straż graniczna praca

Widzimy czasem w telewizji działania członków Straży Granicznej. Na czym one polegają? Do czego upoważnieni są tacy strażnicy? Kto może zostać jednym z nich i jak to zrobić? Jakie są wymagania do Straży Granicznej? Kiedy przeprowadzany jest nabór do Straży Granicznej? Jeśli interesuje Cię ta ścieżka kariery lub po prostu zaciekawił Cię temat – koniecznie przeczytaj poniższy artykuł. 

Spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Praca w Straży Granicznej – na czym polega?

Straż Graniczną cechuje umundurowanie i uzbrojenie. Jej zadaniem jest ochrona granic państwa na lądzie i na morzu, a także kontrola ruchu granicznego. To jednolita formacja podporządkowania Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z kolei centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony granicy państwowej jest Komendant Główny Straży Granicznej.

Obowiązki Straży Granicznej

Funkcjonariusz Straży Granicznej może mieć między innymi następujące obowiązki:

 • kontrola cudzoziemców w sprawie wjazdu i pobytu w Polsce;
 • organizacja i kontrola ruchu granicznego;
 • zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji;
 • zezwalanie na przekroczenie granicy państwowej oraz wydawanie odpowiednich dokumentów;
 • zapobieganie transportu substancji niedozwolonych (bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia) przez granicę, w tym: odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, materiałów jądrowych i promieniotwórczych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz materiałów wybuchowych, broni i amunicji;
 • nadzór nad eksploatowaniem obszarów morskich;
 • pilnowanie przestrzegania przepisów obowiązujących na lądzie oraz na morzu.
obowiązki straży granicznej
służba graniczna praca

Służba Graniczna praca – w co wyposażeni są funkcjonariusze Straży Granicznej?

Biorąc pod uwagę odpowiedzialność, jaką obarczeni są strażnicy graniczni, powinni oni otrzymać stosowne wyposażenie. Jaki sprzęt otrzymuje funkcjonariusz? Ta polska formacja mundurowa dysponuje między innymi: 

 • samochodami terenowymi;
 • motocyklami;
 • końmi;
 • skuterami śnieżnymi i nartami;
 • okrętami patrolowymi;
 • łodziami pontonowymi;
 • samolotami i śmigłowcami;
 • pojazdami z noktowizorami i termowizorami;
 • różnymi rodzajami broni (np. karabinami maszynowymi czy siatkami obezwładniającymi).

Dowiedz się więcej o innych zawodach:

Praca Straż Graniczna – jakie wady i zalety ma służba w Straży Granicznej?

Zastanawiasz się, które aspekty pracy jako funkcjonariusz Straży Granicznej przemawiają za, a które przeciw temu zawodowi? Przygotowaliśmy dla Ciebie spis wad i zalet tej służby.

Strażnik graniczny – wady:

 • wysokie wymagania, które powodują stresującą atmosferę;
 • sama rekrutacja jest stosunkowo długim i skomplikowanym procesem;
 • sytuacje, w których konieczne może okazać się użycie broni palnej;
 • niestandardowy wymiar czasu pracy.

Strażnik graniczny – zalety:

 • poczucie dobrze wykonanego obowiązku (w tym służby pełnionej dla rodziny i innych obywateli);
 • ciekawy zawód – każdy dzień przynosi nowe wyzwania;
 • nabieranie odporności na trudy życia codziennego, kształtowanie charakteru;
 • możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Straż Graniczna wymagania – jak zostać strażnikiem granicznym?

W Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej możemy przeczytać o służbie w Straży Granicznej i wymaganiach, jakie są stawiane przed kandydatami. 

Art. 31. 1. Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować, a także dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

Straż Graniczna nabór 2023 – jak dostać się do straży granicznej?

Spełniasz wszystkie warunki, potrzebne do tego, aby zostać strażnikiem granicznym? Zanim zostaniesz przyjęty czeka Cię jeszcze postępowanie kwalifikacyjne. Nabór do straży granicznej został podzielony na dwa etapy.

Etap I – Straż Graniczna jak się dostać?

 1. Konieczne jest dostarczenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów, które świadczą o Twoim stopniu wykształcenia, kwalifikacjach zawodowych oraz poprzednich miejscach zatrudnienia, o ile już podejmowałeś jakieś zatrudnienie. Odpowiadając na pytania w kwestionariuszu używaj pełnych zdań. Ponadto przynieś ze sobą:
straż graniczna 2022 nabór
 • dwa kolorowe, aktualne zdjęcia w formacie odpowiednim do dowodu osobistego;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • kserokopię książeczki wojskowej – jeżeli jesteś objęty ewidencją wojskową;
 • kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia oraz skróconego aktu małżeństwa (o ile jesteś żonaty/zamężna);
 • kserokopię paszportu (o ile go posiadasz);
 • kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (musi on być wydany nie wcześniej, niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby). Odnosi się to tylko do kandydatów, którzy posiadają aktualne poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.

Zobacz też: Jak się dostać do wojska i jak wygląda praca w wojsku?

Warto przedłożyć do wglądu także oryginały wyżej wymienionych dokumentów. Będą one dobrą podstawą do potwierdzenia autentyczności kopii. Przynieś także akt mianowania na ostatni stopień (oraz podstawę prawną), jeżeli już pełniłeś służbę w innych formacjach. 

 1. Należy przejść przez rozmowę kwalifikacyjną. Komisja oceni wtedy jaka jest Twoja motywacja do pracy, a także przeanalizuje Twoje umiejętności interpersonalne. W zawodzie, który polega na pracy z innymi z ludźmi i utrzymywaniu dyscypliny, ważnym jest, aby posiadać odpowiednie umiejętności do tego. 
 2. Przeprowadzane jest postępowanie sprawdzające (określone jest ono w przepisach o ochronie informacji niejawnych). Jego przebieg mieści się w zakresie dostępu do danych, które są uznawane za tajemnicę służbową i państwową wobec kandydata.

Poza tym weryfikowane są też informacje o potencjalnym strażniku granicznym. Polega ono na porównaniu danych podanych w kwestionariuszu osobowym i dokumentach z tymi, które widnieją w rejestrach i kartotekach. 

 1. Przeprowadzane są testy psychologiczne. Służą one określeniu predyspozycji osobowości i intelektu kandydata. 
 2. Przeprowadzane jest badanie psychofizjologiczne, czyli łączące w sobie psychologię i fizjologię kandydata. Polega ono na sprawdzeniu reakcji psychofizycznych, przy wykorzystaniu wariografu. Pomaga on ocenić prawdomówność kandydata.
 3. Przeprowadzane jest badanie lekarskie, które ma na celu ustalenie czy zdolności fizyczne i psychiczne kandydata są wystarczające do służby.

Etap I kończy się wydaniem oceny i opinii odnośnie tego, czy kandydat zostaje dopuszczony do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Etap II – Straż Graniczna jak się dostać?

Na tym etapie postępowania kandydat podchodzi do egzaminów. Całość przeprowadzana jest w jeden dzień. 

Co najmniej siedem dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu kandydat może podejść  do próbnego testu sprawności fizycznej. Nie jest on obowiązkowy, ale przed przystąpieniem do niego należy uzyskać pozytywną opinię lekarską o dopuszczeniu do udziału. 

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego składa się z:

 • testu sprawności fizycznej;
 • testu pisemnego z wiedzy ogólnej;
 • testu pisemnego ze znajomości języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub ukraińskiego);
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

Poziomy znajomości języka w CV – sprawdź!

Jak się dostać do Straży Granicznej – kiedy i gdzie odbywa się rekrutacja do SG?

Terminy kolejnych postępowań kwalifikacyjnych ustalane są odgórnie. Musisz zatem dostosować się do tego, w których miesiącach rozpoczyna i kończy się rekrutacja do straży granicznej. W 2023 roku zostało to ustalone na luty, czerwiec i październik. 

Straż graniczna – oferty pracy

Gdzie prowadzony jest nabór do Straży Granicznej? Oto oddziały, do których możesz się udać, jeśli chcesz wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 • Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu;
 • Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu;
 • Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku;
 • Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie;
 • Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim;
 • Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie;
 • Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku;
 • Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu;
 • Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie;
 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie;
 • Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie;
 • Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu;
 • Komenda Główna Straży Granicznej.
jak się dostać do straży granicznej

Jak i gdzie szukać pracy?

straż graniczna oferty pracy

Zauważ też, że przyjęcia do straży granicznej mogą być prowadzone na różne stanowiska, wspomagając przy tym pracę Straży Granicznej. Posady, na które możesz obejmować, to między innymi:

 • pilot śmigłowcowy;
 • pilot samolotowy;
 • mechanik śmigłowcowy;
 • mechanik samolotowy;
 • specjalista do spraw ciągłej zdatności do lotu;
 • specjalista do spraw dokumentacji technicznej.

Jeśli nie spełniasz wymogów do działania w terenie, możesz też objąć stanowisko w:

 • Biurze Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej;
 • Zarządzie Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej;
 • Zarządzie do spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Pamiętaj jednak, że zatrudnienie na tych stanowiskach będzie się wiązać z innymi wymaganiami. 

Straż Graniczna zarobki – ile zarabia strażnik graniczny?

Zarobki w Straży Granicznej uzależnione są od obejmowanego stanowiska. To, co wyróżnia ten zawód, to fakt, że nawet kursanci otrzymują wynagrodzenie. Jest ono oczywiście niższe, ponieważ sprawują oni w tym czasie tak zwaną służbę przygotowawczą. To samo dotyczy młodszych asystentów. Jak konkretnie przedstawiają się zarobki w Straży Granicznej?

Ile zarabia straż graniczna?

Kursant, który odbywa szkolenie, może liczyć na kwotę 3 400 zł netto, gdy nie ukończył jeszcze 26. roku życia. Gdy służba przygotowawcza dotyczy osoby starszej niż 26 lat, otrzyma ona powyżej 3 200 zł netto. Ma to związek ze zwolnieniem od podatku od osób fizycznych pracowników poniżej 26. roku życia. 

Kontroler lub młodszy asystent, czyli osoba, która dopiero co ukończyła szkolenie, nadal jest zaliczana do służby przygotowawczej. Może liczyć na stawkę w wysokości prawie 4 700 zł netto, gdy nie ukończyła jeszcze 26. roku życia. W sytuacji, gdy przekroczyła już tę granicę wiekową, jej zarobki będą wynosić miesięcznie niecałe 4 300 zł netto. 

Gdy ukończyłeś już pełne szkolenie, możesz rozpocząć pracę w służbie stałej. Oczywiście początkowo będzie to oznaczać objęcie najniższego stanowiska służbowego. W tej sytuacji przed ukończeniem 26. roku życia otrzymasz prawie 4 900 zł netto, a po – ponad 4 400 zł netto. 

W miarę zwiększania stażu i zdobywania doświadczenia będziesz mógł liczyć na wyższą stawkę. Według portalu wynagrodzenia.pl funkcjonariusze Straży Granicznej zarabiają średnio nawet 5 384 zł netto. 

Najlepiej płatne zawody w Polsce – to może Cię zainteresować!

Straż Graniczna, oprócz stałej pensji, oferuje też różne dogodności w postaci dofinansowań. Jaka pomoc przysługuje pracownikom?

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zarobki w straży granicznej – co oprócz wynagrodzenia?

Chcesz pracować w Straży Granicznej? Zastanawiasz się, co przysługuje Ci oprócz stałego wynagrodzenia? Dla wszystkich, a więc zarówno funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej, jak i stałej, oferowane są:

 • zwrot za remont lokalu mieszkalnego w postaci równoważnika pieniężnego;
 • zwrot kosztów dojazdu do miejsca, w którym pracownik pełni służbę – wysokość jest uzależniona od liczby kilometrów (liczone jest jednak maksymalnie 30 km).

Oprócz tego funkcjonariusz w służbie stałej otrzymuje także:

 • odpowiednik pieniężny w przypadku braku lokalu mieszkalnego;
 • pomoc finansową, która ma być przeznaczona na zakup lokalu mieszkalnego lub domu.

Zobacz też:

Ubezpieczenie zdrowotne 2023 – ile wynosi składka zdrowotna?
Działalność nierejestrowana 2023
Ekwiwalent za urlop 2023 – jak obliczyć ekwiwalent za urlop?
CV bez doświadczenia – stwórz CV dla początkujących
Wzory CV
Nadgodziny – Kodeks pracy: ile płatne są nadgodziny?
Aneks do umowy – jak napisać aneks do umowy o pracę? Aneks do umowy – wzór
Przykładowe CV
Team leader – ile zarabia team leader?
Praca dodatkowa – jak dorobić?
Nagroda jubileuszowa – komu i kiedy przysługuje?
Praca w warunkach szkodliwych – jakie zawody są uważane za szkodliwe?
Bon turystyczny – do kiedy jest ważny? Jak aktywować bon turystyczny?
Okres ochronny przed emeryturą – ile lat przed emeryturą jest okres ochronny?
Szablony CV