żądać od pracownika takich informacji, jak:

 • imiona rodziców;
 • miejsce zamieszkania (jednak, jeśli pracownik wyrazi zgodę, może podać adres korespondencyjny czy też inny sposób kontaktu: numer telefonu lub adres e-mail) – pamiętaj, że jest to zabronione w przypadku wypełniania kwestionariusza dla osoby, która ubiega się o zatrudnienie. 

Zatrudnienie kwestionariusz osobowy dla pracownika – czy powinieneś aktualizować dane?

Już wiesz, że podawanie wymaganych informacji jest bardzo ważne. W takiej sytuacji – jeśli zajdzie jakaś zmiana, np. zmienił się Twój adres korespondencyjny, urodziło Ci się kolejne dziecko lub zmieniłeś nazwisko – należy jak najszybciej powiadomić o tym przełożonego. Kwestionariusz osobowy musi zawierać aktualne informacje.

Kwestionariusz osobowy 2023 wzór:

Istnieją dwa wzory kwestionariuszy osobowych – dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także dla pracownika. Przygotowaliśmy dla Ciebie wzór obu tych dokumentów.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 1. Imię (imiona) i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Imiona rodziców ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. Wykształcenie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  (nazwa szkoły oraz rok jej ukończenia)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy/naukowy)

 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 1. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych …………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 1. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria …… nr ………. wydanym przez ……………………………….. lub innym dowodem tożsamości ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                     ……………………………………………………………………………..
                            (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

………………………………………………………………….
(miejscowość i data)

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Kwestionariusz osobowy wzór – kwestionariusz dla pracownika

Jeżeli już jesteś zatrudniony, to możesz się spotkać z innymi pytaniami w formularzu. Będzie to przykładowo numer rachunku płatniczego. Jak wygląda przykładowy kwestionariusz osobowy dla pracownika – wzór, zgodnie z portalem gov.pl?

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA PRACOWNIKA

 1. Imię (imiona) i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Umowa na czas określony – ile umów na czas określony 2023?………..
 3. Numer PESEL (a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) ………………………………………………….
 4. Imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, a także dane osobowe innych członków najbliższej rodziny, w przypadku zamiaru korzystania ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Inne dane osobowe pracownika niezbędne do korzystania ze szczególnych uprawnień przewidzianych prawem pracy …………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Wykształcenie (jeżeli nie istniała podstawa do jego żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie) ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(nazwa szkoły oraz rok jej ukończenia)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy/naukowy)

 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli nie istniała podstawa do jego żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie) ………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

 1. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych …………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku, jeżeli pracownik wyrazi zgodę na podanie danych osobowych takiej osoby ………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, dane kontaktowe) 

……………………………………………………………………
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

……………………………………………………….
(miejscowość i data)

Jak wypełnić kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie?

Zastanawiasz się jak wypełnić kwestionariusz osobowy? Mamy dla Ciebie kilka porad! Przede wszystkim nie sugeruj się zbyt dokładnie powyższym wzorem – jest to tylko propozycja. Przełożony może stworzyć własny kwestionariusz osobowy, umieszczając w nim pytania, na które potrzebuje znać odpowiedzi. Poniżej wyjaśniamy jak uzupełnić rubryki, które najczęściej powodują kłopot.

PRZYKŁADOWE CV

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie jak wypełnić – stan rodzinny co wpisać?

Jeśli pracodawca pyta Cię w kwestionariuszu o stan rodzinny, to ma na myśli Twoje dzieci. Wpisz ich imiona i nazwiska (zwłaszcza, gdy nazywają się inaczej niż Ty), a także ich daty urodzenia. Podanie tych informacji pozwoli przełożonemu zweryfikować świadczenia, które Ci przysługują, np. dzień wolny z tytułu opieki nad dzieckiem.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2020 – jakie dane kontaktowe wpisać?

W danych kontaktowych powinieneś umieścić przede wszystkim numer telefonu. Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybko się z Tobą skontaktować. Poza tym wpisz też adres e-mail. Służy on często do korespondencji z przełożonym.

Istnieje możliwość, że pracodawca poprosi też o dane osoby kontaktowej. Nie masz obowiązku podawać takich informacji, jednak jest to przydatne. Jeśli przydarzy Ci się jakiś wypadek czy sytuacja losowa, nawet zgubienie telefonu – w firmie będą w stanie dowiedzieć się czemu nie przyszedłeś do pracy.

kwestionariusz osobowy 2023 wzór

Zwroty grzecznościowe w mailu – zobacz, jak napisać procesjonalną wiadomość

Kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie – przebieg dotychczasowego zatrudnienia co wpisać?

W odpowiedzi na pytanie o dotychczasowe zatrudnienie (doświadczenie zawodowe) wpisz obejmowane wcześniej stanowiska, czas, w którym podejmowałeś daną pracę oraz miejsce, gdzie się ona odbywała. 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2023 – czy umowa ma znaczenie?

Dopiero szukasz pracy i zastanawiasz się, czy rodzaj umowy ma wpływ na formularz osobowy

Kwestionariusz osobowy do umowy o pracę oraz kwestionariusz osobowy umowa zlecenie będą do siebie bardzo podobne. Jedyną różnicą mogą być konkretne pytania, które zostaną w nich zawarte. To jednak jest zależne od specyfiki pracy. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Kwestionariusz osobowy – podsumowanie (kwestionariusz osobowy 2023)

Wiesz już, że formularz osobowy występuje w dwóch formach. Pierwszą z nich wypełniasz podczas aplikowania na stanowisko, a drugą – podczas podpisywania umowy, już jako pracownik. Różnią się one między sobą rodzajem pytań. Kwestionariusz osobowy zbiera takie informacje, jak: imię, nazwisko, dane osoby kontaktowej czy adres korespondencyjny. Zgodnie z RODO pracodawca nie ma prawa udostępniać nigdzie Twoich danych. Powinien on ponadto dołożyć wszelkich starań, aby pozostały one do wglądu tylko osób upoważnionych.

Zobacz też:

Umowa na czas określony – ile umów na czas określony 2023?
Średnia krajowa – ile wynosi średnia krajowa 2023?
Wzory CV
Okres wypowiedzenia – jak się liczy okres wypowiedzenia?
Europass CV
Szablony CV
Jak zostać taksówkarzem? Ile kosztuje licencja taxi?
Mały ZUS – Ile wynosi Mały ZUS 2023?
Porzucenie pracy – jakie są konsekwencje porzucenia pracy?
Praca na akord – jak obliczyć akord?
Lebenslauf, czyli jak napisać CV po niemiecku?
Struktura organizacyjna w firmie – jak może wyglądać hierarchia w firmie?
Wykształcenie wyższe – czy licencjat to wykształcenie wyższe?
Praca Anglia i Wielka Brytania – jak wygląda wyjazd do Anglii do pracy po Brexicie?
Benefity pracownicze – na jakie benefity możesz liczyć?
Logistyk – czym zajmuje się logistyk?
Technik weterynarii a weterynarz – jak zostać weterynarzem?